Auteur:

Gepubliceerd op: 14-10-2020

Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 of 50. Deze regeling maakte deel uit van een verzameldecreet dat het Vlaamse parlement op 7 oktober 2020 goedkeurde.

Elk lokaal bestuur heeft nu zelf de keuze om GAS-boetes al dan niet toe te passen op lichte snelheidsovertredingen. De gemeenteraad moet hiervoor wel een politiereglement aannemen. Indien een lokaal bestuur niet kiest voor deze bestuurlijke afhandeling, dan worden deze overtredingen verder strafrechtelijk afgehandeld. 

Over welke snelheidsovertredingen gaat het en wat zijn de voorwaarden? 

  • GAS-boetes kunnen enkel opgelegd worden voor snelheidsovertredingen waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u).
  • Het gaat over snelheidsovertredingen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur (zowel op gemeentewegen als gewestwegen) . 
  • Het gaat om snelheidsovertredingen die vastgesteld worden met automatisch werkende en door de lokale overheden gefinancierde toestellen.
  • De snelheidsovertredingen moeten begaan zijn door een meerderjarige (!), natuurlijke persoon of door rechtspersonen. 
  • Naast de snelheidsovertreding mag er geen andere overtreding begaan zijn. 

Nieuwe GAS-procedure: 

Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de sanctionerende ambtenaar een administratieve geldboete opleggen. Het decreet roept ook een nieuwe GAS-procedure in het leven naast de vier bestaande GAS-procedures (de gewone GAS-boetes, gemengde inbreuken, foutparkeren en LEZ). Deze nieuwe regeling wordt de GAS 5 genoemd.

De sanctionerende ambtenaar kan de hoogte van de boete niet zelf bepalen, aangezien de boetebedragen dezelfde moeten zijn als de strafrechtelijke boetes die de Wegverkeerswet bepaalt naargelang de zwaarte van de overtreding. De inkomsten van deze boetes vloeien wel rechtstreeks terug naar de lokale besturen. 

Aantal juridische en praktische aspecten nog onduidelijk: 

Het is nog onduidelijk wanneer deze nieuwe regeling in werking treedt, want de Vlaamse regering bepaalt de datum van inwerkingtreding. Volgens de VVSG is het belangrijk dat de lokale besturen voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden zodat de implementatie op het terrein vlot kan verlopen. Vandaag de dag stellen we immers vast dat er nog een aantal juridische en praktische vragen onbeantwoord zijn.

Zo is het belangrijk dat de ganse administratieve afhandelingsprocedure gedigitaliseerd en automatisch kan verlopen, zoals nu het geval is voor de strafrechtelijke afhandeling van snelheidsovertredingen via Cross border. Gemeenten moeten dan ook toegang krijgen tot allerlei federale databanken om rechtsgeldige beslissingen te kunnen treffen.

Er is bovendien nog onduidelijkheid over de regeling en aanpak ten aanzien van recidivisten en buitenlandse overtreders en het al dan niet opstellen van een protocol met het openbaar ministerie.  

VVSG maakt implementatietabel: 

De VVSG stelt momenteel - in overleg met een technische werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten en politiezones - een nota op waarbij de noodzakelijke stappen voor de invoering van de GAS 5 worden verzameld. Daarnaast maken we ook overzicht van de aspecten die nog een juridische regeling vereisen. Deze nota en bijhorende implementatietabel zullen daarna verspreid worden naar de lokale besturen, zodat zij over een overzicht beschikken indien zij de GAS 5 wensen te implementeren. Vragen of opmerkingen kan je steeds bezorgen aan veiligheid@vvsg.be

Meer info:  

Koen Van Heddeghem