Auteur:

Gepubliceerd op: 22-11-2019

De rondzendbrief met de begrotingsrichtlijnen 2020 voor de politiezones (PLP 59) is beschikbaar op website van de FOD Binnenlandse zaken (directie Politiebeheer). Rijkelijk laat als je weet dat de politieraad de politiebegroting moet vaststellen in de maand oktober. Het is opvallend dat de rondzendbrief PLP 59 er nog vanuit gaat dat de volgende overschrijding van de spilindex in januari 2020 zal zijn. Dit betekent dat de wedden van het politiepersoneel in maart 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Maar het Planbureau gaat er sinds 5  november van uit dat de overschrijding pas in februari zal zijn, waardoor de lonen pas stijgen vanaf april 2020. 

De rondzendbrief schept wel ‘duidelijkheid’ over een aantal toelagen en subsidies:

  • NAVAP-subsidies: de zones mogen geen bedrag inschrijven in de begroting 2020. Het is wel de bedoeling dat die subsidies er komen in 2020 maar de verlenging van de NAVAP-financiering moet nog gevoerd tijdens de begrotingsbesprekingen en daarna nog wettelijk geregeld worden (NAVAP is de regeling met betrekking tot 'non-activiteit voorgaand aan de pensionering')
  • dotatie sectoraal akkoord: de beloofde toelage voor de financiering van het sectoraal akkoord (4,5 miljoen voor de lokale politie) mag ook nog niet ingeschreven worden in de begroting. Tijdens de periode van lopende zaken mag de regering hierover niet beslissen. Het is aan de nieuwe federale regering om dit te beslissen en een verdeelsleutel voor de zones te bepalen.
  • verkeersveiligheidsfonds: voor de 1ste schijf mogen de zones opnieuw het bedrag van 2019 inschrijven. De bedragen voor de 2de schijf (saldo 2015) mogen onder voorbehoud opgenomen worden in de begroting. De 2de schijf zou voor 2020 in totaal ongeveer 56,44 miljoen euro bedragen. Dit betekent ongeveer 5 miljoen euro meer dan in 2019 (51,74 miljoen euro). De bedragen per zones staan in de bijlage 6 bij de rondzendbrief.

Het overzicht met de verschillende dotaties voor 2020 kun je raadplegen in de tabel bij de rondzendbrief (vanaf pagina 44).

De VVSG zal er bij de federale overheid blijven op aandringen dat de NAVAP-subsidies en de toelage voor de financiering van het sectoraal akkoord zo snel als mogelijk wettelijk geregeld worden voor de politiezones. In een brief aan minister De Crem heeft de VVSG onlangs deze bezorgdheid nogmaals geuit.

Koen Van Heddeghem