Op deze pagina trachten we alle nuttige info, aangepaste regelgeving in verband met de coronamaatregelen  te verzamelen aangaande het beleidsdomein wonen. 

Agentschap Wonen Vlaanderen heeft een aantal maatregelen genomen die een impact kunnen hebben op de  werking van de lokale woondiensten: 

 • Sinds 4 mei voeren de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen opnieuw meer conformiteitsonderzoeken uit. Deze heropstart gebeurt gefaseerd:         

  • Tot 24 mei focust Wonen-Vlaanderen op onderzoeken in procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, acties in strafrechtelijke procedures en dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs.
  • Vanaf 25 mei kunnen alle conformiteitsonderzoeken opnieuw doorgaan, dus ook de niet-dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs en de onderzoeken voor SVK-inhuurname en tweede opinie conformiteitsattest.
 • Het lokaal woonoverleg van een gemeente en de stuurgroep van een IGS-project lokaal woonbeleid mag 'op afstand' (via skype, zoom, ...) gebeuren
 • In een aantal situaties volstaat een schriftelijke behandeling: evaluatie en rapportering IGS - werkingsjaar, bespreking lokale woontoets
 • Alle communicatie met het Agentschap Wonen-Vlaanderen moet maximaal digitaal afgehandel worden.

Relance van de huurmarkt

Stilaan worden de tijdelijke 'corona-maatregelen' versoepeld. Vrijdag 8 mei keurde de Vlaamse Regering een aantal maatregelen goed die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen.  Op de private en sociale huurmarkt kunnen verschillende stappen in het verhuurproces opnieuw opgestart worden vanaf 11 mei.  Strenge voorzorgsmaatregelen blijven weliswaar nodig. Deze nota van Agentschap Wonen Vlaanderen geeft die voorzorgsmaatregelen aan en duidt de verschillende aspecten  van de versoepeling van de maatregelen bij elke stap van het verhuurproces (bezichtiging, ondertekening huurcontract, onderhoud en herstellingen, ...).

Enkele belangrijke aandachtspunten voor lokale besturen in deze nota en van dit besluit zetten we hier op een rij:

 • Vorderingen tot uithuiszettingen kunnen ingeleid worden (net zoals voorheen). Men zal maximaal de bemiddeling stimuleren. De uithuiszettingen in huurzaken blijven opgeschort tot en met 17 juli 2020 (zie verder). 
 • Water, gast en elektricitieit kunnen niet afgesloten worden tot en met 17 juli 2020.
 • Een principieel akkoord tot toezegging van een huurwaarborglening,  verkregen voor of tijdens de beperkende corona-maatregelen, is drie maanden langer geldig. Omdat de huurmarkt tijdens de beperkende coronamaatregelen stil lag, kan de periode waarin dit akkoord geldig is, immers al voorbij zijn vooraleer de zoektocht naar een woning kan verder gezet worden.
 • Omdat een inschrijving voor een sociale woning niet altijd eenvoudig was tijdens de lockdonw, worden de volgende termijnen waarbinnen iemand zich als kandidaat-huurder moest inschrijven,  verlengd met drie maanden:
  • De termijn om te kunnen genieten van de uitzondering van de onroerende bezitsvoorwaarde. De woning die maximaal twee maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard en waarvan de ontruiming noodzakelijk is, telt niet mee voor de onroerende bezitsvoorwaarde (art. 3, § 4, eerste lid, 2°, Kaderbesluit Sociale Huur).
  • De termijn om te kunnen genieten van de voorrangen, vermeld in het artikel 19, eerste lid, 5° en 6°, Kaderbesluit Sociale Huur. Artikel 19, derde lid, Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt dat de voorrang (5°) alleen wordt verleend als de kandidaat-huurder zich uiterlijk twee maanden na de vaststelling in een proces-verbaal dat het onroerend goed of roerend goed waarin hij woont niet hoofdzakelijk voor wonen is bestemd, heeft ingeschreven. Artikel 19, vierde lid, van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt dat dat de voorrang (6°) alleen wordt verleend als de kandidaat-huurder zich uiterlijk twee maanden na de datum van ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring heeft ingeschreven.
 • Vanaf 18 juli 2020 vervalt de rechtsgrond om nieuwe verhuringen buiten stelsel in het kader van Corona te sluiten (zie verder). De huurovereenkomsten die rechtstreeks gesloten werden met gezinnen, hadden een looptijd van zes maanden en kunnen dan niet verlengd worden. Indien aan alle voorwaarden voldaan, kan het gezin eventueel doorstromen naar een sociale woning. 
 • De maatregel om sneller een lagere huurprijs te kunnen vragen voor een sociale woning, wegens inkomstenverlies ten gevolge van de coronavirusmaatregelen wordt uitgebreid. Aanvankelijk kwamen enkel huurders die tijdelijk werkloos waren ten gevolge van de coronavirusmaatregelen (overmacht) in aanmerking. Nu komen  ook andere redenen van inkomstenvermindering ten gevolge van de coronavirusmaatregelen in aanmerking (zie verder).
 • Aan de sociale verhuurders wordt een zekere soepelheid gevraagd in het vervullen van bepaalde huurdersverplichtingen omdat die door de coronavirusmaatregelen moeilijk konden ingevuld worden. 

