Auteur:

Gepubliceerd op: 26-11-2019

Gemeenten hoeven niet noodzakelijk retributiereglementen op te maken voor de vordering van een retributie voor vergunde diensten van individueel bezoldigd personenvervoer en de retributie voor de uitreiking van een bestuurderspas. Het decreet van 29 maart 2019 en het BVR van 8 november 2019 zijn voldoende als juridische basis om de decretaal opgelegde retributies door de gemeente te innen. Dat betekent vanzelf ook dat de gemeente sowieso verplicht is om de decretale retributies te innen.

Inning retributie

Het decreet en het BVR bepalen de schuldenaar van de retributie, het forfaitaire bedrag van de retributie (inclusief indexatie), het moment waarop de retributie betaald moet worden en het ondeelbare karakter van de retributie in de loop van het kalenderjaar (zie overzichtstabel).

Voor zover de Vlaamse Regering geen nadere inningsmodaliteiten bepaalt, vult de financieel directeur de invordering van de retributie verder in. Hij ontleent die bevoegdheid aan artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

In de praktijk zal de financieel directeur de inning van de retributies in artikel 8 en artikel 17 van het decreet van 29 maart 2019 overlaten aan het personeel op de dienst die de vergunningen en de bestuurderspassen uitreikt, voor zover het organisatiebeheersingssysteem dat toelaat (artikel 220 van het DLB). 

De retributies worden in principe contant geïnd tegen de afgifte van een ontvangstbewijs, op het moment dat de dienst verleend wordt.  Al is het ook mogelijk om de retributieplichtige een factuur of een gelijkaardige uitnodiging tot betaling te versturen.

Het is niet nodig om een bezwaarfase te voorzien. Bezwaren over de betaling van de retributie worden uitgeklaard voor de gewone rechtbanken. 

Wanneer wel een reglement?

Let wel, als gemeenten voor de uitreiking van een standplaatsmachtiging een retributie vragen, is er wel een gemeentelijk reglement nodig, want de Vlaamse regelgeving laat de gemeenten dit bepalen. Je hebt daarbij de keuze om dit te integreren in het gemeentelijk machtigingsreglement of om een apart retributiereglement op te maken.

Erwin Debruyne