Auteursrechten

Gepubliceerd op: 25-04-2019

Auteursrechten voor kopiëren en printen

Voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken moeten auteursrechten betaald worden. Ook lokale besturen betalen die. Tot en met 2017 deden gemeenten, OCMW's en politiezones dat in het kader van een raamakkoord met Reprobel, de dienst die de rechten int. Het raamakkoord legde een forfaitair tarief vast per kopie, en een forfaitair aantal kopieën per relevant personeelslid.

Het voordeel van zo'n raamakkoord? Besturen moeten dan geen aangifte doen op grond van reële cijfers, wat tijdrovend en administratief belastend is. Ze besparen zich ook controles van Reprobel bij onrealistisch ogende cijfers.µ

Nieuw raamakkoord Reprobel

In 2017 werden de tarieven aangepast als gevolg van gewijzigde wetgeving. Een nieuw raamakkoord drong zich op. Het nieuwe raamakkoord zal gelden vanaf 2018.

Ondertussen kreeg Reprobel in september 2018 een mandaat voor de inning van vergoedingen op de afdrukken van beschermde werken via een computerprinter.

De koepelverenigingen hebben overleg gepleegd met Reprobel in het kader van de licentie voor reprografie (kopiëren) enerzijds, en die voor het afprinten anderzijds. Reprobel stelt naar aanleiding daarvan voor om voor fotokopieën én prints een gezamenlijk jaartarief van 13,30 euro per administratief medewerker te hanteren. Voor verzorgende personeelsleden van het OCMW is dat tarief 2,66 euro.

Conclusie: raamovereenkomst of aangifte?

Lokale besturen hebben nu dus twee mogelijkheden: ofwel ondertekenen ze de raamovereenkomst waarin deze bedragen zijn opgenomen, ofwel geven ze het geraamde aantal fotokopieën en afdrukken zelf aan. 

In de raamovereenkomst stappen

Hieronder vind je de overeenkomsten om ondertekend naar Reprobel te mailen via gemeentes@reprobel.be, als jouw lokaal bestuur onder deze regeling wil vallen:

Zelf aangifte doen

Beslist jouw lokaal bestuur om het geraamde aantal fotokopieën en afdrukken zelf aan te geven? Hou in dat geval rekening met volgende punten:


Weet wat er in de telling van beschermde werken is opgenomen.

  • De aangifte moet spontaan aan Reprobel worden gedaan binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de aangifte betrekking heeft. In geval van vertraging worden de bedragen van de retributies verdubbeld. (1)
  • Als Reprobel niet akkoord gaat met de voorgelegde cijfers, kan het een controle doen uitvoeren door een deskundige. Als die deskundige Reprobel gelijk geeft, worden de kosten gedragen door het lokale bestuur. (2)

Nog goed om weten

  • Gemeenten die tegelijk ook voor het OCMW de raamovereenkomst willen onderschrijven, dan wel de aangifte willen doen, moeten het Reprobelnummer van het OCMW noteren.
  • Worden of zijn er diensten verzelfstandigd, dan moet jouw bestuur aan Reprobel doorgeven hoeveel (VTE) relevante personeelsleden in de nieuwe structuur aan de slag zijn en dus daar belast moeten worden.
  • Reprobel zal de verdubbeling van het bedrag van de retributies wegens laattijdige aangifte niet toepassen voor het jaar 2018.

Vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met Karline Vanderlinden op 02 551 03 24.

Technische info

(1) Als de aangifte niet binnen de gestelde termijn ingediend wordt of als de informatie onvolledig of duidelijk onjuist is, wordt het bedrag van de retributies bij wijze van schadeloosstelling verhoogd met forfaitaire kosten om de kosten voor de vaststelling en inning van de vergoeding van de uitgevers te dekken, en wordt het bijgevolg vastgesteld op 0,0423 euro per reproductie van een uitgave (i.p.v. 0,0277 euro) (art. 2 van het KB van 5 maart 2017 (BS 10 maart 2017).

(2) Art. 7 van het KB van 5 maart 2017 (BS 10 maart 2017).