Spelende kinderen

Auteur:

Gepubliceerd op: 02-04-2019

Vanaf 1 maart 2019 kunnen lokaal loket kinderopvang een aanvraag tot aanmelding of een aanvraag van een subsidie indienen. Aan beide aanvragen zijn andere voorwaarden en rechten verbonden. 

​Een lokaal loket kinderopvang melden

Een lokaal loket kinderopvang melden bij Kind en Gezin is interessant, omdat je dan alle relevante informatie en communicatie van Kind en Gezin voor lokale loketten kinderopvang ontvangt. Je komt m.a.w. in een contactenlijst terecht. Bovendien wordt je loket gepubliceerd op de website van Kind en Gezin en is het dus makkelijker vindbaar voor ouders en toeleiders.

Bekijk hoe je het lokaal loket kinderopvang kunt aanmelden bij Kind en Gezin. Een lokaal loket kinderopvang melden kan wanneer je minstens gezinnen informeert over de beschikbare plaatsen, dit met aandacht voor kwetsbare gezinnen. Ook moet je samenwerken met alle kinderopvanglocaties binnen het werkingsgebied en met anderen die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben (toeleiders). Vanzelfsprekend moet het lokaal loket kinderopvang tot stand gekomen zijn in overleg met de lokale organisatoren kinderopvang.

Een subsidie aanvragen

Voldoe je aan de subsidievoorwaarden, dan kan je bij Kind en Gezin een subsidie lokaal loket kinderopvang aanvragen

De subsidie kan ten vroegste ingaan op 1 april 2019. Elk lokaal loket kinderopvang dat een aanvraag doet en voldoet aan de voorwaarden, komt in aanmerking voor een subsidie. De middelen blijven dus gegarandeerd voor jouw lokaal loket kinderopvang, ook wanneer je pas later een subsidieaanvraag indient. Als meerdere gemeentes ervoor kiezen om samen één Lokaal Loket Kinderopvang te organiseren, dan worden de subsidiebedragen van die gemeentes samengeteld. Bekijk de lijst met subsidiebedragen per gemeente.

Om een subsidie aan te vragen moet het lokaal loket kinderopvang de vorm hebben van een rechtspersoon zonder winstoogmerk, de opdrachten van coördinatie, informeren en samenwerken opnemen, het aantal unieke opvangvragen met vermelding van het aantal onbeantwoorde vragen jaarlijks aan Kind en Gezin doorgeven, meewerken aan de doelstellingen van het Huis van het Kind (als er een Huis van het Kind is in de gemeente) en hiervoor een aanvraag doen volgens de aanvraagprocedure.

Registratie en rapportering

​Het gesubsidieerd lokaal loket kinderopvang is niet verplicht om te werken met een centrale vraagregistratie, maar moet wel minimaal het aantal unieke opvangvragen bij het lokaal loket registreren met aparte vermelding van het aantal niet beantwoorde opvangvragen.
Jaarlijks zal Kind en Gezin bepaalde gegevens opvragen.
Welke gegevens en hoe je dit juist moet registreren voor aanvragen met startdatum in 2019 kan je hier nalezen.


Voor de aanvragen met startdatum in 2020 vraagt Kind en Gezin dat bepaalde types opvangvragen apart geregistreerd worden, zoals dringende opvangvragen, opvangvragen voor verruimde openingsmomenten, opvangvragen van gezinnen die behoren tot de voorrangsgroepen, opvangvragen van kwetsbare gezinnen, opvangvragen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Hier kan je snelinfo voor aanvragen met startdatum in 2020 nalezen.
Vanuit VVSG pleiten wij voor een ondersteunende registratietool die lokale loketten kan helpen bij het correct invullen en registreren van de gevraagde gegevens.
We blijven hier in gesprek over gaan met Kind en Gezin.

Wat moet je nog weten?

  • Meer informatie vind je op de website van VVSG en de website van Kind en Gezin.
  • Gemandateerde voorzieningen die een subsidie als Lokaal Loket Kinderopvang aanvragen, kunnen een aanvullende subsidie vragen. De gemandateerde voorzieningen zullen hierover een aparte brief ontvangen.
  • Ben je een aangemeld of gesubsidieerd Lokaal Loket Kinderopvang en wijzigt je werkingsgebied, dan is het belangrijk dat je dit doorgeeft aan Kind en Gezin. Er kan maar 1 Lokaal Loket Kinderopvang zijn in een gemeente. Neem je de werking van een ander Lokaal Loket Kinderopvang over, dan moet het vorige Lokaal Loket de stopzetting van zijn werking in die gemeente melden.
  • Nog vragen? ann.desmaele@vvsg.be
Ann De Smaele