Auteur:

Gepubliceerd op: 18-02-2021

Met oog op de uitrol van de BelRAI screener stellen verschillende besturen zich opnieuw deze vraag. Het antwoord is een duideljke nee. Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming verduidelijkt:

"OCMW’s kunnen ervoor kiezen om niet op te treden als gemachtigde indicatiesteller. De verantwoordelijke kan dit melden aan het Agentschap VSB via mail naar vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.bei. Het agentschap neemt deze dan op in een apart bestand met 'niet-erkende GI’s'. Dit wordt samen met de erkende GI’s maandelijks aan de zorgkassen bezorgd."
 

Waarom is het interessant om indicatiestellingen af te nemen?
 
 • Signaalfunctie: Door het afnemen van een indicatiestelling met een BelRAI screener kan je nog meer dan met een BEL-profielscore signalen geven voor welke domeinen een zorgbehoevende hulp nodig heeft. Het is een grote hulp om de zorgbehoevende naar de meest gepaste hulp door te verwijzen.
   
 • Dienstverlening naar de burger: Het afnemen van een indicatiestelling kan je zien als een vorm van dienstverlening naar de burger. Je kan ook indicatiestellingen doen voor mensen die lid zijn van een ziekenfonds (die zelf indicatiestellingen afnemen). De loketten van heel wat ziekenfondsen liggen vaak niet meer in de eigen gemeente, waardoor je toch een vorm van dienstverlening kan aanbieden dichtbij de burger.
   
 • Gemeentelijke zorgtoelage/mantelzorgpremie: Veel besturen gebruiken nu de huidige BEL-profielschaal en in de toekomst de BelRAI screener als indicatie om te bepalen wie in aanmerking komt voor een gemeentelijke zorgtoelage/mantelzorgpremie.
   
 • Vergoeding per indicatiestelling: Het huidige circuit voor facturatie (hoofdstuk 4) van vergoedingen van indicatiestellingen blijft met de BelRAI screener doorlopen. Je kan €75 ontvangen per indicatiestelling die je doet.
   
 • Rechtentoekenning zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
  Op termijn zal de rechtentoekenning voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bepaald worden op basis van de screener. Momenteel is dit echter nog in onderzoek.

Let wel op: Vanaf de uitrol van de BelRAI screener zullen indicatiestellers verplicht een startopleiding en jaarlijks intervisiemoment moeten bijwonen om geattesteerd te blijven. Het vraagt dus wel een tijdsinvestering die gepaard gaat met een verplicht opleidingstraject.
 

Naar wie kan je als OCMW doorverwijzen als je zelf niet langer indicatiestellingen doet?


Zorgbehoevenden die aangesloten zijn bij een ziekenfonds kunnen bij de dienst maatschappelijk werk (DMW) van hun ziekenfonds terecht voor een indicatiestelling.
Zorgbehoevenden die voor hun ziekteverzekering aangesloten zijn bij de NMBS/Hulpkas (voor de Vlaamse sociale bescherming aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas) kunnen vermoedelijk niet verder geholpen worden door een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds - lidmaatschap bij het ‘verwante’ ziekenfonds is verplicht opdat de DMW een inschaling kan doen.

Je bekijkt voor deze doelgroep op lokaal niveau best de mogelijkheden:

 • Verwijs door naar een nabijgelegen OCMW/welzijnsvereniging dat wel nog indicatiestellingen doet. Stel een samenwerkingsovereenkomst op met het OCMW of de welzijnsvereniging.

  Art. 61 van de OCMW-wet
   zorgt voor een juridische basis voor het OCMW om met andere partners overeenkomsten te sluiten voor hulpverlening op elkaars grondgebied. Men kan op basis van dit artikel een overeenkomst sluiten met een ander OCMW over het uitbesteden van de indicatiestellingen. Hierbij kan het zinvol zijn om zeker volgende aspecten op te nemen:
   
  • Vermelding Art. 61
  • OCMW … zal zorgbehoevenden die aangesloten zijn bij de NMBS/Vlaamse Zorgkas doorverwijzen naar OCMW/welzijnsvereniging …
  • Het OCMW dat/de welzijnsvereniging die de indicatiestelling doet zal volgens het circuit van facturatie (hoofdstuk 4), een vergoeding van € 75 kunnen ontvangen voor het afnemen van de indicatiestelling.
  • Handtekening van de verschillende partijen
    
 • Verwijs door naar een dienst gezinszorg die actief is op jullie grondgebied. Je hoeft met hen geen samenwerkingsovereenkomst op te maken. Zij zijn door het decreet Vlaamse Sociale Bescherming erkend als gemachtigde indicatiesteller en kunnen dus indicatiestellingen doen los van hun eigen cliënten gezinszorg. Het huidige circuit voor facturatie (hoofdstuk 4) van vergoedingen van indicatiestellingen blijft met de BelRAI screener doorlopen: hiervoor kunnen ze een vergoeding van €75 ontvangen.
Leen Van Den Heuvel