Lees de meest recente brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid op hun website. Heb jij nog vragen of aandachtspunten? Bezorg ze ons via netwerkthuiszorg@vvsg.be, we nemen ze graag mee in verder overleg met het kabinet van minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bekijk zeker ook de informatie van het Netwerk Thuiszorg van VVSG.

Geleidelijke doorstart activiteiten lokaal dienstencentrum

Op 13 mei 2020 heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om de lokale dienstencentra opnieuw te openen vanaf 25 mei 2020. Hierdoor kunnen vanaf 25 mei 2020 één op één activiteiten (kapper, pedicure) in de lokalen van het lokaal dienstencentrum worden georganiseerd. Bij activiteiten met meer dan twee personen, worden strikt de federale maatregelen gevolgd.

De veiligheid van de gebruikers, medewerkers en vrijwilligers is een voorwaarde bij de doorstart. Neem als voorziening voldoende de tijd om u voor te bereiden voor deze fase en doe dat in samenwerking met de betrokken medewerkers en bestuursleden.

Het ministerieel besluit wordt binnenkort gepubliceerd en zal terug te vinden zijn op de website van Zorg en Gezondheid.

Huisbezoeken in kader van indicatiestelling kunnen terug opstarten vanaf 18 mei 2020

Huisbezoeken in het kader van indicatiestelling, worden gezien als essentiële huisbezoeken en terug kunnen opstarten vanaf 18 mei 2020. Het is belangrijk dat dit gebeurt op een veilige en verantwoorde manier, met inachtname van de actueel geldende richtlijnen voor veiligheid. Een fysiek huisbezoek door een begeleidend personeelslid is hierin een essentieel element in functie van een goede beeldvorming en een gepaste begeleiding van de cliënt. Voor herzieningen bij indicatiestelling in het kader van een zorgbudget bij de Vlaamse sociale bescherming, kan er geopteerd worden om dit via de telefoon of een videogesprek te laten plaatsvinden. Deze richtlijnen zullen zo snel mogelijk in overleg met de sector verder worden gefinaliseerd en verspreid.

Heropstart centra voor dagopvang ten vroegste vanaf 25 mei

De centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang kunnen ten vroegste openen op 25 mei. Meer informatie pagina met veelgestelde vragen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Recht op zorgbudgetten tijdens corona-crisis

De indicatiestellingen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse Zorgverzekering) worden opgeschort voor de duur van de Corona – crisis (tot 19 april). Dit met uitzondering voor personen met een palliatief statuut. Concreet voor de diensten gezinszorg betekent dit tijdelijk geen afname BEL-score bij intake/herziening gezinszorg.

Aanvragen voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je nog steeds indienen. Lees hier voor meer info

Praktijken andere besturen

Hoe gaan andere besturen om met de sluiting van de lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra? Hoe gaan ze te werk in de poetsdiensten of de gezinszorg? We verzamelen deze praktijken op deze website. Hoe ga je er zelf mee om? Stuur het door naar netwerkthuiszorg@vvsg.be  

Linken met andere thema's

 

no1. FAQ Covid-19

In onze FAQ zoeken we antwoorden op de meest gestelde vragen. We werken de antwoorden regelmatig bij conform de meest recente federale en Vlaamse richtlijnen. Heb je nog vragen over corona? Bezorg ze ons via ouderenzorg@vvsg.be.

Bekijk hier de meest recente versie van de FAQ (update 19 mei 2020).

2. Richtijnen ouderenzorgvoorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de meest recente wijzigingen per voorziening. Aan de richtlijnen over bezoek, is een aparte passage gewijd. 

Omdat de wijzigingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het mogelijk dat de meest recente geldende beslissingen van de federale overheid nog niet opgenomen zijn. De maatregelen van de federale overheid primeren in dat geval op de Vlaamse maatregelen.

2.1 Gemeenschappelijke wijzigingen

Dit gaat over wijzigingen die van toepassing zijn op alle ouderenzorgvoorzieningen.  

 • Bij een tijdelijk tekort aan chirurgische mondmaskers mag niet-zorgpersoneel dat geen contact heeft met bewoners opnieuw een textielen mondmasker dragen.
 • Ouderenzorgvoorzieningen kunnen vanaf nu ook ouderen die in een schakelzorgcentrum verblijven opnemen binnen de erkende capaciteit. 
 • Testen
  • Bij de testen uitgevoerd door een huisarts of in afspraak met een triagecentrum en met samenwerking van de klinische labo’s worden de richtlijnen (gevalsdefinitie, indicaties voor testen en verplichte melding van covid-19) van Sciensano gevolgd. Zie hier de meest recente versie van de gevalsdefinitie.
  • De Vlaamse Taskforce werkt momenteel aan de verdere teststrategie en zal hierover apart communiceren. In afwachting hiervan blijft het mogelijk om bij een acute uitbraak testmateriaal aan te vragen voor (een deel van) de ouderenzorgvoorziening. Je kan hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen via covid19testen@vlaanderen.be.
   • Raadpleeg in de tussentijd ook de webpagina over testen in de ouderenzorg voor de meest actuele informatie over testen
  • Het RIZIV publiceerde een toelichting voor de vergoeding van huisartsen voor de afname van stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen met vermelding van de nomenclatuurcodes die kunnen worden gebruikt. Vragen over de terugbetaling van zorg in het kader van COVID-19 kan je mailen naar covid19@riziv-inami.fgov.be.
  • Contactonderzoek
   • De bedoeling?: vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. 
   • Hoe gaat het in zijn werk?: contactpersonen die niet in een woonzorgcentrum of andere collectiviteit verblijven, worden opgebeld door een contactonderzoeker om advies te geven over wat ze moeten doen om verder besmettingsrisico’s te verkleinen bij contact met of aanwezigheid van (mogelijke) covid-19.
    • Indien blijkt dat een COVID-19 besmet persoon in een woonzorgcentrum is geweest, dan zal de contactonderzoeker informatie bezorgen aan de CRA of medisch verantwoordelijke die het contactonderzoek in het woonzorgcentrum zal opstarten (i.e. contacten opsporen en advies geven).
    • Deze werkwijze wordt momenteel nog verder uitgewerkt en zal zo snel als mogelijk verduidelijkt worden op de website van Zorg en Gezondheid.
    • Voor contactonderzoek word je altijd gebeld door het nummer 02 214 19 19.

