Op deze pagina trachten we alle nuttige info, aangepaste regelgeving in verband met de coronamaatregelen  te verzamelen aangaande het beleidsdomein wonen. 

Zoals in een eerder nieuwsbericht aangegeven, heeft de de Vlaamse regering eind ooktober een besluit en bijbehorende nota met maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen goed. Hierbij hoort een protocol (laatste aanpassing 19 februari 2021), gebaseerd op kleurcodes, met maatregelen voor de woningmarkt. Deze kleurcodes gelden voor het Vlaamse woonbeleid. Een ministerieel besluit geeft aan welke kleurcode van kracht is. Volgens een besluit van minister Diependaele is sinds 12 november is kleurcode rood van kracht. 

Dit betekent dat o.a. volgende maatregelen gelden. (de concrete maatregel leest u in het protocol)

 • Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen:
  • tijdens fase rood, geel, oranje: verhoogde tegemoetkoming aan OCMW’s bij de start van de begeleiding door het OCMW (zie verder meer info). 
 • Maatregelen voor het woningkwaliteitsbeleid:
  • tijdens fase rood, oranje en geel: verlenging van de behandelingstermijn tot afgifte van conformiteitsattesten;
  • tijdens fase rood, oranje en geel: verlenging van de behandelingstermijn bij beroepen tegen besluiten van de burgemeester waarbij een woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
  • tijdens fase rood: mogelijkheid om de versoepelde toepassing van de minimale kwaliteitsvereisten inzake winteropvang toe te passen.
  • Tijdelijke subsidie voor de herhuisvesting van bewoners van onbewoonbare of overbewoonde woning (zie verder meer info)
 • Maatregelen voor de private huur tijdens fase rood:
  • versoepeling van de procedure verlenging huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden (met een e-mail);
  • versoepelde ontruimingsmogelijkheden bij de beëindiging van studentenhuurovereenkomsten met buitenlandse studenten;
  • kwijtschelding van de kosten voor het verbruik van energie en water bij studentenhuurovereenkomsten
  • De wijzigingen van 19 februari  houden in dat bezichtigingen kunnen doorgaan in overeenstemming met de algemene voorzorgsmaatregelen. Indien de bezichtiging zou plaatsvinden in een bewoonde woning, komen de huurder en verhuurder/vastgoedmakelaar een redelijke bezoekregeling overeen. De afspraak wordt afgezegd indien één van de partijen ziek is, een vermoeden van besmetting heeft of in quarantaine moet blijven.
 • Maatregelen voor de sociale huur tijdens fase rood:
  • mogelijkheid sluiten van huurovereenkomst van zes maanden met gezinnen of alleenstaanden die in een noodsituatie verkeren;
  • verlenging van de termijn om te kunnen genieten van de uitzondering op de onroerende bezitsvoorwaarde;
  • verlenging van de reglementair bepaalde reactietermijn bij de actualisering van de inschrijvingsregisters;
  • verlenging termijn voor kandidaat-huurders om te reageren op een aanbod van een sociale huurwoning;
  • verlenging van de termijn om te kunnen genieten van de voorrangen van de termijn voor verhaal tegen een beslissing van de verhuurder;
  • verlenging van de termijn van 1 jaar om te voldoen aan de taalkennisvereiste
 • Vlaamse huursubsidie tijdens fase rood:
  • afwijkingen op de bewoningsverplichting en de datum van het besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar-of overbewoondverklaring;
  • verlenging van de termijn voor inschrijving bij een domiciliemaatschappij;
  • verlenging van de termijn om een aanvraag in te dienen;
  • verlenging van de termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing of het stilzitten van het agentschap;
  • verlenging van de termijn van opgeschorte uitbetaling die leidt tot de stopzetting van de huursubsidie;
  • verlenging van de termijn om te kunnen spreken van een transitwoning.
 • Vlaamse huurpremie tijdens fase rood:
  • verlenging van de termijn voor verhuizingen buiten het werkingsgebied van  de domiciliemaatschappij;
  • verlenging van de termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing of het stilzitten van het agentschap;
  • verlenging van de termijn van opgeschorte uitbetaling die leidt tot de stopzetting van de huurpremie.

Verhoogde eerste tegemoetkoming bij fonds ter bestrijding van uithuiszetting 

Het OCMW zal voor mensen wiens huurachterstal ontstaan is na 1 april beroep kunnen doen op het fonds ter bestrijding voor uithuiszetting. De vergoeding wordt tijdelijk aangepast. 

Door de beperkingen omwille van de corona-situatie kunnen er mogelijk meer mensen beroep doen op het OCMW omwille van huurachterstal. Om deze toegenomen instroom aan begeleidingsovereenkomsten op te vangen, wordt het tussenkomstpercentage bij de start van de begeleidingsovereenkomst opgetrokken van 25% naar 45%.  

Het OCMW beslist autonoom of het al dan niet een beroep doet op het Fonds. In het artikel 'Minder uithuiszettingen? Nieuw Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen' lees je meer over de werking van het Fonds. Dit artikel verschijnt ook in de Lokaal van april. De daarin aangekondigde toelichtingsessies door Agentschap Wonen Vlaanderen gaan niet door en zijn vervangen door een webinar op 14 mei. 

Meer algemene info over het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting vind je op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen.  Wonen Vlaanderen had in samenwerking met VVSG toelichtingsmomenten gepland. Omwille van de huidige toestand zijn deze toelichtingen geannuleerd en vervangen door een webinar op 14 mei.  

Subsidie voor herhuisvesting tijdens coronacrisis

Een gemeente die een woning onbewoonbaar of overbewoond verklaard tijdens fase rood van de coronacrisis  en de bewoners binnen de anderhalve maand herhuisvest kan een subsidie van maximaal € 2500 ontvangen van het Vlaams Gewest. 

De gemeente zal de subsidie kunnen aanvragen bij Agentschap Wonen Vlaanderen na de herhuisvesting. Kosten die in aanmerking komen zijn: 

 • Personeelskosten
 • Vervoerskosten 
 • Installatiekosten 
 • Verblijfskosten 

Belangrijk is dat ook de kosten die het OCMW maakt in aanmerking komen als de burgemeester het OCMW naar aanleiding van het besluit tot onbewoonbaar- of overbewoonverklaring de opdracht heeft gegeven om de herhuisvesting te organiseren.

Op de website van Agentschap wonen Vlaanderen lees je de concrete voorwaarden, welke kosten in aanmerking komen en procedure om recht te hebben op de subsidie.