Auteur:

Gepubliceerd op: 07-10-2020

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in het inburgerings- en integratiebeleid. Om een goed zicht te hebben op de lokale inburgeraars die een traject starten of afgerond hebben, is het noodzakelijk om over relevante persoonsgegevens te beschikken. Zo kunnen lokale besturen ook verder aan de slag met deze inburgeraars met een inburgeringsceremonie of oefenkansen Nederlands. Ook voor de vierde pijler van inburgering is het cruciaal dat er sprake is van een goede gegevensuitwisseling tussen de Agentschappen en lokale besturen.

De VVSG heeft in samenwerking met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering - het AgII - een samenwerkingsprotocol uitgewerkt die deze gegevensuitwisseling moet faciliteren.

Enkel met een gevalideerd protocol kan je welbepaalde gegevens van inburgeraars verkrijgen, meer bepaald:

  1. Het rijksregisternummer van de inburgeraars die zijn ingeschreven in het Rijksregister van de gemeente in kwestie.
  2. De vermelding of deze inburgeraars een inburgeringscontract hebben ondertekend.
  3. De vermelding of deze inburgeraars een attest van inburgering hebben behaald.

Meer info over de werkwijze om een protocol af te sluiten en de doorlooptijd om de gegevens te verkrijgen vind je op de website van het AgII

Sabine Van Cauwenberge