Nieuwe taxireglementering vanaf 1 januari 2020

Nieuwe regelgeving roept vaak veel vragen op. Bij de taxiregelgeving is dat niet anders. Via deze bundeling van veel gestelde vragen hopen we je zoveel mogelijk verder op weg te helpen. 

Een overzichtelijke beknopte toelichting bij de nieuwe taxiregelgeving vind je in de Mobiliteitsbrief 204 (december 2019).

Het nieuwe taxidecreet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019.

Het taxibesluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2019. Het omvat onder meer de procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de exploitant, en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een bestuurderspas. Het bevat ook de procedures voor stopzetting, intrekking of schorsing van de vergunning of de bestuurderspas. De bijlagen bevatten heel wat modelformulieren:

 • Nota aan de Vlaamse regering BVR exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer
 • Advies Raad van State
 • Bijlage 1. Modelformulier Aanvraag vergunning exploiteren dienst individueel bezoldigd personenvervoer (art 3, 1° lid)
 • Bijlage 2. Model van vergunning voor de exploitatie van een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer (art 4, §2)
 • Bijlage 3. Model van vergunningskaart voor individueel bezoldigd personenvervoer (art 5, 1° lid)
 • Bijlage 4. Model van reservekaart (art 13, 2° lid)
 • Bijlage 5. Model van vervangingskaart (art 14, §2)
 • Bijlage 6. Modelformulier Aanvraag van een bestuurderspas voor een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (art 19, 1°)
 • Bijlage 7. Model van bestuurderspas (art 20, 1° lid)
 • Bijlage 8. Model van tarievenkaart straattaxi (art 31, §2)
 • Bijlage 9. Modelovereenkomst voor diensten van ceremonieel vervoer (art 47)
 • Bijlage 10. Tabel inbreuken + te innen sommen (art 58)

Gemeenten verlenen de machtiging bij aanvragen voor het gebruik van taxistandplaatsen op hun grondgebied. Daartoe moeten ze een gemeentelijk reglement opmaken. Dit voorbeeld van gemeentelijk reglement voor machtiging standplaatstaxi's kan hiervoor als inspiratie dienen.
Het is een voorbeeld, gemeenten kunnen - binnen het kader van de Vlaamse regelgeving uiteraard - vrij bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze een machtiging verlenen.
Het voorbeeld kan na 'voortschrijdend inzicht' nog aangepast worden. Ook suggesties hiertoe zijn welkom (aan erwin.debruyne@vvsg.be). 

Een aanvraagformulier voor een machtiging voor een standplaatstaxi (wellicht gelijkaardig aan dit model) zal opgenomen zijn in de Centaurusdatabank. Ook een standaardmachtiging (wellicht gelijkaardig aan dit model) zal opgenomen worden in Centaurus2020, met 3 extra velden die de gemeenten vrij kunnen invullen indien ze ergens willen afwijken van die standaard.

Gemeenten moeten geen retributiereglement opmaken voor de inning van de retributie voor de vergunning en voor de bestuurderspas. De Vlaamse regelgeving bevat hiertoe al een voldoende basis.

Opleidingen

Om gemeenten hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseert de VVSG in samenwerking met de Vlaamse overheid (departement MOW) opleidingssessies:

Er wordt stilgestaan bij het decreet, het ontwerp-BVR, de formulieren en kaarten.
De opleiding richt zich op de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitreiking van de taxivergunningen (dienst lokale economie, mobiliteitsdienst, financiële dienst,...).

Dit is de ppt-presentatie van de opleiding.

Voor de vernieuwde Centaurusdatabank - Centaurus2020 -  zal het departement een instructievideo aanmaken. Een proefversie staat in de steigers. Gemeentelijke medewerkers die deze willen uittesten, met het oog op bijsturing waar nodig en mogelijk, kunnen contact opnemen met Karl Vermaercke, karl.vermaercke@mow.vlaanderen.be, M 0493/89 26 71.

De huidige (tot 31 december 2019) taxireglementering in een notendop

Op basis van de Vlaamse regelgeving en geïnspireerd door de vele vragen die we hierover krijgen stelde de VVSG een toelichtend document samen. Het bevat de hoofdlijnen van de regelgeving die geldt tot 31 december 2019 in verband met taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Mobielvlaanderen.be, de mobiliteitswebsite van de Vlaamse overheid, wijdt ook webpagina aan taxi en VVB.

Taxistandplaatsen

De gemeente moet zorgen dat er genoeg taxistandplaatsen zijn. 'Genoeg' is evenwel een relatief begrip.

Over het aantal is het volgende geregeld:

In het taxibesluit lezen we:
Art. 43.
De wegbeheerders zorgen voor voldoende en geschikte taxistandplaatsen op de gemeente-, provincie- en gewestwegen, in verhouding tot het aantal vergunningen, uitgereikt aan taxi's die mogen gebruikmaken van taxistandplaatsen op de openbare weg,.
Het overleg met betrekking tot de taxistandplaatsen, bedoeld in artikel 39 van het decreet, gebeurt jaarlijks op initiatief van de gemeente.
Aan de hoofdhaltes van de VVM, bepaald in artikel 1, 6°, van het besluit van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse Gewest, wordt er door de wegbeheerder ten minste één taxistandplaats opgericht.

En in het taxidecreet
Art. 39.
Het voorzien, het wijzigen en het afschaffen van standplaatsen op de openbare weg in een bepaalde gemeente gebeurt in overleg met de VVM en met de taxi-exploitanten met een vergunning van de betrokken gemeente. De wijze van overleg wordt door de Vlaamse regering bepaald.

Kortom,
De gemeenteraad beslist wel over de taxistandplaatsen, maar dit gebeurt na overleg met de taxi-exploitanten.
Het aantal is

 • “voldoende”
 • “ in verhouding tot het aantal vergunningen, uitgereikt aan taxi's die mogen gebruikmaken van taxistandplaatsen op de openbare weg,”
 • ten minste één taxistandplaats aan de hoofdhaltes van De Lijn

Een exact aantal wordt (gelukkig) niet bepaald. Hoeveel er best voorzien worden, wordt dus bepaald op basis van voornoemd overleg en van het gezond verstand.

Al ingeschreven?

18 dec '19