Het Vlaams parlement gaf vorige week ook het mandaat aan de Vlaamse Ombudsdienst om te bemiddelen in private huurgeschillen. Lees meer in dit nieuwsbericht

Aanpassingen ten gevolge van Corona

De Vlaamse Regering keurde op  vrijdag 27 maart en op vrijdag 3 april besluiten goed die enkele maatregelen bevatten om de impact van de federale coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad op het sociaal en privaat huurrrecht, en op de toepassing van de instrumenten op het Vlaams Woonbeleid te temperen. 

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus. Het Belgisch staatsblad publiceerde dit besluit op 31 maart.
  • Nota bij het  besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus. 

  • Nota bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

Hieronder geven we een overzicht van wat in deze besluiten is opgenomen. 

Tijdelijke wijzigingen aan het privaat en sociaal huurrecht

In dit document van Agentschap Wonen Vlaanderen vindt u verschillende vragen en antwoorden over de gevolgen van de coronacrisis op het sociale en private huurrecht.  Een overzicht van de tijdelijke wijzigingen vind je hieronder weer. De concrete tekst vind je terug in het besluit van de Vlaamse Regering. 

 

Verbod op uithuiszettingen

De Vlaamse regering op heeft op 27 maart  beslist om de uitvoering van gerechtelijke uithuiszettingen tijdelijk niet toe te laten. Vrederechters kunnen dus nog uithuiszettingen uitspreken (als zij nog zaken behandelen), maar zij kunnen tijdelijk niet meer uitgevoerd worden. Gerechtelijke uithuiszettingen die toch zouden worden doorgevoerd zullen voortaan zonder recht of titel gebeuren. Het besluit machtigt uitdrukkelijk de politie om deze bepalingen te laten naleven. Dit geldt zolang de civiele noodsituatie van kracht is. Voorlopig is dat tot en met 17 juli. Dit tijdelijk verbod heeft betrekking op de private en sociale huurmarkt: het verbod is genomen op basis van de gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting en woninghuurrecht. Uitzettingen van krakers, partners bij echtelijke moeilijkheden, bezettingen ter bede,… vallen er dus niet onder. In de ministeriële omzendbrief OMG/W 2020/2 leest u meer over het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen.

Fonds ter bestrijding van uithuiszetting sneller van kracht

Het OCMW zal ook voor mensen wiens huurachterstal ontstaan is na 1 april beroep kunnen doen op het fonds ter bestrijding voor uithuiszetting. De vergoeding wordt tijdelijk aangepast. 

Het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen treedt in werking op 1 juni 2020. Aanvankelijk was voorzien dat enkel huurachterstallen die ontstaan zijn na 1 juni 2020, de inwerkingtredingsdatum van het besluit, in aanmerking komen voor een begeleidingsovereenkomst. Om ook betalingsachterstanden ingevolge de huidige 'coronavirusmaatregelen' voor de maanden april en mei 2020 te kunnen vatten in een begeleidingsovereenkomst, wordt deze begrenzing verschoven naar 1 april 2020. 

Ook de maanden nadien zullen er mogelijk meer mensen beroep doen op het OCMW omwille van huurachterstal. Om deze toegenomen instroom aan begeleidingsovereenkomsten op te vangen, wordt het tussenkomstpercentage bij de start van de begeleidingsovereenkomst opgetrokken van 25% naar 45% en dit voor alle begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen worden ingediend voor 1 oktober 2020. Het OCMW kan voor de huurachterstanden die in mei worden gemeld, de partijen bijeenbrengen en de onderhandelingen opstarten. Vanaf 1 juni kunnen de tegemoetkomingen door het Fonds worden toegekend.

