Auteur:

Gepubliceerd op: 01-12-2020

Op vrijdag 27 november 2020 werd het verzameldecreet gepubliceerd dat steden en gemeenten de mogelijkheid biedt om GAS boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 of 50. Deze regeling maakte deel uit van een verzameldecreet dat het Vlaamse parlement op 7 oktober 2020 goedkeurde.

Elk lokaal bestuur heeft nu zelf de keuze om GAS-boetes al dan niet toe te passen op lichte snelheidsovertredingen. De gemeenteraad moet hiervoor wel een politiereglement aannemen. Indien een lokaal bestuur niet kiest voor deze bestuurlijke afhandeling, worden deze overtredingen verder strafrechtelijk afgehandeld. 

Inwerkingtreding:

De publicatie van het verzameldecreet impliceert niet dat steden en gemeenten vanaf vandaag GAS boetes kunnen invoeren voor beperkte snelheidsovertredingen. De bepalingen omtrent GAS kennen immers een aparte inwerkingtreding, later te bepalen door de Vlaamse Regering. De inwerkingtreding wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Welke snelheidsovertredingen en voorwaarden?

  • GAS-boetes kunnen enkel opgelegd worden voor snelheidsovertredingen waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u).
  • Het gaat over snelheidsovertredingen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur (zowel op gemeentewegen als gewestwegen) . 
  • Het gaat om snelheidsovertredingen die vastgesteld worden met automatisch werkende en door de lokale overheden gefinancierde toestellen.
  • De snelheidsovertredingen moeten begaan zijn door een meerderjarige, natuurlijke persoon of door rechtspersonen. 
  • Naast de snelheidsovertreding mag er geen andere overtreding begaan zijn. 

Nieuwe GAS-procedure:

Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de sanctionerende ambtenaar een administratieve geldboete opleggen. Het decreet roept ook een nieuwe GAS-procedure in het leven naast de bestaande GAS-procedures: de gewone GAS-boetes, gemengde inbreuken en foutparkeren. Deze nieuwe regeling wordt de GAS 5 genoemd.

De sanctionerende ambtenaar kan de hoogte van de boete niet zelf bepalen, aangezien de boetebedragen dezelfde moeten zijn als de strafrechtelijke boetes die de Wegverkeerswet bepaalt naargelang de zwaarte van de overtreding. De inkomsten van deze boetes vloeien wel rechtstreeks terug naar de lokale besturen. 

Onbeantwoorde vragen:

Vandaag stellen we vast dat er nog een aantal juridische en praktische vragen onbeantwoord zijn. Het is belangrijk dat deze zo goed mogelijk uitgeklaard worden alvorens gemeenten van start kunnen gaan met deze nieuwe GAS-procedure.

Zo is het belangrijk dat de ganse administratieve afhandelingsprocedure gedigitaliseerd en automatisch kan verlopen, zoals nu het geval is voor de strafrechtelijke afhandeling van snelheidsovertredingen via Cross border. Gemeenten moeten dan ook toegang krijgen tot allerlei federale databanken om rechtsgeldige beslissingen te kunnen treffen.

Er is bovendien nog onduidelijkheid over de regeling en aanpak ten aanzien van recidivisten en buitenlandse overtreders en het al dan niet opstellen van een protocol met het openbaar ministerie.  

Technische nota VVSG:

De VVSG heeft - in overleg met een technische werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten en politiezones - een nota opgesteld waarbij de noodzakelijke stappen voor de invoering van de GAS 5 worden verzameld. Deze nota werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 november 2020. Op maandag 30 november werd ook een taskforce georganiseerd op het kabinet van minister Peeters. Hierdoor zijn ondertussen reeds een aantal pijnpunten uit deze nota uitgeklaard.

Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een FAQ-document en een aantal modeldocumenten die de steden en gemeenten zo goed als mogelijk moeten helpen bij de verdere implementatie van GAS 5.

Vragen of opmerkingen kan je steeds bezorgen aan veiligheid@vvsg.be

Implementatie in politiereglement:

We willen benadrukken dat gemeenten voorzichtig moeten zijn met een te snelle implementatie van GAS snelheid in hun politiereglement. Zodra gemeenten de bepalingen omtrent GAS snelheid opnemen in hun politiereglement, worden deze inbreuken gedepenaliseerd. Dit wil zeggen dat deze overtredingen niet meer gesanctioneerd kunnen worden op strafrechtelijk niveau. Daarom is het van groot belang dat gemeenten de bepalingen omtrent GAS snelheid pas opnemen in hun politiereglement als zij volledig klaar zijn om deze overtredingen zelf te kunnen verwerken en sanctioneren. Anders dreigt straffeloosheid.

Meer info:  

Melissa Rasschaert