Auteur:

Gepubliceerd op: 06-04-2020

Gemeenten zullen in de toekomst niet langer moeten betalen voor de raadpleging van het Rijksregister. Vandaag betalen de gemeenten een jaarlijks forfaitair bedrag aan het Rijksregister. Voor alle Vlaamse gemeenten samen gaat het over een aanzienlijk bedrag van bijna 650.000 euro in 2019. Het feit dat gemeenten moeten betalen voor de consultatie van een gegevensbron die ze zelf beheren (onrechtstreeks via de bevolkingsregisters), valt moeilijk uit te leggen. De VVSG heeft de afgelopen jaren meermaals op deze discrepantie gehamerd bij verschillende instanties.

De federale regering heeft nu eindelijk actie ondernomen. De federale ministerraad van vrijdag 3 april keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nieuwe tarifering voor het gebruik van het Rijksregister bepaalt. Gemeentebesturen worden, volledig in lijn met onze vraag, vrijgesteld van de jaarlijkse forfaitaire kosten. De jaarlijkse vergoedingen die gemeenten ontvangen voor het bijhouden van het bevolkingsregister worden ter compensatie geschrapt. Deze vergoeding wordt geraamd op ongeveer 240.000 euro voor alle Vlaamse gemeenten samen. Een definitieve goedkeuring van dit koninklijk besluit betekent met andere woorden een jaarlijkse besparing van 400.000 euro voor de Vlaamse gemeenten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt momenteel voorgelegd aan de Raad van State.

Ward Van Hal