Het OCMW beslist autonoom of het al dan niet een beroep doet op het Fonds. In het artikel 'Minder uithuiszettingen? Nieuw Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen' lees je meer over de werking van het Fonds. Dit artikel verschijnt ook in de Lokaal van april. De daarin aangekondigde toelichtingsessies door Agentschap Wonen Vlaanderen gaan niet door en zijn vervangen door een webinar op 14 mei. 

Meer algemene info over het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting vind je op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen.  Wonen Vlaanderen had in samenwerking met VVSG toelichtingsmomenten gepland. Omwille van de huidige toestand zijn deze toelichtingen geannuleerd en vervangen door een webinar op 14 mei.  

Huurprijsvermindering in sociale huur

Een sociale huurder die inkomensverlies heeft door tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht (reden 'coronavirus') zal een tijdelijke aanpassing van de huurprijs kunnen vragen aan de sociale verhuurder. Deze versoepeling wordt uitgebreid naar eenieder die aantoont dat zijn inkomen gedaald is als gevolg van de coronavirusmaatregelen (bv. ook personen met interimcontracten, freelancers,…).of als gevolg van ziekteverlof door het coronavirus. Deze maatregel eindigt bij het verstrijken van de laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Voorlopig is dit op 17 juli.  

De huurprijs van een sociale woning wordt jaarlijks berekend op basis van het referentie-inkomen van het gezin. Normaal kan een huurder maar een vermindering van de huurprijs vragen als diens inkomen gedurende drie maanden met minstens 20% is gedaald. Ten gevolge van de Corona -crisis maakt de Vlaamse regering het nu mogelijk om ook een huurprijsvermindering te krijgen als het inkomen één maand met minstens 20% is gedaald. Het volstaat dat de huurder aan de verhuurder een attest van de RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever overhandigt waaruit dit blijkt, samen met de nodige bewijsstukken waarop de verhuurder het huidige inkomen kan berekenen. De verhuurder zal vervolgens nagaan of het huidige inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen.

Tijdelijke opvang door sociale verhuurder

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden zullen sociale verhuurders tijdelijk, rechtstreeks of via een intermediaire instelling, alleenstaanden of gezinnen die in een noodsituatie verkeren ten gevolge van de coronavirusmaatregelen opvang kunnen verlenen.

De sociale verhuurder kan rechtstreeks een huurovereenkomst van zes maanden sluiten met de betrokken alleenstaande of het gezin. Dit kan tot 18 juli. Deze huurovereenkomst valt onder titel 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet. Als de huurovereenkomst eindigt als de 'coronavirusmaatregelen' nog van kracht zijn, wordt de huurovereenkomst op verzoek van de huurder verlengd met zes maanden. Deze verlengingen kunnen gebeuren zolang de coronavirusmaatregelen aanhouden. In de huidige stand van zaken, zal dus geen verlenging meer mogelijk zijn. 

De sociale verhuurder kan ook extra gebruik maken van het verhuur buiten stelsel zoals bedoeld in art 55bis, eerste lid, 2° van het Kaderbesluit Sociale Huur. Dit is een verhuur aan een intermediare instelling, zoals bijvoorbeeld het OCMW of een CAW, met als doel de tijdelijke opvang van mensen in een noodsituatie. In normale omstandigheden is deze verhuur beperkt tot maximaal 1% van het patrimonium van de sociale verhuurder. Zolang de 'coronamaatregelen' gelden, kan hier van afgeweken worden om deze reden. De andere regels, betreffende het verhuur buiten stelsel, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de huurprijs, blijven gelden

Verlenging huurcontract

Ondertussen is verhuizen opnieuw mogelijk. Toch heeft de huurmarkt een hele tijd stil gelegen, waardoor huurders niet altijd de kans hebben gehad om tegen de afloop van hun huurovereenkomst een nieuwe woning e vinden. Daarom kan de huurder op de private markt tijdens de duurtijd van de 'coronavirusmaatregelen'  makkelijker een verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen. Een vraag via e-mail, ook nog in de de maand voor het einde van de huurovereenkomst volstaat. Uiteraard is het best een ontvangsbevestiging te vragen. In normale omstandigheden kan een vraag tot een uitzonderlijke verlenging van het huurcontract volgens artikel 11, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 24, tweede lid, van het Vlaams Woninghuurdecreet enkel aan de verhuurder gevraagd worden met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of door betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur. 

De huurder en de verhuurder moeten over de aanvraag van de huurder tot een akkoord komen. Daarbij is het gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de beperkende coronamaatregelen nodig dat beide partijen de nodige flexibiliteit aan de dag leggen en rekening houden met de instructies van de nationale veiligheidsraad.

