De algemene richtlijn is dat de gebruikers (zowel rechtspersonen als particulieren), zelf beslissen of de voorziene activiteiten nog kunnen plaatsvinden. Ook de wijk-werkorganisator kan beslissen om geplande activiteiten te schorsen.

Verder zijn de algemeen geldende richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid van toepassing. De wijk-werkorganisator kan de gebruiker en wijk-werker op de hoogte brengen van deze richtlijnen.

Hieronder vatten we kort de richtlijnen in het kader van Wijk-werken samen. Voor meer gedetailleerde informatie kan u terecht op de partnersite van de VDAB en op de FAQ Wijk-werken.

Wij raden aan regelmatig de FAQ te consulteren, hier vindt u up-dates indien er nieuwe richtlijnen worden doorgevoerd.

Up-date 3 april 2020 : COVID-19: wijk-werken

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

 

De Vlaamse Regering wijzigt haar besluit over wijk-werken ten gevolge van het coronavirus.  De wijzigingen omvatten het versoepelen van de regels rond hertoeleiding, zodat wijk-werkers van wie het traject geschorst wordt door coronavirusmaatregelen onder bepaalde voorwaarden terug naar wijk-werken kunnen toegeleid worden. Dit geldt ook voor wijk-werkers van wie het traject eindigt gedurende de coronavirusmaatregelen, gelet op de continuïteit van de dienstverlening. Er komt ook een maandelijkse vergoeding voor bepaalde wijk-werkers  en de duurtijd van de wijk-werkcheques wordt verlengd.

Up-date 6 april 2020 : COVID-19: Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering

Het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus zal de bepalingen inzake hertoeleiding versoepelen, de geldigheidsduur van wijk-werkcheques verlengen en een vergoeding toekennen aan bepaalde wijk-werkers. Dit geldt ook voor wijk-werkers van wie het traject eindigt gedurende de coronavirusmaatregelen.

Door de coronavirusmaatregelen die op 12 maart 2020 door de Nationale Veiligheidsraad in het leven zijn geroepen, zijn er veel wijk-werkers die het uitvoeren van wijk-werkactiviteiten niet meer op dezelfde wijze kunnen verderzetten. In eerste instantie rekenen we op de wijkwerkorganisatoren om wijk-werkers zoveel mogelijk te (her)oriënteren naar activiteiten waar wijk-werkers wel nog prestaties kunnen leveren tijdens de periode van de maatregelen. 

Naast de reeds lopende activiteiten zijn er sterke noden in essentiële sectoren, zoals land- en tuinbouw, zorg en allerlei vormen van maatschappelijke dienstverlening. We rekenen op de organisatoren om tijdens deze periode zowel het volume aan activiteiten in deze sectoren op te trekken als om de activiteiten in die mate aan te passen zodat ze tegemoet komen aan de noden van de maatschappij op dit moment, met respect voor het welzijn van de wijk-werker bij het uitvoeren van de activiteiten.

De reeds toegelaten activiteiten in het wijk-werken bieden hiervoor voldoende mogelijkheden en VDAB zal ervoor zorgen dat alle reeds aangevraagde afwijkende activiteiten door alle organisatoren kunnen ingezet worden tijdens deze periode. Indien een wijk-werkorganisatie een activiteit wenst in te richten die nog niet voorkomt op de lijst van toegelaten activiteiten, kan ze gebruik maken van de aanvraagprocedure die VDAB tijdens deze periode snel zal verwerken.

Wegens het onverwacht verminderen van wijk-werkactiviteiten wordt voorgesteld om tijdens de coronvirusmaatregelen een maandelijkse vergoeding toe te kennen. Deze vergoeding bedraagt 70 % van de vergoeding waar een wijk-werker recht op had indien hij zijn gemiddeld aantal prestaties, berekend op 6 maanden, had kunnen presteren.

Tot slot wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de wijk-werkcheques te verlengen met drie maanden.

Hier vind je het BVR  en de Nota aan de Vlaamse regering.

 

Algemeen

Bij Wijk-werken is de algemene richtlijn dat de gebruikers (zowel rechtspersonen als particulieren), zelf beslissen of de voorziene activiteiten nog kunnen plaatsvinden. Ook de wijk-werkorganisator kan beslissen om geplande activiteiten te schorsen. De wijk-werkorganisator brengt de gebruiker en wijk-werker op de hoogte van deze richtlijnen.

  • Schorst de gebruiker de geplande activiteiten, dan brengt hij de bemiddelaar wijk-werken zo snel mogelijk op de hoogte.
  • Bij ziekte contacteert de wijk-werker de huisarts en nadien ook de gebruiker en bemiddelaar wijk-werker. Het afwezigheidsattest wordt later overhandigd aan de bemiddelaar.
  • Een wijk-werker die tot de risicogroep behoort of samenleeft met risicogroep moet geen ziekteattest overhandigen.

Taken van de bemiddelaar

Door de sluiting van de werkwinkels moeten de opvolggesprekken, evaluatiegesprekken, matchingsgesprekken van gekende wijk-werkers met gebruikers, gesprekken met nieuwe gebruikers steeds telefonisch, via hangout of facetime verlopen.

Prestatieformulieren en cheques :

  • Digitaal verwerken van prestatieformulieren: De wijk-werker maakt een foto van het prestatieformulier en de cheque nummers van de papieren cheques en verstuurt deze per mail naar de bemiddelaar wijk-werken. De numerieke codes van de papieren cheques worden manueel ingevoerd.
  • Wat als het digitaal niet lukt ? Wijk-werkers met elektronische cheques geven hun aantal prestaties telefonisch door aan de wijk-werkbemiddelaar. De gebruiker wordt gevraagd om de cheques zo snel mogelijk in orde te brengen.Wijk-werkers met papieren cheques geven hun aantal prestaties telefonisch door aan de wijk-werkbemiddelaar.

Prestatieformulieren ondertekenen

Gelet op de maatregel rond sociale afstand te bewaren, moeten de prestatieformulieren tijdelijk niet getekend te worden door de gebruiker. Zonder een geldig prestatieformulier kan de wijk-werker geen wijk-werkactiviteiten uitvoeren.

PWA-vrijstelling

Het verlies van de PWA-vrijstelling tijdens de periode van de corona maatregelen heeft geen gevolgen voor de opvolging op vlak van de beschikbaarheid van de wijk-werker.