(Update richtlijnen 14 mei 2020). 

2.2 Woonzorgcentra

Lees hier de meest recente richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (update 14 mei 2020).

Belangrijkste wijzigingen/aanpassingen uit de geactualiseerde richtlijn

 • Toegang en contactmogelijkheden
  • Kappers en andere contactberoepen mogen vanaf 18/05 opnieuw heropstarten. 
 • Werking
  • Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionelen, waaronder de noodzakelijke periodieke keuringen, zowel in de gemeenschappelijke ruimtes als in de bewonerskamers, zijn toegelaten, op voorwaarde dat de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt. 
  • De bewoner kan ook onder begeleiding van geregistreerde vrijwilligers, de voorziening verlaten voor een medisch consult of een wandeling in de tuin.
   • (Mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen enkel door ziekenvervoer worden vervoerd (één op één). 
 • (Her)opname
  • De opnamecriteria die in normale omstandigheden worden toegepast, bv. domicilievereiste, zijn tijdelijk niet van toepassing.
  • Nieuwe niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners worden zo snel mogelijk na opname getest:
   • Indien de test negatief is, kan de test éénmalig herhaald worden.
   • Tot het testresultaat van de eerste en eventueel tweede test gekend is, verblijft de nieuwe bewoner op de eigen kamer met in acht name van de algemene voorzorgsmaatregelen (geen contactdruppel-isolatie); 
   • Bij een positieve test, worden de maatregelen voor COVID-19 bewoners gevolgd;
   • Indien géén test wordt afgenomen, blijft de nieuwe bewoner 14 dagen in de eigen kamer met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.
 • (Her)opname vanuit het ziekenhuis
  • (mogelijke) COVID-19 bewoner:
   • opname met minstens 14 dagen contactdruppel-isolatie te tellen vanaf de start van de COVID-19 symptomen én minstens drie dagen koortsvrij én tot een duidelijke verbetering van de symptomen van COVID-19, vastgesteld door de huisarts of CRA;
  • COVID-19 bewoner die opgenomen wordt na een verblijf op intensieve zorgen:
   • minstens 28 dagen contactdruppel-isolatie na de start van de COVID-19 symptomen én drie dagen koortsvrij én duidelijke verbetering van de respiratoire klachten;
   • of minstens 14 dagen contactdruppel-isolatie na de start van de COVID-19 symptomen én drie dagen koortsvrij én met een duidelijke verbetering van de respiratoire klachten én twee negatieve PCR-testen, afgenomen met een interval van minimum 24 uur;
  • Opname van nieuwe ouderen uit het ziekenhuis kan nu ook geweigerd worden indien de oudere niet tot de doelgroep van het woonzorgcentrum behoort.
 • Testen op COVID-19
  • Testen is ten zeerste aanbevolen, maar niet verplicht. 
 • Psychosociaal welzijn
  • Het aanbod aan psychosociale ondersteuning is toegankelijk gemaakt via één kanaal: het online platform De ZorgSamen. Dit past binnen het actieplan Mentaal Welzijn (Zorgen voor Morgen) dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
  • Geregistreerde bezoekers kunnen tijdens hun bezoek zelf hun kaarten, bloemen, … aan de bewoner bezorgen. Kijk er streng op toe of de voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden! 
  • Voer een duidelijke communicatie over de toekomstige bezoekregeling aan alle betrokkenen
  • Organiseer bewegings- en andere activiteiten buiten de bewonerskamer en stimuleer bewoners tot deelname, steeds rekening houdend met de scheiding van niet-(mogelijke) COVID-19 en (mogelijke) COVID-19 bewoners en de afstand van 1,5 meter
  • Organiseer sociaal contact tussen niet(-mogelijk) COVID-19 bewoners, mits inachtname van de voorzorgsmaatregelen en met uitzondering van groepen met een verhoogd risico.
 • Beleid bewoners (mogelijke) COVID-19
  • Er is een update van het schematisch overzicht over het te voeren beleid i.f.v. niet-mogelijke-bevestigde COVID-19 beschikbaar (14 mei 2020). 
 • Beleid zorgpersoneel (mogelijke) COVID-19
  • Er is een update van het schematisch overzicht over het te voeren beleid i.f.v. niet-mogelijke-bevestigde COVID-19 beschikbaar (14 mei 2020). 
 • Toegang contactberoepen
  • Kinesitherapeuten, kappers, podologen en andere contactberoepen mogen terug aan het werk in de woonzorgcentra, mits voldaan wordt aan de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad:
   • handhygiëne toepassen
   • steeds een chirurgisch mondneusmasker dragen
   • de bewoner draagt tijdens de behandeling een mondneusmasker, tenzij dit niet mogelijk of aangewezen is voor de bewoner (v.b. bij dementie).
  • Na de behandeling: ruimte grondig verluchten en materialen en toestellen ontsmetten (dit gebeurt ook voor de behandeling).
  • Tijdens pauze: minstens 1,5 meter afstand houden, omdat bij eten/drinken het chirurgisch mondneusmasker wordt afgezet. Denk ook aan pauzes in buitenlucht, het nemen van pauzes in shiften/kleine groepen, … .
  • Kinesitherapeuten mogen sinds 4 mei 2020 al hun activiteiten opnieuw uitvoeren:
   • bij voorkeur in de kamer van de bewoner.
   • in de gemeenschappelijke oefenruimte:
