Auteur:

Gepubliceerd op: 28-10-2021

Sinds begin dit jaar onderhandelt minister van Binnenlandse Zaken Verlinden met de politievakbonden over een nieuwe sectoraal akkoord voor de politie. De politievakbonden eisen dat er na 20 jaar opnieuw een loonopslag komt voor het politiepersoneel. De VVSG heeft - samen met haar zusterverenigingen UVCW en Brulocalis – op een overleg met minister Verlinden laten weten dat er geen budgettaire ruimte is bij de lokale besturen om deze meerkosten voor hun rekening te nemen. Ook minister Verlinden heeft tijdens het begrotingsconclaaf geen bijkomende middelen voor de financiering van een eventueel sectoraal akkoord in de wacht kunnen slepen. Deze boodschap is gisteren medegedeeld aan de politievakbonden. Als reactie activeren de vakbonden hun stakingsaanzegging.
 

Onderhandelingscomité politie


De VVSG woont sinds 2008 als waarnemer de vergaderingen van het onderhandelingscomité bij. Niet verwonderlijk als je weet dat 75 % van het politiepersoneel betaald wordt door de lokale besturen. Maar omdat de politie een éénheidsstatuut heeft wordt er federaal onderhandeld over dit statuut.

De voorbije maanden zijn er een aantal voorstellen op tafel gelegd. Het laatste voorstel – dat door de vakbonden verworpen is – zorgde voor een kost van ongeveer 50 miljoen euro voor de lokale besturen. Het vervroegd toekennen van maaltijdcheques – vanaf mei 2022 in plaats van november 2022 - zou  een bijkomende kost betekenen van 18 miljoen euro. Samen goed voor ongeveer 68 miljoen euro bijkomende kosten op jaarbasis voor alle politiezones in dit land.
 

Geen budgettaire ruimte


Maar lokale besturen hebben geen budgettaire ruimte om deze meerkosten van een nieuwe sectoraal akkoord voor hun rekening te nemen. Zo hebben de lokale besturen in dit land tijdens deze gemeentelijke legislatuur al  ongeveer 225 miljoen bijkomend geïnvesteerd in de lokale politiezones. Concreet betekent dit voor  de Vlaamse lokale besturen een inspanning van ongeveer 112 miljoen tijdens deze gemeentelijke legislatuur.

De Vlaamse lokale besturen hebben deze legislatuur al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale politiezones:

  • Zo beginnen de financiële gevolgen van de uitvoering van het sectoraal akkoord voor de politie uit 2018 nu pas financieel door te wegen voor de zones. Voor de Vlaamse politiezones betekent dit een inspanning van ongeveer 74 miljoen euro deze legislatuur. Dit komt onder meer omdat elk politiepersoneelslid vanaf november 2022 een maaltijdcheque van 6 euro per dag ontvangt
  • Daarnaast zijn er de stijgende pensioenkosten: de bijdragen om die pensioenuitgaven van de zones te kunnen betalen stijgen ongeveer 4% per jaar. Zo stijgt de basisbijdragevoet van 41,5% in 2021 naar  43% in 2023. In 2023 stijgt de basisbijdragevoet verder naar 45%. Voor de periode 2018-2024 betekent dit 38 miljoen euro meeruitgaven. Ook na deze gemeentelijke legislatuur blijven deze pensioenkosten stijgen. Zo zal de totale bijdrage in 2026 ongeveer 73 miljoen euro meer bedragen dan in 2021.

Stijgende gemeentelijke dotaties


Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeentelijke dotaties in Vlaanderen gemiddeld met bijna 18% zijn gestegen in de  periode 2017-2021. In 2021 geven de Vlaamse gemeenten ongeveer 1,142 miljard uit aan hun lokale politie. In Vlaanderen  betaalde een gemeente in 2017 ongeveer gemiddeld 148 euro per inwoner aan de politiezone. In 2021 evolueerde dit naar bijna 172 euro per inwoner. Ter vergelijking: in 2007 betaalde een gemeente gemiddeld ongeveer 112 euro per inwoner aan de politiezone.
 

Vlaamse gemeenten

JR 2017

JR 2018

JR 2019

Raming 2020

Raming 2021

Verschil 2017-2021

Totaal gemeentelijke dotaties (miljoen euro)

968,97

 

991, 55

 

1044,30

 

1048,00

 

1142,03

 

17,86%

Dotatie per inwoner gemiddeld (euro)

148,71

151,31

158,49

158,09

171,62

15,41%

 

Vanaf 2024 ruimte voor nieuwe onderhandelingen

 

Voor de VVSG kan er pas eind 2024 opnieuw onderhandeld worden. Op die manier kunnen de  gemeenten hiermee rekening houden in hun  financiële meerjarenplanning voor de volgende legislatuur. Deze afspraak is ook gemaakt met de vakbonden in het kader van de loononderhandelingen op niveau van de gemeenten (Comité C).


Vakbonden gaan staken


Op het onderhandelingscomité van 27 oktober heeft een vertegenwoordiger van de minister aan de vakbonden medegedeeld dat noch de federale overheid noch de lokale besturen financiële middelen hebben voor de financiering van een nieuw sectoraal akkoord.Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft daarna beslist om hun  stakingsaanzegging te activeren.  Daarnaast roepen ze  het personeel - dat voor NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan pensioen, een soort van vervroegd pensioen) in aanmerking komt - op om zo snel mogelijk hun dossier voor NAVAP in te dienen.

Koen Van Heddeghem