Auteur:

Gepubliceerd op: 27-05-2021

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zullen de eerste binnenkort vervallen en dus hernieuwd moeten worden. Uit eerdere contacten met de FOD Mobiliteit bleek dat zij van mening waren dat het aan de eigenaar zelf was om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars zouden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

Veel gemeenten zijn echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en VLAVABBS hadden dat vorig jaar ook expliciet gevraagd aan de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, met een voorstel om dit te organiseren. De inhoud van de brief kan je hier nalezen.

De VVSG en VLAVABBS ontvingen een antwoord van de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet. Die bleven bij het standpunt dat de verantwoordelijkheid voor de hernieuwing van het rijbewijs bij de houder ervan ligt. Er werd opgemerkt dat de administratie de burgers hierover wel zoveel mogelijk zou informeren, bijvoorbeeld via de gemeentelijke infobladen en papieren en digitale affiches. In de loop van 2022 zou dan een evaluatie volgen met de vraag of burgers alsnog individueel moeten worden verwittigd.

Intussen vernam de VVSG en VLAVABBS echter dat de FOD Mobiliteit nu toch werkt aan een plan om de burger te verwittigen dat de geldigheid van zijn rijbewijs dreigt te verlopen. Dit project zou tegen 2023 gerealiseerd worden, gezien sedert 2013 alle gemeenten bankkaartmodellen afleveren. Van zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal de VVSG die delen met haar leden.

 

 

Lotte Van Liefde