Auteur:

Gepubliceerd op: 03-07-2019

Eind mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet van de Vlaamse Regering waarbij een verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Het basisprincipe van dit decreet is dat er een algemeen verbod is op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

Het decreet geeft wel de bevoegdheid aan steden en gemeenten om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen. In dat geval kan de gemeente het verbod tijdelijk opheffen op bepaalde plaatsen en binnen een bepaald tijdskader (bv. nieuwjaarsnacht). De gemeente is zelf bevoegd om de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van de toestemming te bepalen.

Wanneer deze bepalingen niet nageleefd worden kan de gemeente het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties hanteren. Hierbij dienen de procedures van de GAS-wet gerespecteerd te worden, wat wil zeggen dat de bepalingen omtrent dit verbod expliciet moeten opgenomen worden in het gemeentelijk politiereglement. Inbreuken op dit verbod kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van max. 350 euro voor meerderjarige overtreders en max. 175 euro voor minderjarige overtreders.

Deze uitzondering is niet van toepassing op het oplaten van wensballonnen. Dit is te allen tijden verboden, gezien het grote veiligheidsrisico.

Juridische info

Melissa Rasschaert