Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2022

Op basis van de doelstelling (35.000 CPE) is een inschatting gemaakt van de publieke laadbehoefte verdeeld over de gemeenten en steden in Vlaanderen. Er is een afzonderlijke oefening gebeurd voor de ‘bovengemeentelijke’ infrastructuur, die vooral bestaat uit (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen. Daarvoor zijn 1.500 CPE (= laadpuntequivalenten) gereserveerd. Daarnaast is een grondige behoefteraming gemaakt bij de opmaak van de potentieelkaarten voor de centrumsteden. Daaruit is een behoefte afgeleid van ca. 9800 CPE. 

De resterende CPE (23.700) zijn verdeeld over de andere gemeenten en steden. Uit de literatuur blijkt dat een aantal parameters bepalend zijn voor de lokale grootte van de elektrische vloot. Die zijn modelmatig meegenomen in de behoefteraming. Het gaat daarbij over huishoudens, voertuigen en inkomens. Dit geeft een inschatting van de verdeling van de elektrische voertuigen over de gemeenten. 

Om tot een inschatting van publieke laadinfrastructuur te komen, is daarop nog een herverdeling gebeurd op basis van bebouwing (in 3 categorieën: van open, cat. 3, tot gesloten, cat. 1). Hierbij wordt ingeschat welk aandeel voertuigen privaat zal gaan laden en welk aandeel publiek zal gaan laden. Het aandeel privaat wordt immers niet meegeteld in het aantal CPE per gemeente. Dichtbebouwde gemeenten/steden zullen meer nood hebben aan publieke laadinfrastructuur. 

Het gaat hier louter over een inschatting van welke behoeften zich zouden kunnen voordoen. Dat laat de gemeenten en steden toe om te anticiperen en tijdig op zoek te gaan naar potentiële locaties voor toekomstige laadinfrastructuur. Vermits de uitrol van publieke laadpunten vooral vraaggestuurd zal verlopen, zal in de praktijk op het terrein nog wel blijken waar de behoeften het grootst zijn. Ook de wijze waarop het aantal elektrische voertuigen zal groeien, kan alleen maar ingeschat worden.  

Voor een kwaliteitsvolle ruimtelijke uitrol van de laadinfrastructuur op het openbaar domein is een handreiking van zowel de Team Vlaams Bouwmeester als dMOW in voorbereiding. Meer info is beschikbaar op www.vvsg.be > e-mobiliteit en www.vlaanderen.be > milieuvriendelijke-voertuigen
 

Erwin Debruyne