Gepubliceerd op: 09-04-2019

De catalogus voor agromilieu- en klimaatsteun voor lokale besturen is beschikbaar op de website  van VLM. 

Om het aanbod van subsidies voor agromilieu-en klimaatsteun in Vlaanderen in kaart te brengen en te stroomlijnen, werd een catalogus agromilieu-en klimaatsteun voor lokale besturen gemaakt. De catalogus omvat 49 maatregelen en bijhorende vergoedingen voor het verlenen van agromilieu-en klimaatsteun aan grondgebruikers die vrijwillig maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het milieu, het landschap en het klimaat: enerzijds alle beheerovereenkomsten die landbouwers momenteel kunnen sluiten met de VLM (Vlaamse overheid), en anderzijds 17 maatregelenpakketten. Gemeenten en provincies kunnen die 17 maatregelenpakketten, als aanvulling op de beheerovereenkomsten, inzetten via eigen financiering.

De 17 maatregelenpakketten uit de catalogus die geen deel uitmaken van het PDPO, moeten beschouwd worden als een aanvulling op de beheerovereenkomsten. Die pakketten kunnen provincies en gemeenten sluiten met landbouwers en met andere grondgebruikers, en staan in de catalogus in een lichtgroene achtergrond.

Het gebruik van de maatregelenpakketten en bijhorende vergoedingen zoals voorgesteld in de catalogus kan niet afgedwongen worden, maar verdient wel aanbeveling. Lokale besturen die een nieuwe regeling voor subsidies willen instellen, kunnen de 17 maatregelen uit de catalogus als richtlijn gebruiken. Gemeenten en provincies met bestaande subsidiereglementen voor vergelijkbare maatregelen, bevelen we aan om die in de mate van het mogelijke aan te passen aan de voorwaarden en vergoedingen uit de catalogus.

Download hier de catalogus agromilieu-en klimaatsteun voor lokale besturen.

De-minimis steun

Tenzij de aanvrager een particulier is, valt de subsidie voor de 17 maatregelenpakketten onder de de-minimissteun. Dat betekent dat het maximaal toegekende bedrag per landbouwonderneming het plafond van 20.000 euro niet mag overschrijden over een periode van 3 belastingjaren. Daarvoor kan best gewerkt worden met een verklaring op eer die de begunstigde moet ondertekenen.

Daarvoor kan dit sjabloon gebruikt worden.

Rapporteren aan VLM

In het kader van de de-minimisregeling en met het oog op het beheer van de catalogus, vraagt de VLM dat gemeenten/provincies jaarlijks bepaalde gegevens doorgeven over de ingestelde steunregelingen en uitbetaalde bedragen per gemeente/provincie.

Het sjabloon voor die rapportering vindt u hier.

De ingevulde tabellen over de uitgevoerde betalingen in het voorbije kalenderjaar N worden jaarlijks bezorgd aan beheerovereenkomsten@vlm.be, tegen eind februari N+1.

Daarom wordt in de overeenkomsten die gesloten worden met elke begunstigde een paragraaf opgenomen waarbij de begunstigde toestemming verleent om bepaalde gegevens over te maken aan de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer informatie

Met vragen hierover kunt u terecht bij beheerovereenkomsten@vlm.be