Informatieveiligheid

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Op 5 september 2018 werd de Kaderwet Verwerking Persoonsgegevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet vormt de omzetting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de specifieke Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie en legt de beginselen inzake gegevensverwerking, de rechten en plichten van betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke vast.

Verder werden de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten (de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Controleorgaan Politionele Informatie) verduidelijkt en wordt verduidelijkt onder welke omstandigheden een toetreding tot bestaande algemene machtigingen van Sectorale Comités mogelijk blijft.

Niet onbelangrijk is dat met ingang van 5 september 2018 ook de bestaande Privacywet van 8 december 1992 opgeheven werd. De bestaande regelgeving die nog verwijst naar de Privacywet, wordt geacht te verwijzen naar de nieuwe wet. De VVSG kreeg de kans om een advies uit te brengen bij deze Kaderwet en deed dat samen met de werkgroep informatieveiligheid. Daarnaast stelden we ook een model van verwerkingsovereenkomst op.