Tijdelijke wijzigingen aan woningkwaliteitsbewaking

Agentschap Wonen Vlaanderen bundelde de gevolgen van de coronacrisis op de woningkwaliteitsbewaking. 

Een overzicht van de wijzigingen vind je hieronder weer. De concrete tekst vind je terug in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020. 

 • Als bij een verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest aan de burgemeester het noodzakelijk onderzoek in de woning niet kan plaatsvinden door de specifieke coronavirusmaatregelen, dan krijgt de burgemeester een nieuwe behandelingstermijn van zestig dagen na de opheffing van deze specifieke coronavirusmaatregelen. In dat geval geldt bij afgifte van een conformiteitsattest de datum van het verzoek als de datum waarop de woning conform werd bevonden. Op die manier zullen de houders van het zakelijk recht geen nadelige effecten ondervinden als gevolg van de langere behandelingstermijn.
 • Bij een verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest aan Agentschap Wonen Vlaanderen omdat de burgemeester het conformiteitsattest weigert of geen beslissing heeft genomen:  de datum van het initiële verzoek aan de burgemeester geldt als de datum waarop de woning conform werd bevonden, als het Agentschap Wonen Vlaanderen door de coronavirusmaatregelen de nodige vaststellingen niet kan doen. Doelstelling is eveneens het vermijden van negatieve gevolgen voor de aanvrager.
 • De termijn in beroep tegen een onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring van de burgemeester kan verlengd worden als de nodige vaststellingen niet kunnen gebeuren ten gevolge van de coronavirusmaatregelen. Concreet zal een nieuwe behandelingstermijn van drie maanden aanvangen na de opheffing van de specifieke coronavirusmaatregelen die een onderzoek ter plaatse verhinderden.
 • Het hoorrecht in de beroepsprocedure zal, ten gevolge van het samenscholingsverbod, enkel schriftelijk verlopen.
 • Gemeenten die een gemeentelijke belasting willen instellen voor woningen die opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en die als gevolg van de coronavirusmaatregelen moeilijkheden hadden om tijdig het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in kennis te stellen van hun belastsingsreglement , krijgen twee maanden extra de tijd tot 31 mei 2020.
 • De ‘Winteropvang van dak- en thuislozen’ via de sociale verhuurders, waarbij beperkt kan afgeweken worden van de vereiste kwaliteitsnormen, kan onbeperkt tot eind augustus. Normaal eindigt deze mogelijkheid op 31 maart.

Subsidie voor herhuisvesting tijdens coronacrisis

Een gemeente die een woning onbewoonbaar of overbewoond verklaard tijdens de coronacrisis (tussen 20 maart en 17 juli) en de bewoners binnen de anderhalve maand herhuisvest kan een subsidie van maximaal € 2500 ontvangen van het Vlaams Gewest.

De gemeente zal de subsidie kunnen aanvragen bij Agentschap Wonen Vlaanderen na de herhuisvesting. Kosten die in aanmerking komen zijn: 

 • Personeelskosten
 • Vervoerskosten 
 • Installatiekosten 
 • Verblijfskosten 

Belangrijk is dat ook de kosten die het OCMW maakt in aanmerking komen als de burgemeester het OCMW naar aanleiding van het besluit tot onbewoonbaar- of overbewoonverklaring de opdracht heeft gegeven om de herhuisvesting te organiseren.

Op de website van Agentschap wonen Vlaanderen lees je de concrete voorwaarden, welke kosten in aanmerking komen en procedure om recht te hebben op de subsidie.

 

Vlaamse woonpremies en tegemoetkomingen

Agentschap Wonen Vlaanderen bundelde de gevolgen van de coronacrisis op de verschillende tegemoetkomingen. Een overzicht van de wijzigingen vind je hieronder weer. De concrete tekst vind je terug in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020. 

