Auteur:

Gepubliceerd op: 11-03-2021

De extreme droogte van de laatste jaren plaatste de nood aan beleid om duurzaam om te springen met water en om water zoveel mogelijk vast te houden aan de bron bovenaan de agenda, ook van de lokale besturen. Gemeenten zoeken naar maatregelen die multifunctionele baten opleveren in functie van droogte, wateroverlast, hittestress, beleving, … Gemeenten hebben verschillende instrumenten ter beschikking om dit aan te pakken: via de opmaak van plannen, het verlenen van vergunningen, het uitwerken van voorbeeldprojecten, sensibilisatie, maar ook het doen nakomen van de gemaakte afspraken. Gemeenten moeten hier beleidskeuzes in maken en zoeken daarin ook samenwerking met diverse partners en de Vlaamse overheid. De Blue Deal is alvast een mooi kader voor die samenwerking. De toenemende verharding is dan weer een voorbeeld van een complex probleem waarin de verschillende overheden moeten samenwerken om die een halt toe te roepen. Enerzijds zijn er tal van initiatieven om te ontharden en om verharding te beperken. Anderzijds zien we dat door vele projectontwikkelingen de netto verharding blijft toenemen. De bouwshift en het inzetten op kwalitatieve verdichting zijn hier de remedie. Om die in de praktijk daadwerkelijk te realiseren zullen beleid, wetgeving en instrumenten verder aangescherpt moeten worden.

Om onder andere illegale grondwaterwinningen aan te pakken pleiten de lokale besturen om samen te zoeken naar slimme handhaving: wie is het best geplaatst om overtredingen op te sporen, maak daarbij waar mogelijk gebruik van technologie en data, verhoog de kennisuitwisseling en data-uitwisseling tussen de handhavingsinstanties, optimaliseer ook de mogelijkheden om intergemeentelijke handhaving uit te bouwen, … Het preventief traject is cruciaal en mogelijks de meest efficiënte piste. Daarom is het een goede zaak dat sterker ingezet zal worden op de controle van erkenningen van boorbedrijven.

Christophe Claeys