Wijziging Vlarema 2021 ('Vlarema 8')

Op 2 juli keurde de Vlaamse Regering een pakket wijzigingen van het Vlarema, de zogenaamde ‘Vlarema 8’, goed. Dit zijn de meest relevante bepalingen voor lokale besturen:

Minder bioafval in het huishoudelijk restafval

In lijn met een wijziging van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen voert de Vlaamse Regering een veralgemeende verplichting voor het gescheiden aanbieden of lokaal composteren van bioafval van huishoudens en bedrijven in vanaf 31 december 2023 (art. 47 van het Besluit van de Vlaamse Regering).

Vrijwillige terugname via winkeliers

De Vlaamse Regering voert een wettelijk kader in voor de vrijwillige terugname van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via winkeliers. Deze inzameling staat dan naast de gemeentelijke inzameling maar is beperkt tot de afvalstoffen die komen van producten die ze zelf verkopen, zoals bijvoorbeeld kledingzaken die afgedankte kledij terugnemen. De vrijwillige terugname kan niet voor afvalstoffen die reeds onder een producentenverantwoordelijkheid vallen, verpakkingsafval dat reeds selectief wordt ingezameld zoals pmd, en papier- en kartonafval. De vrijwillige terugname is onderworpen aan een aantal voorwaarden (art. 43 van het Besluit van de Vlaamse Regering).

Producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Hoewel de selectieve inzameling van matrassen en de aanvaardingsplicht reeds van kracht is sinds 1 januari 2021, verankert de Vlaamse Regering via de Vlarema 8-wijzigenen nog een aantal bepalingen over de producentenverantwoordelijkheid. Het gaat onder andere over de inzamel- en recyclagedoelstellingen die moeten gehaald worden en tussen 2021 en 2030 gradueel worden opgetrokken. De wijziging van het Vlarema bepaalt ook dat de afgifte van afgedankte matrassen gratis moet zijn voor particuliere huishoudens behoudens eventuele transportkosten bij de ophaling aan huis via de lokale besturen. (art. 40-42 van het Besluit van de Vlaamse Regering).

Afvalinzamelaars zien mee op het sorteergedrag van bedrijven

De Vlaamse Regering legt een aantal nieuwe verplichtingen op aan de inzamelaars van bedrijfsafval om de selectieve inzameling van bedrijfsafval te verbeteren. Inzamelaars worden verplicht om het restafval te controleren op sorteerfouten. Non-conformiteiten moeten geregistreerd worden en de klant moet op de hoogte gebracht worden. Omwille van de bescherming van persoonsgegevens is er een uitzondering voor de registratie van non-conformiteiten bij eenmanszaken zonder rechtspersoonlijkheid (art. 64 van het Besluit van de Vlaamse Regering). Vanaf 1 januari 2022 is het verboden voor afvalstoffenproducenten om niet-transparante afvalzakken te gebruiken bij het aanbieden van bedrijfsrestafval in containers (art. 62 van het Besluit van de Vlaamse Regering).

Digitalisering transportdocumenten

De wijziging van het Vlarema voorzien in een verplichting om tegen 1 januari 2023 alle identificatieformulieren digitaal aan te leveren en hiervoor de nodige systemen op te zetten (art. 65 van het Besluit van de Vlaamse Regering).

Strijd tegen zwerfvuil en sluikstort

In  het Vlarema  wordt  een  nieuwe  definitie  ingevoerd  voor  sluikstorten.  Sluikstorten  is omschreven als het “bewust ontwijken van de huishoudelijke afvalophaling of bedrijfsafvalophaling door afvalstoffen achter te laten of te storten op niet-reglementaire  plaatsen, tijdstippen of in de foute recipiënten” (art. 12 van het Besluit van de Vlaamse Regering). Het Vlarema voert ook een uitdrukkelijk verbod in op het veroorzaken van zwerfvuil en sluikstort (art. 53 van het Besluit van de Vlaamse Regering). De aanpassingen rond zwerfvuil en sluikstorten zorgen er ook voor dat de gewestelijke, provinciale en lokale toezichthouders ook bevoegd worden om te handhaven op het verbod op sluikstorten en zwerfvuil.

Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

In de loop van 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. 

Nuttige documenten