Gepubliceerd op: 13-06-2019

Naar aanleiding van de hervorming van de samenwerking in de eerste lijn zorg, gezondheid en welzijn startte ten velde een ambitieus hervormingstraject. In het kader van dit traject zijn vorig jaar 60 eerstelijnszones afgebakend.

Om de werking van elke eerstelijnszone aan te sturen, wordt per zone een zorgraad opgericht. Het proces van de voorlopige oprichting is volop aan de gang, binnenkort worden die voorlopige raden omgezet naar definitieve raden. De zorgraad neemt de vorm aan van een vzw, dit is decretaal bepaald in het eerstelijnsdecreet van 2019.

Het eerstelijnsdecreet bepaalt dat afgevaardigden van de lokale besturen deelnemen aan de zorgraden. Het bijhorende uitvoeringsbesluit specifieert verder dat minimaal vier en maximaal zes bestuurders verkozen door de afgevaardigden van de lokale besturen deelnemen aan het bestuursorgaan van de zorgraad.

Hierbij rezen een aantal vragen over de manier waarop het lokaal bestuur zich kan laten vertegenwoordigen in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad. We namen ze onder de loep en hopen via deze weg voor de nodige verduidelijking te zorgen.

Op welke manier kan het lokaal bestuur deelnemen in de vzw-zorgraad?

Kort gezegd komt het erop neer dat lokale besturen kunnen deelnemen in de rechtsorganen van de vzw-zorgraad. Hiervoor worden kandidaten voorgedragen na stemming. Deze personen vertegenwoordigen dan het lokaal bestuur in de rechtsorganen van de zorgraad.

Het decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg zorgt voor de wettelijke basis om als lokaal bestuur deel te nemen maar ook het decreet lokaal bestuur en de organieke OCMW-wet maken andere samenwerkingsvormen mogelijk dan de vastgelegde vormen van intergemeentelijke samenwerking en OCMW-verenigingen en -vennootschappen.

Om aan te duiden wie de gemeente kan vertegenwoordigen in de zorgraad is artikel 35 van het decreet lokaal bestuur van toepassing. De voordracht van een kandidaat gebeurt na stemming. Ook de OCMW’s duiden hun vertegenwoordigers aan op dezelfde manier (art. 35 van het decreet lokaal bestuur is immers van toepassing via artikel 74 van hetzelfde decreet).

Wie kan het lokaal bestuur dan vertegenwoordigen in het bestuursorgaan van de vzw-zorgraad?

De vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen is dus een autonome beslissing van de lokale besturen. Dit kan zowel een ambtenaar of een mandataris zijn. Het verdient aanbeveling dat lokale besturen in hun vertegenwoordiging ook rekening houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat linken kunnen gelegd worden naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs, vrije tijd.

We toetsen bovenstaande redenering ook nog af bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hou dus zeker de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen in dit dossier.

Heb je nog andere vragen over dit onderwerp? Laat ons dan zeker iets weten op eerstelijn@vvsg.be.