    • plaats toestellen en behandeltafel(s) op voldoende afstand van elkaar.
    • één bewoner per 10 m²
    • waarborg 1,5m afstand bij de behandeling van verschillende bewoners en in groepstherapie
   • maak afspraken i.v.m. het brengen en halen van de bewoner(s)
   • enkel noodzakelijke behandelingen bij (mogelijke) COVID-19 bewoners. Deze bewoners worden als laatste ingepland.
  • Kappers mogen vanaf 18 mei hun activiteiten opnieuw uitoefenen:
   • Enkel op afspraak en enkel één op één.
   • Enkel in het kapsalon en niet op de kamer van de bewoner. 
   • Kappersbehandelingen van (mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen niet plaatsvinden.
  • Andere contactberoepen (podoloog, pedicure, …) mogen vanaf 18 mei 2020 hun activiteiten opnieuw uitoefenen,
   • Op afspraak en enkel één op één.
   • Indien mogelijk in de kamer van de bewoner.
   • Bij (mogelijke) COVID-19 bewoners mag voetverzorging, waarbij ten gevolge van een ziekte of andere oorzaken een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, enkel uitgevoerd worden door een podoloog. Alleen die voetverzorgingen die noodzakelijk zijn, mogen bij deze bewoners uitgevoerd worden.
   • Andere contactberoepen kunnen geen behandelingen uitvoeren bij (mogelijke) COVID-19 bewoners.
  • CRA en huisartsen   
   • De CRA blijft ook na een eventuele uitbraak de situatie van dichtbij verder opvolgen.
   • Bij afwezigheid van een CRA (woonzorgcentrum zonder bijkomende erkenning of bij uitval CRA) bepaalt de lokale huisartsenkring, in overleg met de directie van het woonzorgcentrum, op welke wijze en door wie deze functie tijdelijk wordt waargenomen.
   • Praktische afspraken over het uitvoeren van niet-dringende huisbezoeken door de huisarts in het woonzorgcentrum gebeuren in overleg met de directie en de CRA. Afspraken worden bij voorkeur gemaakt op het niveau van de huisartsenkring.
   • De volgende richtlijnen worden in acht genomen door de huisarts bij bezoek aan een bewoner:
    • het tijdstip wordt afgesproken met de directie of (hoofd)verpleegkundige;
    • alle bewoners, met uitzondering van de bewoners in de gemeenschappelijke cohorte (optie C), worden bij voorkeur in de eigen kamer onderzocht/behandeld.
    • niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen, desgewenst, onderzocht worden in een aparte onderzoeksruimte;
    • voor de beschikbaarheid van de nodige beschermingsmiddelen worden afspraken met CRA en huisartsenkring gemaakt. De huisarts volgt hiervoor de richtlijnen van Sciensano en voorziet zich van de noodzakelijke beschermingsmiddelen (PBM);
    • de onderzoeken van de (mogelijke) COVID-19 bewoners worden als laatste ingepland;
    • de huisarts verwittigt de CRA bij een vermoeden van een infectieziekte die zich snel kan verspreiden, zoals COVID-19, en houdt hem/haar op de hoogte van resultaten van relevante labotesten en onderzoeken in dit kader, zodat de CRA de gepaste maatregelen kan treffen. Om het overzicht te kunnen houden, wordt aanbevolen om per woonzorgcentrum zoveel mogelijk met hetzelfde laboratorium samen te werken.
 • Bewoners in laatste levensfase en afscheid nemen
  • Verhuis terminale bewoners niet naar de cohorte.
  • Er worden maximaal vijf personen tegelijkertijd in de kamer toegelaten, op voorwaarde dat de afstand van minimum 1,5 meter in de kamer bewaard kan worden.
  • Bij overlijden:
   • Bij een bewoner die COVID-19 positief testte of bij een klinisch vermoeden dat deze COVID-19 positief is (mogelijk geval) moet de arts in de overlijdensakte op strook A:
    • “ja” aankruisen bij de rubriek “bezwaar tegen schenking lichaam”
    • “neen” aankruisen bij de rubriek “bezwaar tegen vervoer zonder kist”.
    • specifiëren dat het gaat om een (mogelijk) overlijden aan COVID-19.
     • COVID-19 is geen tegenindicatie voor crematie!
  Persoonlijk beschermingsmateriaal
  • Voorzie voldoende voorraad. De Vlaamse overheid voorziet nog maximaal tot eind juni 2020 mogelijke leveringen van materialen, daarna moet je zelfvoorzienend zijn. Bestel tijdig, leveringen van materialen kunnen enige tijd vragen. Affiches vind je hier.
  • Het chirurgisch mondmasker kan, indien beschikbaar, bij zorg aan (mogelijke) COVID-19 bewoners gecombineerd worden met een gezichtsscherm.
 • Vrijwilligers
  • Tussen 1 mei en 30 juni 2020 mogen alle woonzorgcentra beroep doen op vrijwilligers in de zin van de wet van 3 juli 2005 en op voorwaarde dat de voorziening geen gebruik maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid voor haar personeel. De vrijwilligers zijn er om het vast personeel te ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat personeel wordt vervangen door vrijwilligers.
 • Zorgcontinuïteit
  • Het Koninklijk Besluit nr. 9 van 19 april 2020 breidt, uitzonderlijk en voor een beperkte tijd, de uitoefening van de activiteiten die onder de verpleegkunde vallen uit naar de gezondheidswerkers die normaliter niet gemachtigd zijn om dit te doen, om op die manier de artsen en verpleegkundigen ondersteuning te geven bij de zorg die tijdens de epidemie- of pandemieperiode aan de zieken verleend moet worden.

