Auteur:

Gepubliceerd op: 05-04-2022

De Vlaamse Regering besliste op de ministerraad van 13 mei 2022 om een aanpassing door te voeren waardoor meer mensen het recht op het zorgbudget openen. Toch blijft de VVSG waakzaam.

De BelRAI Screener vervangt sinds 1 juni 2021 de vroegere BEL-profielschaal voor de toekenning van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In de praktijk bleek dat een groot aantal zorgbehoevenden hun rechten verloren (= afschalingen) door de nieuwe manier van inschalen. Op basis van data eind 2021 bleek effectief dat 26% van de rechthebbenden hun zorgbudget verloren sinds de invoering van de BelRAI-screener. De VVSG kaartte dit aan bij kabinet Beke.  

Een onderzoek bracht de oorzaak van de afschalingen in kaart. De afkapwaarde bepaald voor de items onder de modules (i)ADL lag te hoog. De Vlaamse Regering besliste daarom op 13 mei 2022 om één van de twee afkappunten te verlagen. Hierdoor komen 4101 zorgbehoevenden die onlangs hun rechten verloren toch nog in aanmerking voor het zorgbudget. 

De VVSG is tevreden dat er voor een heel aantal zorgbehoevenden een oplossing is uitgewerkt, en dat dit retroactief kan. We blijven echter de ervaringen over de aangepaste afkappunten verder opvolgen, een deel van de zorgbehoevenden is immers nog steeds hun zorgbudget kwijt. 


Wat verandert er nu in de praktijk?

Één grenswaarde (afkappunt) van de score BelRAI screener die het recht opent op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt retroactief (vanaf 1 juni 2021) bijgesteld. De somscore van de modules IADL en ADL wordt verlaagd van 6 naar 5,5 punten.
Volgende voorwaarden bepalen voortaan het recht op het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden: 

  • Totaalscore BelRAI screener ≥ 13 
  • Som IADL, ADL ≥ 5.5 . Dit afkappunt is verlaagd (van 6 punten naar 5.5).

Concrete impact op de diensten gezinszorg:

Bekijk hier een schematisch overzichtDeze communicatie van het agentschap omvat een uitgebreide toelichting. 


Concrete impact op de indicatiestellingen (buiten de dienst gezinszorg) voor het openen van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden: 
  • De zorgkassen voorzien een automatische rechtentoekenning voor zorgbehoevenden die op basis van het nieuwe afkappunt wel in aanmerking komen voor het zorgbudget. Zij zullen rechten openen vanaf de datum dat de inschaling oorspronkelijk werd gedaan.
  • Herzieningen van indicatiestellingen die sinds december tijdelijk werden afgeraden door de automatische verlenging van lopende rechten met drie maanden kunnen terug aangevat worden.
    De zorgkassen zullen na goedkeuring van het wijzigingsbesluit de indicatiestellingen die binnenstromen verwerken op basis van de gewijzigde afkappunten.

 

Afgeleide rechten (gemeentelijke mantelzorgpremie)

Baseren jullie de toekenning van de gemeentelijke (mantel)zorgpremie op de scores van de BelRAI screener?

Naar aanleiding van de beslissing om het afkappunt som adl+iadl te verlagen naar 5.5 punten wordt ook het advies van de onderzoekers m.b.t. afbakenen afkappunt gemeentelijke toelage aangepast.
Meer informatie hierover kan je nalezen onder vraag 12 in het document veelgestelde vragen (bovenaan deze pagina).

Leen Van Den Heuvel