Korte omschrijving

Vlaanderen voorziet in ondersteuning van lokale besturen voor het verwijderen van asbest bij particulieren.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

  • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034
  • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034
  • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040

Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, …) , landbouw, jeugd (scholen, …). 

Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules. Doelgroep zijn particulieren, jeugdverenigingen en lokale besturen. De ondersteuning bestaat uit subsidies voor lokale projectcoördinatie, subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering en ontzorging voor aanbesteding door de particulier zelf. Volgende porjectformules zijn gesubsidieerd:

  • organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis
  • specifieke calls naar lokale jeugdinfrastructuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen
  • gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

 

Projectnummer

VV004

Thematische cluster

1 - Renovatie gebouwenpatrimonium

Nuttige gegevens en referenties

Lokale besturen kunnen bij de OVAM subsidies aanvragen om asbestafbouwprojecten te organiseren voor hun inwoners. Volgende projecten komen in aanmerking:

  • bronophaling: goedkope ophaling aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
  • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met goedkope ophaling;
  • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Voor de bronophalingsprojecten en de samenaankoop van vervanging dak- of gevelbekleding bedraagt de subsidie 90% van het maximaal subsidieerbare bedrag + ondersteuning voor projectcoördinatie,  voor de samenaankoop van niet-hechtgebonden toepassingen bedraagt de subsidie 50% van het maixmaal subsidieerbare bedrag + ondersteuning voor projectcoördinatie.

Meer info:

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.