2.3 Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

Lees hier de meest recente richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (update 14 mei 2020).

De architectuur van de groep van assistentiewoningen of serviceflatgebouw bepaalt welke maatregelen je moet nemen.

 • Assistentiewoningen binnen het gebouw van een woonzorgcentrum of die niet volledig kunnen worden afgesloten volgen de corona-maatregelen voor de woonzorgcentra (Groep 1).
 • Assistentiewoningen die volledig afgesloten zijn van een woonzorgcentrum of andere voorziening volgen de corona-maatregelen die van toepassing zijn op alle burgers (Groep 2).

De belangrijkste wijzigingen voor Groep 1

 • Zie wijzigingen in de richtlijnen ‘woonzorgcentra’ en het stukje rond gemeenschappelijke wijzigingen hierboven. 
 • De verder uitgewerkte bezoekregeling vind je via deze link.

De belangrijkste wijzigingen voor Groep  2

 • Algemene maatregelen
  • Contact met medebewoners: behoud richtlijnen, contact bij voorkeur in een open ruimte.
  • Conform de corona-richtlijnen die gelden voor de privésfeer sinds 11 mei 2020, moet iedereen zijn boodschappen alleen doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar winkels te gaan die zich in de buurt van de woning bevinden.
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht kan met de samenwonende partner of met maximaal twee, bij voorkeur steeds dezelfde, bijkomende personen.
 • (Her)opname van bewoners
  • Toevoeging opnamemogelijkheid voor bewoners die in een woonzorgcentrum verblijven en ouderen die in een schakelzorgcentrum verblijven.
  • Bij opname van een mogelijke covid-19 oudere vanuit de thuissituatie: 14 dagen contactdruppelisolatie te tellen vanaf de start van de COVID-19 symptomen én tot drie dagen koortsvrij én verbetering van respiratoire klachten, vastgesteld door de huisarts.
  • De opnamecriteria die in normale omstandigheden worden toegepast, vb. domicilievereiste, zijn tijdelijk niet van toepassing.
 • Toegang en contactmogelijkheden
  • De specifieke bezoekregeling is verder uitgewerkt.
  • Uitbreiding toegang tot de GAW of het serviceflatgebouw voor de bezoekers, waaronder de mantelzorger(s), in het kader van de bezoekregeling. 
  • Contactberoepen, zoals vb. kapper, pedicure en schoonheidsspecialist, die conform de corona-richtlijnen gelden voor de privésfeer vanaf 18 mei 2020, mogen hun activiteiten opnieuw uitoefenen.
  • Externe huisdieren worden niet toegelaten.
 • Bezichtiging, verhuis en onderhouds -en herstellingswerken
  • De bezichtiging van leegstaande wooneenheden:
   • met een makelaar of sociale verhuurder: toegelaten vanaf 11 mei
   • zonder tussenpersoon: toegelaten vanaf 18 mei
   • mits naleving van algemene voorzorgsmaatregelen (o.a. afstand bewaren, eigen materiaal gebruiken, handen ontsmetten, afzegging afspraak bij ziekte of vermoeden van besmetting) en bijkomende maatregelen (o.a. voldoende verluchting ruimten, binnendeuren open laten staan, beperking plaatsbezoek tot max. 2 personen (en vastgoedmakelaar), mondneusmasker is verplicht,…)
 • Bij opname en bij ontslag:
  • maakt de uitbater met de (kandidaat)bewoner en zijn familie de nodige afspraken voor de verhuis (bv. leveren en ophalen van het meubilair en de persoonlijke goederen).
  • De noodzakelijke maatregelen moeten steeds getroffen worden.
  • De uitbater ziet erop toe dat de verhuis georganiseerd wordt volgens de regels die gelden in de privésfeer.
 • Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionelen, waaronder de noodzakelijke periodieke keuringen, zowel in de gemeenschappelijke ruimten als in de wooneenheden, zijn toegelaten, op voorwaarde dat de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt.

2.4 Centra voor Kortverblijf

Lees hier de meest recente richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (update 13 mei 2020).

Aan alle centra voor kortverblijf type 1 worden dezelfde maatregelen opgelegd als aan de woonzorgcentra. Deze maatregelen gelden zowel voor een centrum voor kortverblijf type 1 dat uitgebaat wordt binnen de lokalen van een woonzorgcentrum als voor een centrum voor kortverblijf type 1 dat uitgebaat wordt binnen de lokalen van een centrum voor herstelverblijf.

De belangrijkste wijzigingen uit de geactualiseerde richtlijn:

 • Een aantal termijnen zijn tijdelijk niet van toepassing
  • de opzegtermijn van zeven dagen waarover de bewoner beschikt om de overeenkomst te beëindigen
  • de termijn waarover de familieleden of nabestaanden beschikken om de kamer te ontruimen
 • Sinds 13 maart 2020 worden de leegstandsdagen ten gevolge van overlijden of verhuis naar aanleiding van COVID-19, een compensatie voor de basistegemoetkoming voor zorg én de dagprijs voorzien. Eventueel ontvangen dagprijzen na overlijden/verhuis na 13 maart 2020, moeten door de voorziening terugbetaald worden.

2.5 Centra voor Herstelverblijf

Lees hier de meest recente richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid  (update 13 mei 2020).

Voor alle erkende en aangemelde centra voor herstelverblijf gelden dezelfde maatregelen als voor de woonzorgcentra, met bijkomend een aantal specifieke maatregelen. 

Belangrijkste wijzigingen/aanpassingen uit de geactualiseerde richtlijn:

De geactualiseerde maatregelen voor centra voor herstelverblijf van 13 mei bevatten vooral algemene veranderingen, zie hierboven.

2.6 Dagverzorgingcentra en centra voor dagopvang 

Elk centrum voor dagverzorging/dagopvang kan, vanaf maandag 25 mei 2020 , zelf de opstartdatum bepalen conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid geven richting aan hoe deze heropstart moet gebeuren. Er worden vijf essentiële factoren met minimale richtlijnen voor een veilige heropstart onderscheiden; telkens verder af te wegen door elk centrum voor dagverzorging/centrum voor dagopvang: 

 • Infrastructuur
 • Vervoer
 • Gebruikers
 • Medewerkers
 • Beschermingsmateriaal

Het gaat over een gefaseerde heropstart, dus doe dit op jouw eigen tempo en neem de nodige tijd om dit te organiseren en de veiligheid van de gebruikers en medewerkers zo goed mogelijk te garanderen. Er zijn financiële compensaties voor een vertraagde en/of gefaseerde opstart voorzien. Dit wordt nog uitgewerkt in een apart besluit van de Vlaamse Regering. 

De volledige richtlijnen, en bijhorende nota met tips voor heropstart, vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

3. Modelattest voor verplaatsingen personeel en "bezoekers"

Mits bezoek terug toegestaan is in de ouderenzorgvoorzieningen en, conform de coronarichtlijnen in de privésfeer, niet-essentiële verplaatsingen (i.e. naar winkels en tuincentra) weer toegestaan zijn, is het niet langer nodig om met modelattesten te werken. We laten deze evenwel staan voor voorzieningen die hier nog gebruik van willen maken. 

