Spelende kinderen

Auteur:

Gepubliceerd op: 02-04-2019

Engagementsverklaring 

De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond vinden een goede samenwerking tussen organisatoren van kinderopvang en de lokale besturen belangrijk. Als organisaties die enerzijds de lokale besturen en anderzijds de organisatoren kinderopvang vertegenwoordigen, reiken we daarom aan de lokale besturen en de kinderopvangvoorzieningen enkele principes aan voor een gelijkwaardig en rechtvaardig partnerschap. Deze principes zijn vastgelegd in een engagemensverklaring:

Engagementverklaring samenwerking lokaal bestuur en KO

Hiermee willen we de lokale besturen en organisatoren kinderopvang inspireren tot een lokaal afsprakenkader. Dat afsprakenkader kan het onderwerp zijn van een vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), of de basis vormen voor het afsprakenkader van het plaatselijke samenwerkingsverband dat het Lokaal Loket of buitenschoolse activiteiten organiseert. 

De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond engageren zich om in het verlengde van de engagementsverklaring, een actieplan te ontwikkelen met als doel de lokale samenwerking verder te ondersteunen. ​

Kinderopvang​ wordt groot binnen de lokale besturen

Lokale besturen beseffen dat degelijke en betaalbare kinderopvang waar elk kind welkom is, een noodzakelijke dienstverlening is op het grondgebied: opvang laat in eerste instantie toe dat ouders werk en gezin vlot kunnen combineren. Maar kinderopvang is ook cruciaal voor kinderen uit kwetsbare gezinnen: het laat toe de kloof met kinderen uit kansrijke gezinnen te verkleinen. De VVSG ziet kinderopvang ook als een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoedezowel in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit de armoede te geraken.  ​

Vanuit dat besef investeren lokale besturen steeds meer in de kinderopvang op hun grondgebied. 

Lokale besturen hebben de voorbije jaren ook steeds meer bevoegdheden van de Vlaamse overheid gekregen op het vlak van beleidsontwikkeling en -uitvoering, ook op het vlak van kinderopvang. De verantwoordelijkheid van de lokale besturen wordt dus groter. De Vlaamse overheid ziet de lokale besturen steeds meer als een partner in het realiseren van het gezinsbeleid: lokale besturen geven advies bij de uitbreiding van subsidie, zijn een belangrijke partner in het vorm geven aan het lokaal loket kinderopvang, helpen ouders via het toekennen van een OCMW-tarief enzovoort.

Beleid vorm geven in samenwerking 

Dit groeiend belang van het lokale niveau voor kinderopvang vraagt een constructieve samenwerking en een echt partnerschap in het sociaal ondernemen tussen organisatoren van kinderopvang en het lokaal bestuur. Het is belangrijk dat: 

  • elke organisator kinderopvang evenwaardig wordt behandeld door het lokaal bestuur; 
  • de regierol van het lokaal bestuur transparant is en het lokaal beleid wordt gerespecteerd; 
  • er respect is voor elkaars autonomie op het vlak van beheer en vrij initiatief als organisator kinderopvang. 

Respect voor het lokale beleid 

Een lokaal bestuur krijgt het mandaat van de kiezer om lokaal beleid te voeren. Het zijn de lokale besturen zelf die keuzes moeten/kunnen maken om hun regierol uit te voeren. Dat lokaal beleid, dat vorm krijgt in beleidsdoelstellingen en acties, kan enkel worden gerealiseerd in samenwerking met de plaatselijke kinderopvangvoorzieningen. 

In ruil vragen we wel dat iedere kinderopvangvoorziening maximaal meewerkt aan het realiseren van de geformuleerde beleidsdoelstellingen, waaronder het Lokaal Loket Kinderopvang, en dat bij voorkeur op vrijwillige basis. 

De lokale besturen verwachten minimaal dat kinderopvangvoorzieningen hen actief informeren over hun aanbod en werking. 

Gelijkwaardige partners: iedereen betrekken

Elke organisator kinderopvang die actief is in de gemeente vormt een gelijkwaardige partner voor het lokaal bestuur. Het Lokaal Overleg Kinderopvang, het Huis van het Kind of andere plaatselijke samenwerkingsverbanden hebben dan ook een evenwichtige en representatieve samenstelling. 

De ondersteuning die het lokale bestuur voor organisatoren kinderopvang biedt, is erop gericht álle voorzieningen in de gemeente te versterken. 

Mogelijke maatregelen van het lokale bestuur om meer leefbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit te creëren, worden in samenspraak met de organisatoren kinderopvang vormgegeven. ​

Meer info

Ann Lobijn, ann.lobijn@vvsg.be

Ann Lobijn