Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2021

Op basis van de wegencategorisering uit de mobiliteitsstudie maakt Vorselaar een volledige inventaris op van de 104 straten. Er wordt een langetermijnvisie opgemaakt waarbinnen mobiliteit een leidend principe is voor de heraanleg, rekening houdend met ontharding, waterbeheer, onderhoud en biodiversiteit. De bedoeling is om 'wegenwerken' te transformeren naar 'wegen wegwerken'. Ontharding en meer aandacht voor de zwakke weggebruiker (en dus ook minder auto’s) gaan daar vaak hand in hand.  

Net als bij vele Vlaamse gemeenten komen in oude verkavelingen veel te brede wegprofielen, met vaak onnodige voetpaden voor. Die voetpaden wil Vorselaar vervangen door verlengde groenstroken met waterinfiltratie en -buffering in plaats van afvoer naar ondergrondse riolen. In de vrijgekomen ruimte kan dan een utility-strook komen waardoor verharding ook duurzamer is (minder opbreken).

Er wordt ook een vademecum opgemaakt om consequent dezelfde materialen te gebruiken bij een heraanleg en er wordt tegelijk een trage wegenbeleid opgezet. De excel van de strateninventaris bevat naast de bovenvermelde zaken ook een volledige oplijsting van de leeftijden/aanleg van straten, riolering, schade-inventarisaties wegen, asset-management van riolering, opportuniteiten i.v.m. mobiliteit, aanpalende bouwprojecten en ontharding, enzovoort. Het is een levend document dat permanent verder wordt up-to-date gebracht.

De eerste projecten leveren mooie plaatjes ‘voor’ en ‘na’ op. De uitvoering van zo’n visie is een actie die perfect kan dienst doen als de invulling van de werf ‘Water is het nieuwe goud’ uit het recent goedgekeurde lokaal energie- en klimaatpact en zo een financieel duwtje in de rug kan krijgen.

Maarten Tavernier