Gepubliceerd op: 19-01-2021

Vanaf 1 januari 2021 kunnen organisatoren van kleuteropvang (zoals scholen, speelpleinwerking en organisatoren met een attest van toezicht vakantie-opvang) een kwaliteitslabel aanvragen bij Opgroeien voor een opvanglocatie kleuteropvang. 

Belangrijk hierbij is dat een organisator die nu reeds een attest van toezicht, erkenning of toestemming heeft - met uitzondering van een organisator die alleen een attest van toezicht voor vakantieopvang heeft - krijgt op 1 januari 2022 automatisch het kwaliteitslabel toegewezen (BVR Kwaliteitslabel, artikel 35). Dergelijke organisatoren hoeven dus niet zelf een aanvraag in te dienen. De subsidies die organisatoren vandaag ontvangen zullen vanaf 1 januari 2022 worden omgezet naar een transitiesubsidie. Zeker tot dan blijven de huidige kwaliteits- en subsidievoorwaarden van toepassing. Over de transitie volgen later meer details.

Deze bijlage beschrijft de procedure om het label aan te vragen en hoe de aanvraag door Opgroeien behandeld wordt van ontvangst tot beslissing. Een aanvraag indienen kan via dit formulier dat Opgroeien ter beschikking stelt op de website van Kind en Gezin

Een organisator die een dergelijke aanvraag bij Opgroeien indient, moet het lokaal bestuur informeren over zijn intentie om een kwaliteitslabel aan te vragen. Opgroeien zal het lokaal bestuur ook informeren over zijn beslissing. Een lokaal bestuur is niet verplicht om vanaf 2021 een kleuteropvang met kwaliteitslabel te financieren als zij hiervoor niks hebben opgenomen in de meerjarenplanning. Wanneer het lokaal bestuur middelen krijgt voor de uitrol van het decreet moeten wel een deel van de middelen besteed worden aan kleuteropvang met kwaliteitslabel.

Omzendbrief voor uitrol decreet BOA:

De aanvraag van het kwaliteitslabel kadert binnen het 'decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' (afgekort decreet BOA) dat op 1 januari in werking trad. Via twee uitvoeringsbesluiten - enerzijds het Besluit van de Vlaamse regering inzake het lokaal beleid voor buitenschoolse opvang en activiteiten en anderzijds het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang - wordt het decreet BOA al deels verder geconcretiseerd. De twee uitvoeringsbesluiten (beide op 16 oktober 2020 goedgekeurd) vind je op het VVSG-kennisnetwerk.

Eind december stuurde Minister Beke een Omzendbrief naar alle lokale besturen over de uitrol van het decreet BOA. Met deze omzendbrief wenst de Vlaamse Overheid de lokale besturen te informeren over de opdrachten die het decreet aan de lokale besturen toekent. De omzendbrief bevat ook informatie over de huidige organisatoren van buitenschoolse opvang die een erkenning, toestemming of attest van Opgroeien hebben en de subsidie die zij vandaag ontvangen van Opgroeien voor het opvangaanbod (per gemeente).