4. Bezoek in residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Bezoek kan en mag opnieuw vanaf 18 mei, maar voorzieningen moeten klaar zijn en zich klaar voelen om dit veilig te organiseren. Ook een eventuele uitbraak van COVID-19 moet onder controle zijn. Analoog aan de bezoekregeling van andere zorgsectoren, kunnen de voorzieningen zelf het tempo bepalen en het afsprakenkader opstellen waarbinnen zij bezoek willen ontvangen.

Een aantal basisvoorwaarden die zeker vervuld moeten zijn:

 • De voorziening moet over voldoende personeel en beschermingsmateriaal beschikken om het bezoek veilig te organiseren en tegelijk de dienstverlening van het woonzorgcentrum te blijven verzekeren;  
 • Alle regels rond afstand bewaren en handhygiëne worden uiteraard strikt gevolgd; 
 • Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot 1 bezoeker per bewoner en liefst altijd dezelfde bezoeker. De mogelijkheid die Nationale Veiligheidsraad geboden heeft om per gezin 4 bezoekers te ontvangen, geldt voorlopig niet voor bovengenoemde voorzieningen. De taskforce zal evalueren wanneer er kan uitgebreid worden naar meer bezoekers.  
 • De duur en frequentie van het bezoek, mogen door de voorzieningen zelf bepaald worden afhankelijk van de haalbaarheid voor de organisatie en het personeel. Indicatief is 1 bezoek van een half uur per week;
 • Elk bezoek is op afspraak; 
 • De bezoeker en de bewoner mogen in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op COVID-19 wijzen en niet positief getest zijn;
 • Het bezoek vindt best plaats in open lucht of in een aparte bezoekersruimte, die bereikt kan worden zonder door het gebouw te moeten lopen; 
 • Alle personeelsleden en zoveel als mogelijk ook de bewoners dragen een chirurgisch mondmasker. De bezoeker draagt minstens een stoffen mondmasker waar hij/zij zelf voor zorgt. 

De volledige richtlijn rond de versoepeling van het bezoekverbod, vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

4.1 Losstaande assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

De versoepeling van de bezoekmaatregelen voor de bevolking wordt eveneens toegepast in de vrijstaande GAW. Je kan echter wel zelf beslissen tot strengere maatregelen, afhankelijk van haar individuele situatie bv. de infrastructuur van de GAW of serviceflat. Een aantal handvatten om dit in zo goed mogelijke banen te leiden:

 • Zorg ervoor dat bezoekers/bewoners elkaar zo weinig mogelijk kruisen door signalisatie op te hangen
 • Denk na over de buitenruimte, waar bezoeken bij voorkeur doorgaan. Hoe kan dit zo veilig mogelijk?
 • Blijf bewoners en bezoekers sensibiliseren over een goede handhygiëne en het bewaren van anderhalve meter afstand
 • Denk na over mondmaskers: indien 1,5m afstand niet gewaarborgd is (bv. in gemeenschappelijke gangen), kan je van bezoekers vragen om mondmaskers te dragen.

Twijfel je over wat juist is? Ons filmpje 'wat dient de woonassistent te doen als bewoners zich niet aan de corona-maatregelen houden?'  geeft je alvast een aantal handvatten. 

5. Registratie COVID-19 in de ouderenzorgvoorzieningen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid monitort sinds 18 maart 2020 op dagelijkse basis via het e-loket het aantal bewoners en personeel met een (mogelijke) Covid-19 besmetting in de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1 en (later uitgebreid met) de centra voor herstelverblijf verbonden aan een woonzorgcentrum. Vanaf 22 april 2020 is de verplichte registratie uitgebreid naar groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen en zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de gestelde vragen in het e-loket: 

 • De gegevens rond mogelijk covid-19 bewoners (personeelsleden) en bevestigde covid-19 bewoners (personeelsleden) worden apart bevraagd.
 • WZC moeten een aantal extra gegevens doorgeven zoals naam en rijksregisternummer CRA en tweede arts.

De registratie is een dagelijkse verplichting, in te vullen telkens vóór 14.00 uur (voor de afgelopen 24 uur). Dit dient ook te gebeuren in het weekend. Op basis van de verplichte registratie in het e-loket, doet Zorg en Gezondheid aan prioritering voor verdere ondersteuning.

Meer instructies hierover op de website van Zorg en Gezondheid.

6. COVID-19 en mensen met dementie

Het Agentschap Zorg en Vlaanderen vraagt bijzondere aandacht voor het psychosociaal welzijn van bewoners met dementie en hun familie en/of mantelzorger(s).  

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen bundelt alle informatie over Covid-19 voor personen met dementie en hun mantelzorgers op haar website. Je leest er onder andere sterke getuigenissen en vindt er tips voor de omgang met bewoners met dementie bij vermoeden van een besmetting. 

Voor medewerkers die meer willen weten over de zorg en ondersteuning van personen met dementie, zijn er sinds 4 mei gratis e-learnings over dementie. De centrale thema’s zijn: communicatie met bewoners met dementie en warme zorg. Alle info vind je terug op de website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

7. Ondersteunde initiatieven

Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven die genomen zijn ter ondersteuning van de ouderenzorgvoorzieningen. Zowel op praktisch, financieel als psychosociaal vlak. 

7.1 Managementondersteuning bij COVID-19 uitbraak

Op vrijdag 3 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waardoor woonzorgcentra aanspraak kunnen maken op een subsidiëring managementondersteuning voor crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak. Vanaf 28 april kunnen ook de groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen en de centra voor herstelverblijf hiervoor in aanmerking komen. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 • meerdere bewoners in de voorziening zijn vermoedelijk besmet met COVID-19;
 • de voorziening kent een grote personeelsuitval ten gevolge van de uitbraak van COVID-19;
 • de lokale directie dreigt de controle over de operationele werking te verliezen of is deze al verloren en krijgt zelf geen toegang tot bijkomende managementondersteuning;
 • het agentschap heeft de lokale situatie in kaart gebracht en de precariteit ervan bevestigd.

