Auteur:

Gepubliceerd op: 23-07-2020

Burgemeesters krijgen meer ruimte om snel in te grijpen en lokale uitbraken aan te pakken. De Nationale Veiligheidsraad (NVR) beklemtoont hiermee het belang van een lokale aanpak bij dergelijke uitbraken. Een goede zaak, vindt de VVSG. Burgemeesters hebben immers ook buiten corona de plicht om maatregelen te nemen die de openbare veiligheid en gezondheid waarborgen en hebben hier ook heel wat ervaring mee. De VVSG tracht nu snel juridische duidelijkheid te krijgen over de maatregelen.

Rol burgemeesters bevestigd:

Op basis van de informatie waarover de VVSG nu beschikt, zouden burgemeesters meer ruimte krijgen om zelf actie te ondernemen. Zo zouden ze na overleg met de Vlaamse overheid en de gouverneur preventieve maatregelen kunnen nemen. Is er een stijging van het aantal besmettingen, dan kan de burgemeester direct ingrijpen en volstaat het om de Vlaamse overheid en de gouverneur te informeren. Hebben de maatregelen impact op de federale middelen, bijvoorbeeld de vraag naar politionele ondersteuning, op meerdere gemeenten samen of op het nationale niveau, dan is overleg wel noodzakelijk. Dan moeten we hier wel meteen ook een andere richting voor vooorzien, anders komen we op glad ijs terecht gezien de vergestrengelde bevoegdheden op de drie niveau's.

Eerder was er nog sprake van een validatie van de maatregelen door het federale crisiscentrum, maar die verplichting zou er nu niet meer zijn. VVSG waarschuwde al met tal van burgemeesters voor de inefficiëntie van een log en tijdrovend systeem.

Mondmaskers op drukke plaatsen:

De NVR besliste tot het verruimen van de mondmaskerplicht op bijvoorbeeld markten, in restaurants en in openbare gebouwen. Daarnaast kan de gemeente ook zelf beslissen om een mondmasker te verplichten in bepaalde drukbezochte plaatsen, zowel privaat als publiek. Het nieuwe MB bepaalt dit maar de gemeente kan zelf bepalen in welke straten deze verplichting zal gelden. Volgens de VVSG kan de burgemeester dit via een besluit regelen.

Handhaving:

Uiteraard is het ook belangrijk dat de maatregelen nageleefd worden en dat wie dat niet doet, een sanctie krijgt. De handhaving van die maatregelen in het MB blijft strafrechtelijk. Zo blijft bijvoorbeeld de handhaving van de mondmaskerverplichting strafrechtelijk. Het is nog niet duidelijk of de burgemeester  de bijkomende preventieve maatregelen die hij kan nemen bij een lokale uitbraak  kan handhaven met GAS. Ook hierover tracht de VVSG de komende uren nog duidelijkheid te krijgen.

Contact tracing:

Tal van lokale besturen startten ondertussen met een eigen systeem van contact tracing, in samenwerking met de huisartsenkringen. Die lokale inbedding is een goede zaak, aangezien men binnen de lokale context fijnmazig kan werken. Uiteraard moet dit gebeuren in goede afstemming met het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat ook aangaf ondersteunend te willen werken. De VVSG gaat hierover in gesprek.

Nathalie Debast