Auteur:

Gepubliceerd op: 06-01-2021

De Vlaamse regering koppelt het conformiteitsattest aan de stedenbouwkundige toestand van een kamer. In het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, dat vlak voor het kerstreces een eerste keer principieel werd goedgekeurd, is opgenomen dat de afgifte van een conformiteitsattest geweigerd wordt voor een niet-vergunde kamer als die wordt bewoond door een persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister. Als pas na afgifte van het conformiteitsattest blijkt dat de kamer stedenbouwkundig niet in orde is, zal het conformiteitsattest van rechtswege vervallen.

De VVSG gaf eerder al aan dat de koppeling van het conformiteitsattest voor kamers aan de vergunde toestand een grote meerwaarde is. Maar gemeenten vragen zich af waarom dit enkel voor kamers zou zijn, en bijvoorbeeld niet voor een pand dat onrechtmatig is opgedeeld in studio’s. Het is een stap in de goede richting, maar deze koppeling gebeurt best consequent voor alle woningtypes.

Het voorontwerp voorziet ook de schrapping van het mondeling hoorrecht in een beroep over een procedure tot ongeschikt, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring of tegen het stilzitten van de burgemeester. Het blijft nog steeds mogelijk om schriftelijk beroep aan te teken.

Het voorontwerp van decreet implementeert ook het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving in de  woningkwaliteitsbewaking. Hierdoor worden ook de toezichtsrechten van de woningcontroleur verduidelijkt. Daarnaast zullen ook bestuurlijke boetes mogelijk  zullen zijn in de strafrechtelijke procedure.

Het voorontwerp van decreet wordt nog voorgelegd aan de Raad van State, waarna het ook nog in het parlement besproken wordt. Heb je bedenkingen bij deze aanpassingen? Neem dan contact op met VVSG-medewerker Joris Deleenheer.

Joris Deleenheer