Auteur:

Gepubliceerd op: 29-03-2021

NIEUWE INFO

Telewerken is  vanaf 27 juni 2021 niet langer verplicht maar wordt sterk aanbevolen voor alle personeelsleden wier functie zich ervoor leent. Werkgevers hoeven dus vanaf dan niet langer maandelijks via het elektronische registratiesysteem van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) het totale aantal werknemers en het aantal personen dat een functie uitoefent die niet door telewerken thuis kan worden vervuld, te registreren.

(Ministerieel besluit van 23.06.2021 tot wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24.06.2021. Inforum nr. 347227). 

(HIERONDER STAAT DUS VEROUDERDE INFO)

Vanaf 1 april 2021 moeten werkgevers, dus ook lokale besturen, maandelijks het totale aantal medewerkers in de organisatie per vestigingseenheid registreren, evenals het aantal medewerkers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. De aangifte, die gebeurt via de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, heeft betrekking op het aantal medewerkers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.  

De RSZ verduidelijkt wat ze verstaat onder medewerkers die een functie uitoefenen die onmogelijk via telewerk kan gebeuren ('werkvloergebonden functies'): elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden is een werkvloergebonden functie (of niet-telewerkbare functie), het gaat hierbij bijvoorbeeld over arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg, enzovoort.

Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen worden in het aantal werkvloergebonden functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement, zoals ploegbazen of teamchefs.

Verder geeft de RSZ nog volgende richtlijnen mee:

  • Het totale aantal medewerkers in de organisatie komt neer op een "foto" van het aantal personen werkzaam in het bestuur op de eerste werkdag van de maand. Indien het bestuur over meerdere vestigingseenheden beschikt, moet het aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid ingevuld worden.
  • Maakt het bestuur op structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw bestuur, dan voegt het bestuur het aantal personen met een werkvloergebonden functie, dat op vermelde data actief is, toe aan het totaal.
  • Hetzelfde geldt voor de personen die op zelfstandige basis structureel aanwezig zijn.
  • Zowel voor de vermelding van het totaal aantal werkzame personen als voor het aantal werkvloergebonden functies, kan een wijziging of rechtzetting gebeuren door opnieuw een aangifte te doen met het totaal aantal werkzame personen in het bestuur of in de vestiging op de eerste werkdag van de maand en het aantal werkvloergebonden functies. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes.

Meer info vind je op de website van de RSZ

Juridische basis: ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 2 §1, vierde lid.

Marijke De Lange