Voorzieningen die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer. Het agentschap zal contact opnemen met woonzorgcentra die in aanmerking komen. Desgevallend worden ook de lokale noodplanningsambtenaar en de burgemeester op de hoogte gebracht. Woonzorgcentra die in aanmerking komen, stellen een tijdelijke crisismanager aan. Voorzieningen kunnen zich hiervoor baseren op een lijst van kandidaat-managers die het agentschap hen ter beschikking stelt.

Het gaat om een subsidie van maximum 1.000 euro per dag gedurende maximum 10 dagen, eenmaal verlengbaar met maximum 10 dagen.

De crisismanager rapporteert aan het agentschap over de genomen acties en het verdere verloop.

Voorzieningen die zelf problemen ondervinden met de beheersing van een cluster/uitbraak kunnen steeds advies vragen via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.

Voorzieningen die nood aan ondersteuning van het management ervaren, kunnen mailen naar ouderenzorg@vlaanderen.be. Meer info op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid

7.2 Pychosociaal ondersteuningsaanbod

 • Neem een kijkje op de webpagina Gezondheidsbeleid voor een overzicht van initiatieven ter ondersteuning van de psychosociale gezondheid
 • Neem een kijkje op het platform De ZorgSamen ter ondersteuning van de veerkracht van iedereen die in zorg- en welzijn werkt. VVSG is hier partner van en ondersteunt mee de uitbouw van dit platform.
 • Neem een kijkje op de webpagina van het actieplan Zorgen voor Morgen van minister Beke. 
 • Scroll door naar het luikje 'goede praktijken' om te zien welke mooie initiatieven er in de sector genomen worden. 
 • Goede voorbeelden voor sociaal contact tussen bewoners en hun familie of vrienden vindt je via deze link.
 • Er is een flyer gemaakt die een overzicht biedt van alle externe diensten die een luisterend oor bieden. Soms kan het helpen om met iemand . Deze flyer vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

7.3 Financiële compensaties COVID-19

Op 24 april keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat de financiële compensatie van de gederfde basistegemoetkoming voor zorg en de dagprijs regelt. Door de opnamestop in de woonzorgcentra en de sluiting van de dagverzorgingscentra drongen deze maatregelen zich op. Intussen goot het Agentschap Zorg de bepalingen van dit besluit in instructies. Deze praktische vertaalslag bracht enkele onduidelijkheden naar boven, vooral rond de aangifte van het aantal leegstandsdagen in het woonzorgcentrum in het e-loket. De FAQ en twee uitgewerkte voorbeelden (Vb. 1 Vanaf wanneer telt een leegstandsdag en tot wanneer kan ik deze in rekening brengen?Vb. 2 Hoe moeten de leegstandsdagen in het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf worden berekend?) van het Agentschap zouden voor de nodige verduidelijking moeten zorgen. 

De omzendbrief en algemene instructies m.b.t. de financiële compensatiemaatregelen vind je terug op deze overzichtspagina van het Agentschap. We nemen de evoluties rond de financiële compensatie ook steeds mee in onze Senior Snel. 

7.4 Uitstel kwaliteitsmetingen

In overleg met de belangrijkste stakeholders werd beslist om alle lopende metingen omtrent zorgkwaliteit voorlopig 'on hold' te zetten, en dit alvast voor de komende 6 weken. Concreet betreft dit voor de woonzorgcentra de geplande metingen omtrent fixatie, zorg omtrent levenseinde en onbedoelde gewichtsafname. Meer informatie over de heropstart van de metingen volgt later.

7.5 Help de Helpers: vrijwilligersplatform voor zorgvoorzieningen

Het agentschap Zorg en Gezondheid ontving de voorbije weken maar liefst 3.300 meldingen van (medische) vrijwilligers die ondersteuning willen bieden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Om alles beheersbaar te houden lanceerde de Vlaamse overheid het platform 'Help de Helpers' . Woonzorgcentra die (nu of op termijn) extra medische ondersteuning nodig hebben, kunnen zich op het platform registeren en snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare vrijwilligers. Het  platform vervangt de medische reservelijst die Zorg en Gezondheid eerder via haar website ter beschikking stelde.

Helpdehelpers.be is een intelligent platform dat het vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk matcht aan de noden van de vraagsteller. Behalve medische vrijwilligers zullen ook niet-medische vrijwilligers opgenomen worden voor bv. logistiek of administratief werk. Ook nieuwe vrijwilligers kunnen zich op het platform aanmelden. Als zorginstellingen vrijwilligers inschakelen moeten ze zelf de nodige afspraken maken over bv. vergoedingen van prestaties of verzekering van de vrijwilligers.

Met vragen over de registratie of voor technische ondersteuning kan je terecht op helpdehelpers@nalantis.com.

Ook het Rode Kruis legt een lijst aan van 'crisisvrijwilligers' die hun steentje willen bijdragen aan administratieve of logistieke taken. Meer informatie daarover op de website van het Rode Kruis.  

8. Draaiboeken

 • Draaiboek cohorteren woonzorgcentra (update 12 mei 2020).
  • Bevat o.a. ook een luik over de afbouw van de cohortzorg. 
 • Overzichtsfiches beleid i.f.v. niet-mogelijke-bevestigde COVID-19 bij zorgverleners en bewoners.
 • Draaiboek afstemming vraag en aanbod door de schakelzorgcentra.
 • Draaiboek schakelzorgcentra.

9. Linken met andere thema's

 •  Dienstencheques: bekijk de specifieke regelgeving i.k.v. de coronacrisis
 • Werk: bekijk het regelgevend kader rond het inwisselen van personeel in een andere dienst (zie ook hieronder)

10. Nog vragen?

Vragen voor het agentschap kan je mailen naar ouderenzorg@vlaanderen.be. Je kan ook bellen naar het nummer 02 553 35 79 (enkel tijdens de kantooruren). 

