Auteur:

Gepubliceerd op: 20-08-2019

Het nieuw KB Wielerwedstrijden moderniseert de organisatie van wielerwedstrijden en de cyclocrossen in België. Het stelt een tijdschema vast voor het vergunningstraject, gaande van minimum veertien weken voor de wedstrijd tot vier weken voor de wedstrijd. De burgemeesters van de gemeenten op het parcours worden in belangrijke mate betrokken bij het vergunningstraject. Het besluit verduidelijkt de toepassing van de Wegcode tijdens deze wedstrijden. 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020. De bepalingen in verband met de alle-terreinwedstrijden treden in werking op 1 september 2019.

De organisator dient tenminste veertien weken vóór de datum van de wedstrijd bij iedere bevoegde burgemeester een aanvraag tot vergunning in. De burgemeester, in samenspraak met de korpschef, bepaalt in de vergunning onder meer hoeveel signaalgevers er nodig zijn voor het verzekeren van de veiligheid op de kruispunten, welke hij aanwijst op het parcours van de wedstrijd op het grondgebied van zijn gemeente. 

Dit besluit geldt ook voor alle-terreinwedstrijden, zoals de cyclocrossen, mountainbike wedstrijden en voor de wedstrijden waar een gedeelte met de fiets gereden wordt, zoals de dua- en triathlons. Deze vallen onder dit besluit, zelfs als de wedstrijden niet plaatsvinden op de openbare weg. 

De referentieburgemeester is: 

  • de burgemeester van de gemeente van de aankomst van de wielerwedstrijd; 
  • de burgemeester van de gemeente van start wanneer de aankomst van de wielerwedstrijd in het buitenland ligt; 
  • de burgemeester van de gemeente waar de wielerwedstrijd het Belgisch grondgebied binnenkomt, indien noch de start noch de aankomst plaatsvinden in België. 

Wanneer de wedstrijd een gewestweg gebruikt of voorbijkomt aan een kruispunt met een gewestweg vraagt de referentieburgemeester, voor het volledige parcours, uiterlijk twee weken na ontvangst van de aanvraag, de nodige toelatingen voor het gebruik van de gewestwegen aan elke betrokken wegbeheerder. 

Artikel 4§2 van het KB bepaalt dat de veiligheidscoördinator verantwoordelijk is voor de aanduiding van de signaalgevers terwijl artikel 59.19 van het verkeersreglement stelt dat het de organisator is die de signaalgevers aanwijst. 

Artikel 10 van het KB is eigenlijk een gedeeltelijke herhaling van artikel 59.9. van het verkeersreglement dat stelt dat deelnemers aan een wielerwedstrijd onder andere niet verplicht zijn om fietspaden te volgen.

Het KB 21.08.1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de veldritten wordt opgeheven, met uitzondering van de art. 2, derde lid, 10 tot 13quater en 21.

Juridische basis: Koninklijk Besluit van 28.06.2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden, Belgisch Staatsblad 03.07.2019, Inforum: 330564. 

De federale overheid werkt momenteel aan een omzendbrief met meer toelichting.

Erwin Debruyne