Auteur:

Gepubliceerd op: 03-12-2020

De Europese Commissie stelde eind november haar nieuw Actieplan Integratie en Inclusie voor. Het actieplan bevordert inclusie voor iedereen, erkent de belangrijke bijdrage van migranten en pakt de drempels aan die de participatie en integratie van mensen met een migratieachtergrond in de Europese samenleving kunnen bemoeilijken. Het actieplan erkent dat het lokale niveau een sleutelrol speelt bij het verwelkomen en begeleiden van nieuwkomers en bij de uitvoering van een integratiebeleid.

De VVSG is zeer blij met deze erkenning. Samen met onze koepelorgnanisatie CEMR en nog recent in Europese bevraging over dit actieplan hebben we voor deze erkenning gepleit.

Vernieuwende elementen in dit actieplan:

 • Het actieplan richt zich zowel naar nieuwkomers/migranten als EU-burgers met een migratieachtergrond. Het gaat dus verder dan het actieplan van de Commissie van 2016 inzake integratie dat alleen betrekking had op onderdanen van derde landen. Dit is ook één van de punten die de VVSG steeds heeft benadrukt. Lokale acties rond samenleven en integratie zijn immers niet gericht tot enkel derdelanders.
   
 •  In dit actieplan legt Europa veel meer linken met andere actieplannen, zoals:
  • Strategie voor gendergelijkheid 2020-2025
  • EU-actieplan tegen racisme 2020-2025
  • Strategisch kader voor gelijkheid, integratie en participatie van Roma in de EU
  • LGBTIQ Gelijkheidsstrategie
  • Strategie inzake de rechten van personen met een handicap (in ontwikkeling)
  • Strategie ter bestrijding van antisemitisme (in ontwikkeling)

Al deze vernieuwende aspecten in het Europese plan sluiten mooi aan bij de lokale uitdagingen rond integratie en inclusie.

De Europese Commissie benadrukt dat sterkere maatregelen nodig zijn:

 • voor de integratie van vrouwen en meisjes met migratieachtergrond,
 • rond intersectionaliteit en discriminatie,
 • om de integratie van EU-burgers met een migratieachtergrond te bevorderen,
 • om de ontvangende samenleving te betrekken bij het integratie- en inclusiebeleid,
 • om de monitoring en evaluatie van dit beleid te versterken,
 • om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren.

De Europese Commissie herhaalt in dit actieplan dat integratie een maatschappelijk proces is waarbij de verantwoordelijkheid niet bij één bepaalde groep ligt, maar bij vele actoren: migranten, ontvangende samenleving, overheden en instellingen, sociale en economische partners, maatschappelijke organisaties, religieuze en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen en de particuliere sector. Migranten en de brede samenleving versterken om zich actief in te zetten voor het integratieproces is essentieel voor duurzame en succesvolle integratieverhalen.

De VVSG zal dit Europees actieplan en haar acties naar lokale besturen verder nauw opvolgen.

Sabine Van Cauwenberge