Heb je nog vragen of aandachtspunten? Bezorg ze ons via ouderenzorg@vvsg.be, we nemen ze graag mee in verder overleg met het kabinet van minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Momenteel hebben we meerdere overleggen per week hierrond.

Cohortzorg in de thuiszorg

Thuiszorg van personen met een (vermoeden van) COVID-19 besmetting wordt opgenomen door verzorgenden (gezinszorg) en verpleegkundigen/zorgkundigen (thuisverpleging). Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe van verzorgenden en verpleegkundigen instaat voor de zorg en ondersteuning in de thuiscontext bij personen die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19.

De voorbije weken werd er hard gewerkt door de diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid om een kader te creëren voor de organisatie van cohortzorg in de thuissituatie. Er werden concrete werkingsafspraken gemaakt waarmee vanaf donderdag 16 april 2020 van start zal worden gegaan. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet beschouwd worden.

Hier  vindt u de nota die tot stand is gekomen in overleg met de sector, het kabinet en het agentschap. 

Vanaf donderdag 16 april 2020 om 10u00 kunnen nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Ook schakelzorgcentra en woonzorgcentra kunnen via dit nummer hulp vragen. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

 • West-Vlaanderen: 0800 11 831
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
 • Antwerpen: 0800 11 833
 • Limburg: 0800 11 834
 • Vlaams-Brabant: 0800 11 835

Vraag en antwoord beschermingsmateriaal

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde een FAQ over beschermingsmateriaal. Lees ook de meest recente richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, hun adviezen rond beschermingsmateriaal en de richtlijnen van Sciensano voor informatie over het correct en rationeel gebruik van beschermingsmateriaal. Op de webpagina van het Agentschap vind je ook heel wat instructiemateriaal over het voorkomen van besmetting, het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en actuele informatie over de levering en bevoorrading van mondmaskers

Lokale besturen schreeuwen om mondmaskers en beschermingsmateriaal

De nood aan persoonlijke beschermingsmiddelen blijft zeer groot in de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten van de lokale besturen. Dit is een randvoorwaarde voor personeel om hun job te kunnen blijven doen en zorg te blijven verlenen aan kwetsbare mensen. De VVSG blijft dit iedere dag herhalen in de contacten met de Vlaamse overheid. Het is immers haar opdracht om mensen in de zorg te beschermen. Lees hier het volledige artikel.

Omdat het in de huidige context absoluut onmogelijk is om meteen voor iedereen maskers te verkrijgen, zijn keuzes noodzakelijk. De Risk Assessment Group, samengesteld uit wetenschappers, en de Risk Management Group, met de vertegenwoordigers van alle overheden, hebben een inschatting gemaakt welke zorgverleners gezien de aard van hun werk voorrang moeten krijgen bij de belevering.

Meer informatie over het correct gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Tekorten melden

Voorzieningen of organisaties die onder de bevoegdheid vallen van Vlaanderen kunnen met vragen over tekorten aan materiaal (chirurgische maskers, FFP2-maskers, schorten, handschoenen, handgel, faceshields en spatbrillen) terecht bij beschermingsmiddelen@vlaanderen.be. Ook noden aan handalcoholgel of problemen rond leveringen van materiaal vanuit de Vlaamse overheid kan je daar melden. Het agentschap benadrukt dat voorzieningen ook zelf in beschermingsmateriaal kunnen voorzien, bij voorkeur via de vertrouwde kanalen en voor zover dat mogelijk is.

De bevoorrading van de ziekenhuizen, triagecentra, huisartsenwachtposten, ambulances, zorgverstrekkers in de eerste lijn (artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers, kinesisten, …) gebeurt door de federale overheid. Gezondheidsprofessionals erkend door de federale overheid kunnen een aanvraag indienen voor medisch materiaal, geneesmiddelen of beschermingsmateriaal.

Wie nood heeft aan zuurstofcencentratoren kan terecht op de website van Sciensano of mailen naar coronashortages@fagg-afmps.be.

 

Wegende de druk op het zorgpersoneel, zeker bij de woonzorgcentra, krijgen we veel vragen over de inzet van bijvoorbeeld verzorgenden of ander personeel in de woonzorgcentra. Ook in de schakelzorgcentra zal zorgpersoneel worden ingesteld.

Voor de juridische informatie, verwijzen we hiervoor door naar het onderdeel personeel en organisatie.

Registratie en subsidiëring gezinszorg bij tewerkstelling in een andere zorgvoorziening (woonzorgcentrum/schakelzorgcentrum)

Het uitgangspunt is dat de zorg die verleend wordt binnen andere voorzieningen (schakelzorgcentra, woonzorgcentra,…) tijdens de coronacrisis, zoveel als mogelijk verder gesubsidieerd wordt via de bestaande – en voor de organisaties gekende – reguliere manier.
Voor de diensten voor gezinszorg  betekent dit dat ze de geleverde prestaties moeten kunnen doorsturen naar respectievelijk Vesta zodat die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring. Een prestatie die doorgestuurd wordt naar Vesta, moet gekoppeld worden aan (het dossier van) de gebruiker. Voor die situaties tijdens de coronacrisis, waarbij de zorg niet gekoppeld kan worden aan een dossier van de dienst, is de volgende oplossing uitgewerkt: de dienst geeft bij de prestaties die doorgestuurd worden naar Vesta en VO, als gebruiker diezelfde medewerker op. Het dossier wordt dus opgemaakt als zou de medewerker de gebruiker zijn. Meer informatie in de richtlijnen thuiszorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte deze nota over de inschakeling van personeel uit andere sectoren in de woonzorgcentra.

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn onze publieke zorgdiensten meer dan ooit in actie. We zien overal medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven met een ongelofelijke gedrevenheid en een warm hart. Daarvoor doen wij ons petje af.

Met onze actie #IedereenZiA stoppen we alle publieke zorgdiensten een hart onder de riem. Want dankzij hun moed en doorzettingsvermogen blijven mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Die onvermoeibare inzet op het terrein, zetten wij hier graag in de kijker. 

