Korte omschrijving

De patiënt moet centraal staan in de zorg. Daarom streven we ernaar om de zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van elke burger. Om deze ambitie in de praktijk mogelijk te maken, is het cruciaal dat ook de gegevensuitwisseling versterkt wordt. We investeren prioritair in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we ook het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch patiëntendossier bij de bevolking. Deze investeringen dragen bij tot multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van integrale zorg. De zorgnoden en –doelstellingen van de persoon worden als uitgangspunt genomen. Data uit het elektronisch patiëntendossier zullen in een volgende fase gedeeld kunnen worden tussen de zorgverstrekkers onderling én met de patiënt, met respect voor het medische geheim en de privacy.
Bij de opmaak van een zorg- en ondersteuningsplan wordt rekening gehouden met de BelRAI- indicatie maar ook met de persoonlijke herstel- en revalidatiedoelstellingen van de persoon met een zorgnood. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vitalink als platform om data te delen.

Dit alles moet het mogelijk maken om digitale gedeelde informatie in te zetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening. Digitale informatiedoorstroming in een uniforme taal (BELRAI) tussen zorgactoren en overheid is essentieel om tot kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te komen in de hele keten van zorg (eerstelijn, tweedelijn, derdelijn).

De gegevens gekend bij het VAPH omtrent de persoon met een handicap dienen geïntegreerd in het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Met Zorg & Gezondheid dient bekeken welke informatie een meerwaarde kan bieden en ontsloten worden. Dit biedt ook mogelijkheden naar de persoon met een handicap. Het biedt kansen op een eenvoudig, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk e-loket. We zorgen dat we niet inboeten op toegankelijkheid.

Projectnummer

VV116

Thematische cluster

21 - Digitalisering zorgbeleid

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.