De huursubsidie

 • Gedurende de periode van de coronavirusmaatregelen volstaat voor de vervulling van de voorwaarde van onbewoonbaarverklaring de vaststelling van onbewoonbaarheid in een omstandig verslag.
 • Als een gemotiveerd verzoek tot ongeschikt- of overbewoondverklaring werd ingediend, maar specifieke coronavirusmaatregelen de noodzakelijke vaststellingen in verband met de kwaliteit van een woning ter plaatse verhinderen, geldt de datum van het gemotiveerde verzoek om de woning ongeschikt of overbewoond te verklaren, als datum van het besluit dat de burgemeester of minister over dat verzoek neemt. In principe probeert men nog de nodige vaststellingen te doen en moet de burgemeester  de woning nadien wel nog ongeschikt of overbewoond verklaren. Uitzonderlijk mag dit na de verhuis van de bewoner gebeuren. Maar voor de gevallen waarin vaststellingen binnen de drie maanden na de opheffing van de coronavirusmaatregelen niet meer mogelijk zijn, wordt er uitgegaan van een gegrond vermoeden dat is voldaan aan deze voorwaarde.
 • De inschrijvingstermijn bij een domiciliemaatschappij wordt verlengd met drie maanden. Ten gevolge hiervan zal de stopzetting van de de uitbetaling van de huursubsidie ook gebeuren als die 12 maanden (ipv 9) is opgeschort omwille van een verhuis naar een huurwoning buiten het werkingsgebied van de domiciliemaatschappij. 
 • Een premieaanvraag mag via elektronische weg zonder digitale handtekening is mogelijk tot uiterlijk twaalf maanden na de aanvangsdatum van de huurovereenkomst (uitgezonderd SVK-huurders).
 • Bij de bepaling van de termijn of een woning als een transitwoning kan worden beschouwd, wordt geen rekening gehouden met de periode van de coronavirusmaatregelen. Deze periode wordt met andere woorden bij de huidige zes maanden geteld.
 • De premieaanvrager kang via e-mail, zonder termijn, beroep indienen  tegen de beslissing of het stilzitten agentschap 

De huurpremie

 • De maximale termijn van onderbreking van de inschrijving bij een domiciliemaatschappij ten gevolgen van een verhuis (na 15 maart 2020) buiten het werkingsgebied,  wordt met 3 maanden verlengd tot uiterlijk 12 maanden. Ten gevolge hiervan zal de stopzetting van de de uitbetaling van de huurpremie ook gebeuren als die 12 maanden (ipv 9) is opgeschort omwille van een verhuis naar een huurwoning buiten het werkingsgebied van de domiciliemaatschappij. 
 • De premieaanvrager kang via e-mail, zonder termijn, beroep indienen  tegen de beslissing of het stilzitten agentschap.

Andere tegemoetkomingen, leningen en premies

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 bevat verder ook nog enkele bepalingen inzake

 • De huurwaarborglening: tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus wordt aanvaardt als overmacht om tijdelijk een uitstel van betaling toe te staan.
 • De bijzondere sociale leningen: uitstelmogelijkheid van terugbetaling,
 • Verzekering gewaarborgd wonen: verlenging van indienings- en beroepstermijn.
 • De renovatiepremie: premies kunnen via e-mail aangevraagd worden. Facturen mogen op de aanvraagdatum van de tegemoetkoming ouder zijn dan twee jaar, maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018. 

  Tweede aanvragen in kader van de 'oude regeling'  kunnen ook meer dan 2 jaar na de aanvraagdatum van de eerste aanvraag worden ingediend, maar uiterlijk tot 31 januari 2021. De mogen op de aanvraagdatum van de tegemoetkoming ouder zijn dan 2 jaar, maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018.  Deze aanvragen mogen ook via e-mail zonder digitale handtekening. 

Sociale verhuurkantoren

Het besluit van 3 april 2020 voorziet twee maatregelen om de liquiditeitspositie van de sociale verhuurkantoren op peil te houden:

 • Het tweede voorschot op de subsidies wordt verhoogd naar 50%. Het derde voorschot vervalt.
 • De VMSW kan aan sociale verhuurkantoren een renteloze lening verstrekken. Deze lening moet de sociale verhuurkantoren toelaten om de tijdelijke liquiditeitstekorten van de coronavirusmaatregelen op te vangen.

Lokale praktijken

De gemeente Lint ondersteunt haar inwoners die door de coronacrisis  technische werkloos zijn of hun zelfstandig beroep minder of niet kunnen uitoefenen. Voor hen is er voor enkele maanden préfinanciering van een deel van hun huurgeld mogelijk.  

Vragen van huurders

Krijg je vragen van kwetsbare huurders, ga dan zeker eens kijken op het Vlaams huurdersplatform die werkt met Coronahuurvragen

Vragen van kopers

 • Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopprocedures mogen momenteel niet doorgaan.
 • Krijg je vragen van mensen die net een woning gekocht hebben of een aankoop planden, ga dan zeker eens kijken op het notaris.be die een handig overzicht geeft van een aantal veel voorkomende vragen
 • De bank kan tot en met 30 september uitstel van betaling verlenen voor het aflossen van een woonlening, als  de coronacrisis tot betalingsmoeilijkheden leidt. Meer info is te vinden op op de website van Febelfin.

Voor sociale leningen wordt best zo snel mogelijk contact opgenomen met de betrokken kredietverstrekker: