Gepubliceerd op: 06-10-2022

Lokale politiezones zijn verplicht om hun politiebegroting in oktober klaar te hebben. Dat is nu bijzonder moeilijk: er is de oplopende inflatie en het gebrek aan duidelijke begrotingsrichtlijnen vanuit de federale overheid. De VVSG vraagt aan de federale regering financiële garanties en duidelijke instructies voor de politiezones.

De oplopende inflatie zorgt voor een enorme stijging van de loonkosten en de statutaire pensioenlasten van de politiezones. Niet verwonderlijk als je weet dat bijna 90% van de uitgaven van politiezones personeelskosten zijn. Daardoor stijgen de kosten voor de Vlaamse politiezones in 2023 met ongeveer 220 miljoen ten opzichte van 2021. Politiezones hangen voor een belangrijk deel van hun financiering af van de gemeenten. Ongeveer 1/3 van de middelen komt van de federale overheid. Maar het is vandaag nog niet duidelijk hoeveel bijkomende middelen de federale overheid zal vrijmaken voor de financiering van de lokale politie in 2023. Volgens minister Verlinden zou de rondzendbrief met de begrotingslijnen voor de lokale politie eind oktober beschikbaar zijn. Rijkelijk laat als je weet dat de politieraad de politiebegroting moet vaststellen in de maand oktober. Daarom vraagt de VVSG aan de federale regering en minister van Binnenlandse Zaken Mevrouw Verlinden in het bijzonder snel duidelijkheid over een aantal financiële aspecten voor de politiezones:

 • Indexering van de federale dotaties in 2022: Minister Verlinden heeft in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken (15 juni 2022)  bevestigd dat de federale basisdotatie met 8% zal verhoogd worden als gevolg van de indexaanpassingen in 2022. Minister Verlinden heeft in de Kamercommissie bevestigd dat deze budgetverhoging niet zal volstaan om de definitieve basisdotaties 2022 te financieren. Volgens de minister zal het definitieve bedrag van de federale basisdotatie 2022 pas kunnen worden vastgesteld in januari 2023, aangezien het gebaseerd is op de gezondheidsindex van december 2022. De vraag rijst ook eveneens in welke mate de andere federale dotaties (bijkomende federale dotatie, sociale dotatie enz..) geïndexeerd worden
   
 • Indexering van alle federale dotaties in 2023 aan de zones: welke percentage mogen de zones verwachten voor de verschillende federale dotaties?
   
 • Middelen verkeersveiligheidsfonds: het verkeersveiligheidsfonds bestaat uit 2 schijven. De 1ste schijf is quasi een vaststaand bedrag. De 2de schijf is geen vaststaand bedrag en fluctueert jaar na jaar. Het is actueel nog niet duidelijk hoe groot de 2de schijf is voor 2023. Deze bedragen zouden nu al duidelijk moeten zijn want de 2de schijf wordt met 5 jaar vertraging betaald aan de zones.
   
 • Meerkosten sectoraal akkoord 2018: In 2018 heeft de federale regering een sectoraal akkoord afgesloten voor de politie. De uitvoering van dat akkoord komt in 2023 op kruissnelheid met de invoering van de maaltijdcheques voor het politiepersoneel, dit kost de politiezones ongeveer 40 miljoen euro extra vanaf 2023. In 2018 is toen de belofte gemaakt dat dat de meeropbrengsten van dit sectoraal akkoord (zowel de fiscale meeropbrengsten als de bijkomende patronale bijdragen) voor de federale overheid zullen terugvloeien naar de lokale zones. De voorbije jaren heeft de federale regering elke jaar 4,5 miljoen als compensatie uitgekeerd aan de zones. Het is tot op heden niet duidelijk welke compensaties de zones krijgen voor 2023.  Nu de meerkosten stijgen naar 40 miljoen op jaarbasis dienen de compensaties ook mee te stijgen. Er is ook nog onduidelijkheid over de financiering van de NAVAP en de  (mogelijke) verhoogde telewerkvergoeding (30 mio euro) in kader van het federaal openbaar ambt.
   
 • Financiering sectoraal akkoord 2022: minister Verlinden heeft begin dit jaar een akkoord gesloten met 2 politievakbonden over een loonsverhoging voor het politiepersoneel. Aan deze zogenaamde  1ste fase (eind 2024 zou er een 2de fase volgen)  hangt een prijskaartje van (geïndexeerd) 105 miljoen euro voor de lokale politie. Minister Verlinden heeft de lokale besturen beloofd dat de federale overheid dit voor haar rekening neemt. De lokale besturen willen hiervoor garanties van de  federale overheid en willen weten hoeveel middelen hiervoor ze kunnen voorzien in hun politiebegroting.

De begroting van de politiezones heeft immers ook effect op de budgetten van de gemeenten en ook gemeentebesturen zijn nu al volop bezig met de budgettaire puzzel voor 2023 te leggen. Daarom dringt de VVSG er bij de federale regering op aan om tijdens de federale begrotingsbesprekingen  rekening te houden met gemaakte beloftes en snel financiële duidelijkheid te  geven voor de gemeenten en politiezones.

Koen Van Heddeghem - Diensthoofd veiligheid