Zend je zelf graag een foto, filmpje of getuigenis in? Mail dan naar ouderenzorg@vvsg.be of netwerkthuiszorg@vvsg.be

Meer mooie praktijken vind je op de website van netwerk thuiszorg of op de facebookpagina van 'wonen en leven in het woonzorgcentrum'. 

Een getuigenis uit WZC De Notelaar (Beveren)

"Wat ooit begon als een triest verhaal met veel angst en onzekerheid, in het kader van de corona-miserie, werd een ongelooflijk mooi verhaal. Een periode van intens samen zijn. De mooiste verhalen zijn hier boven gekomen. We hebben elke dag opnieuw gezocht naar een mooi evenwicht om met elkaar om te gaan en ... gevonden. Ieder heeft zijn steentje bijgedragen, heeft begrip getoond, heeft de ander geholpen. Van zowel bewoners als personeel is veel begrip, creativiteit en verdraagzaamheid gevraagd.

Ondertussen vechten we tegen de Corona-kilo's en zullen terugblikken op een mooi, waardevol, intens samenzijn".

Het leven zoals het is in WZC Het Heiveld (Gent)

Van een doedelzak concert met Ierse dansers, tot frisse milkshakes en een optreden van de studenten van het KASK. In WZC het Heiveld is er elke dag wel iets te zien of te doen. 

Warme raamcontacten in WZC Ten Doenberghe (Hoeilaart)

De 'Hart voor ZOrG'-campagne van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

Op donderdag 14 mei gaven de ZOG directeurs Jos Aben en Ingrid Dreessen, samen met schepen Ria Grondelaers de aftrap voor hun ‘Hart voor ZOrG’ campagne. Met deze campagne wil ZOG al haar helden zichtbaar maken.

Singer-songwriter Niels Boutsen van Stoomboot, componeerde een nummer ter ere van de ZOrG-helden. Hij speelde dit live en akoestisch op het binnenplein van wzc Mandana. De bewoners en de ZOrG helden werden hiermee getrakteerd op een verrassing. Op de kick-off van de campagne ontvingen al de medewerkers een eigen heldenshirt en autosticker. Zo zijn ze vanaf nu extra zichtbaar in het (straat)beeld.

Bekijk hieronder de videoclip waarin de ZOrG helden, van zorgverleners, IT, onthaalmedewerkers, … tot keukenpersoneel in beeld komen.

Het leven zoals het is in WZC Ter Lembeek (Wielsbeke)

Of het nu een potje kaarten is, een lekker aperitiefje drinken, een quiz op de gang of een wafelenbak om de vrijwilligers te bedanken, in woonzorgcentrum Ter Lembeek gaat het gewone leven door. Misschien met iets meer afstand dan voorheen, maar daarom niet met minder liefde.

Zorgband Leie en Schelde: van stikatelier tot café quarantaine

In het woonzorgcentrum Lemberge werd een heus stikatelier ingericht en werden stoffen maskers genaaid aan een razend tempo. Op een andere plaats werd een ‘café quarantaine’ georganiseerd aan het raam van de leefruimte dat uitgeeft op de tuin. Binnenkort worden naast de inzet van tablets ook vijf ‘zorgtelefoons’ voorzien. In ieder woonzorgcentrum wordt het op die manier gemakkelijker om bewoners te laten bellen naar familie of vrienden van wie ze nu al weken gescheiden zijn.

 

Corona op zich, daarover is weinig positiefs te vertellen. Echter het effect op onze samenwerking en de energieke sfeer die het teweeg bracht was zonder nooit zo snel zichtbaar geworden.” (Githa Praet, algemeen directeur).

Het leven zoals het is in WZC Denderoord (Geraardsbergen)

Het leven zoals het is in WZC De Populier (Geraardsbergen)

#IedereenZiA in Zorgbedrijf Klein-Brabant

Puurs-Sint-Amands zette alle acties, samenwerkingen en initiatieven vanuit het lokaal bestuur op een rijtje. Want zo zeggen ze,; pas als je alles samenbrengt, besef je wat er met z’n allen, naast de dagelijkse dienstverlening, gerealiseerd werd!

De oorkonde van hun ZiA-uitreiking vind je hier terug. 

Een babbeltje slaan in de bezoekbox van WZC Andante (Menen)

#KortrijkHelpt in actie

Meer dan 1950 80-plussers uit de Kortrijkse deelgemeenten kregen een zakje paaseieren en een ‘Blijf-in-uw-kot krant’, vol tips en inspiratie om de dagen thuis zo leuk mogelijk in te vullen. Dit dankzij sponsoring door lokale bedrijven, en met medewerking van lokale verenigingen. 

Digitaal lesmateriaal: verpleegkundige handelingen

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie vaardigde een risk/benefit analyse uit voor bewoners die mogelijk besmet zijn met Covid-19. De flowchart, die de huidige ethische voorschriften volgt, helpt woonzorgcentra om samen met de bewoner en diens familie voor de meest gepaste zorg te kiezen. Hoewel een opname in het ziekenhuis nog altijd mogelijk is,  is het de bedoeling om bewoners zoveel mogelijk in de vertrouwde setting van het woonzorgcentrum op te vangen. Dit om de ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren en indien relevant om de zorg voor het levenseinde zo waardig mogelijk te organiseren.  

Om bewoners met mogelijke COVID-19 die uit een ziekenhuissetting komen, of bewoners die best in het woonzorgcentrum blijven zo adequaat mogelijk op te vangen, delen we graag digitaal lesmateriaal over 1) het aspireren van een beademde bewoner en 2) het inbrengen van een perifeer infuus. 

Zit je nog met vragen of zijn er zaken die ontbreken? Laat het ons weten via ouderenzorg@vvsg.be

Coronavirus: gids voor verzorgenden

Coronavirus: gids voor mantelzorgers en vrijwilligers 

Er zijn tijdelijke wijzigingen van kracht voor de invulling van de werkplekcomponent binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider. Lees meer: https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/wijzigingen-duaal-leren-n-a-v-coronavirus

Voor beide opleidingen wordt de situatie op de voet gevolgd.