Auteur:

Gepubliceerd op: 21-09-2020

Punt 1 binnen de sectie 'hoe weet je nu welke mensen dat zijn in jouw gemeente?' werd geactualiseerd op 29 oktober met de meest recente info.
 

Hoe kom je als lokaal bestuur - gemeente én OCMW - in het bezit van lijsten van mensen of specifieke doelgroepen in het kader van lokaal sociaal beleid en dan vooral voor de verdeling van Covid-19-subsidies?

Lokale besturen voeren een lokaal sociaal beleid. Binnen deze verantwoordelijkheid kunnen zij ervoor kiezen om extra aandacht te besteden aan bepaalde doelgroepen. Dit houdt in dat wanneer mensen aan bepaalde voorwaarden voldoen, zij in aanmerking (kunnen) komen voor een aanvullend recht. Denk daarbij aan bijkomende financiële steun en de COVID-19-subsidies die gemeenten en OCMW's kunnen uitkeren.


Maar, hoe weet je nu welke mensen dat zijn in jouw gemeente?
 
 1. Mogelijkheden voor toegang tot de gegevens van het groepakket:

  Lokale besturen hebben zogenaamde Covid-19-subsidies gekregen. Het is de bedoeling dat deze gebruikt worden om kwetsbare mensen te ondersteunen.

  Vanuit de Vlaamse overheid heeft men de voorwaarden bepaald waarbinnen gemeente en/of OCMW gebruik kunnen maken van deze subsidies. Idem voor de federale overheid die bepaald heeft hoe de OCMW’s moeten omgaan met de subsidies die zij ter beschikking gesteld hebben.

  Een mogelijke doelgroep die gemeente en/of OCMW kan aanspreken zijn de mensen die kunnen gebruik maken van een of andere bijkomende toeslag bovenop het basisbedrag Groeipakket.

  Maar hoe kom je aan de gegevens van die mensen?

  Hiervoor zijn er intense besprekingen gevoerd tussen de VVSG, het Agentschap Opgroeien en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). De mogelijkheden werden verkend. Het uitgangspunt is dat de gegevens  uitsluitend mogen gebruikt worden in functie van het bijkomend ondersteunen  van kwetsbare gezinnen.  Hiervoor zijn twee pistes uitgewerkt.

  Via de eerste piste (Agentschap Opgroeien) ontvangt de gemeente of het OCMW een lijst van mensen die de sociale toeslag ontvangen bovenop het basisbedrag Groeipakket. Hiervoor dient het bestuur een protocol af te sluiten  met het Agentschap Opgroeien. Maak hierbij gebruik van het standaardprotocol. Hierin staat ook de werkwijze toegelicht. Let op, het bestuur kan deze gegevens louter gebruiken in functie van een automatische toekenning van een bijkomend voordeel aan de doelgroep (en kan de uitgekeerde bedragen inpassen in de Vlaamse subsidies, conform de gestelde voorwaarden) .

  Als je, als lokaal bestuur, wil weten over hoeveel gezinnen (met sociale toeslag Groeipakket) het gaat in jouw gemeente, dan kan je dat aantal opvragen via groeipakket@kindengezin.be.

  De tweede piste (via de VUTG) verloopt anders. De gemeente of het OCMW kan een opdracht geven aan de VUTG om een brief te sturen naar een vooraf gedefinieerde doelgroep waarin het lokaal bestuur  zijn aanbod kenbaar maakt. Kwetsbare mensen kunnen op deze manier gesensibiliseerd worden om zich bijv. te richten tot het OCMW als zij een hulpvraag hebben. Een OCMW kan dan bijv., na het voeren van het sociaal onderzoek, beslissen een financiële steun te verlenen.

  Bij deze werkwijze wisselt de VUTG geen persoonsgegevens uit met het lokaal bestuur. Het opstellen van een protocol is daarom niet nodig. Een voorwaarde die de VUTG wel stelt, is dat de ondersteuning die het lokaal bestuur/OCMW zou gaan bieden, past in een gezinsbeleid dat zij voeren.

  Als de financiële steun die het OCMW geeft, voldoet aan de gestelde voorwaarden, kan deze ook ingebracht worden in de federale Covid-19-subsidies.

  Voor meer info kan je terecht op de website van het groeipakket en bij de stafmedewerkers Ward Van Hal en Miet Remans.

 2. Een lijst van mensen in je gemeente die tijdelijk werkloos zijn (geweest) in de periode tussen 1 april en 31 december 2020.

  Na een oproep door de POD MI hebben de OCMW’s de kans gekregen hun interesse hiervoor kenbaar te maken. OCMW’s die tijdig gereageerd hebben, hebben de eerste lijsten ondertussen in hun e-Box ontvangen, met name de lijsten van de mensen die in dat geval waren in de periode tussen 1 april en eind september 2020. Later komen nog de lijsten van oktober, november en december 2020, in verschillende zendingen.

  Voor meer info kan je terecht bij stafmedewerker Miet Remans.
   
 3. Een lijst van mensen in je gemeente die zelfstandig zijn met een overbruggingsrecht in de periode tussen 1 april en 31 december 2020.

  Na een oproep door de POD MI hebben de OCMW’s de kans gekregen hun interesse hiervoor kenbaar te maken. OCMW’s die tijdig gereageerd hebben, hebben de eerste lijsten ondertussen in hun e-Box ontvangen, met name de lijsten van de mensen die in dat geval waren in de periode tussen 1 april en eind september 2020. Later komen nog de lijsten van oktober, november en december 2020, in verschillende zendingen.

  Voor meer info kan je terecht bij stafmedewerker Miet Remans.
Miet Remans