Auteur:

Gepubliceerd op: 05-09-2019

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur geldt sinds 1 januari 2019 een verruimde bekendmakingsplicht. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing. Het niet naleven van de decretale bepalingen over de bekendmakingsplicht heeft belangrijke gevolgen voor de start van de toezichtstermijn, de inwerkingtreding van reglementen en verordeningen en de actieve openbaarheid en transparantie.

De website van het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft uitgebreide toelichting bij de bekendmakingsplicht en beantwoordt een aantal vaak gestelde vragen.

Pieter Vanderstappen