Lees de meest recente informatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid op hun website. 

Heb jij nog vragen of aandachtspunten? Bezorg ze ons via netwerkthuiszorg@vvsg.be, we nemen ze graag mee in verder overleg met het kabinet van minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Kaderrichtlijn thuiszorg

Op dit moment is er een algemene kaderrichtlijn thuiszorg van toepassing. De kaderrichtlijn omvat de meest recente maatregelen voor de thuiszorgvoorzieningen, de lokale dienstencentra en de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vervangt de sectorspecifieke richtlijnen. Raadpleeg de meest recente versie op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ook het draaiboek contactonderzoek kan je op die website terugvinden.

Draaiboek Voorbereiding op een heropflakkering of tweede golf

De Taskforce COVID-19 werkte een draaiboek “Voorbereiding op een heropflakkering of tweede golf” uit, met in bijlage een aantal richtinggevende vragen. De Taskforce COVID-19 zorg vraagt aan alle Vlaamse zorg-en welzijnsvoorzieningen om tegen 21 augustus een oefening te doen met een schriftelijke neerslag om zich voor te bereiden op een mogelijke tweede golf van COVID-19. De schriftelijke neerslag dient beschikbaar te zijn in de voorziening en wordt niet opgestuurd naar Zorg en Gezondheid. Het document/draaiboek is vooral een werkinstrument, bundelt afspraken die jullie nu al hadden binnen de dienst. Integreer bestaande procedures, draaiboeken of checklist en werk deze verder uit als voorbereiding op een mogelijke nieuwe uitbraak. Evalueer dit plan regelmatig, zeker na wijzigingen van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Stuur bij waar nodig, onder meer in functie van organisatorische elementen en veiligheidsaspecten van zorggebruikers, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers.

Vragen over dit draaiboek? Contacteer netwerkthuiszorg@vvsg.be 

Compenserende maatregelen gezinszorg

De Vlaamse regering keurde vrijdag 10 juli de compenserende maatregelen voor de diensten gezinszorg goed. Later volgt er normaal gezien nog een besluit met compensaties voor eigen aankopen van beschermingsmateriaal.

Vragen over het besluit? Contacteer netwerkthuiszorg@vvsg.be 

Praktijken andere besturen

Hoe gaan andere besturen om met de sluiting van de lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra? Hoe gaan ze te werk in de poetsdiensten of de gezinszorg? We verzamelen deze praktijken op deze website. Hoe ga je er zelf mee om? Stuur het door naar netwerkthuiszorg@vvsg.be  

Linken met andere thema's

 

1. Richtijnen ouderenzorgvoorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de meest recente wijzigingen per voorziening. 

Sinds 28 oktober is er een update beschikbaar van de bestaande maatregelen voor de ouderenzorgvoorzieningen. De meest recente versie van de tijdelijke maatregelen, vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

1.2 Woonzorgcentra

De belangrijkste wijzigingen:

Een ouderenzorgvoorziening kan steeds geconfronteerd worden met een nieuwe COVID-19 besmetting. Dit draaiboek (update 22 oktober) beschrijft de bijkomende te nemen (voorzorgs)maatregelen. Ook de centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen in Vlaanderen kunnen dit draaiboek volgen.

De meest recente versie van de bestaande maatregelen ouderenzorgvoorzieningen, vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

1.3 Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

De architectuur van de groep van assistentiewoningen of het serviceflatgebouw bepaalt welke maatregelen je moet nemen.

 • Assistentiewoningen binnen het gebouw van een woonzorgcentrum of die niet volledig kunnen worden afgesloten volgen de corona-maatregelen voor de woonzorgcentra (Groep 1).
 • Assistentiewoningen die volledig afgesloten zijn van een woonzorgcentrum of andere voorziening volgen de corona-maatregelen die van toepassing zijn op alle burgers (Groep 2).

1.4 Centra voor Kortverblijf

Aan alle centra voor kortverblijf type 1 worden dezelfde maatregelen opgelegd als aan de woonzorgcentra. Deze maatregelen gelden zowel voor een centrum voor kortverblijf type 1 dat uitgebaat wordt binnen de lokalen van een woonzorgcentrum als voor een centrum voor kortverblijf type 1 dat uitgebaat wordt binnen de lokalen van een centrum voor herstelverblijf.

1.5 Centra voor Herstelverblijf

Voor alle erkende en aangemelde centra voor herstelverblijf gelden dezelfde maatregelen als voor de woonzorgcentra, met bijkomend een aantal specifieke maatregelen. 

1.6  Centra voor dagverzorging

De centra voor dagopvang vallen onder de kaderrichtlijn van thuiszorg. 

De centra voor dagopvang en de centra voor dagverzorging kunnen verder geopend blijven, mits het naleven van de nationale risicobeperkende maatregelen. Het wordt aangeraden om, indien mogelijk, te (blijven) werken met een vaste groepssamenstelling.

 

2. Bezoek in residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Omwille van de huidige evolutie wordt de bezoekregeling bijgestuurd. De elementen uit de kaderrichtlijn bezoekregeling, zoals momenteel opgenomen blijven de basis voor elke bezoekregeling.

De Vlaamse Regering benadrukt dat bezoek steeds mogelijk moet blijven binnen volgende richtlijnen:

 • Het aantal nauwe contacten blijft beperkt tot één contact (mensen - familie, vrienden, andere bewoners dan diegene uit de leefgroepcontacten - met wie de bewoner fysiek dichtbij mag zijn voor langer dan 15 minuten, zonder afstand en zonder mondneusmasker)
 • De sociale contacten worden eveneens beperkt tot één persoon (personen buiten de leefgroepcontacten waarmee een bewoner contact kan hebben mits het respecteren van de afstandsregels, de hygiënemaatregelen en het dragen van een mondneusmasker). Deze persoon kan om de 2 weken wisselen
 • In palliatieve situaties blijft bezoek altijd mogelijk.

Analoog aan de bezoekregeling van andere zorgsectoren, kunnen de voorzieningen zelf het tempo bepalen en het afsprakenkader opstellen waarbinnen zij bezoek willen organiseren.

2.1 Bezoek in losstaande assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

De maatregelen die gelden voor de bevolking, gelden eveneens voor de vrijstaande GAW's en SFG's. 

3. Registratie COVID-19 in de ouderenzorgvoorzieningen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid monitort sinds 18 maart 2020 op dagelijkse basis via het e-loket het aantal bewoners en personeel met een (mogelijke) Covid-19 besmetting in alle ouderenzorgvoorzieningen. 

Ter info een link naar de presentatie van Sciensano en Zorg en Gezondheid die de doelstelling, methodiek, de resultaten en het toekomstperspectief van de dagelijkse gegevensregistraties van COVID-19 gevallen in de woonzorgcentra beschrijft. 

Meer instructies over de registraties op de website van Zorg en Gezondheid.

4. COVID-19 en mensen met dementie

Het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen vraagt bijzondere aandacht voor het psychosociaal welzijn van bewoners met dementie en hun familie en/of mantelzorger(s).  

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen bundelt alle informatie over Covid-19 voor personen met dementie en hun mantelzorgers op haar website. Je leest er onder andere sterke getuigenissen en vindt er tips voor de omgang met bewoners met dementie bij vermoeden van een besmetting. 

5. Ondersteunde initiatieven

Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven die genomen zijn ter ondersteuning van de ouderenzorgvoorzieningen. Zowel op praktisch, financieel als psychosociaal vlak. 

5.1 Managementondersteuning bij COVID-19 uitbraak

Op vrijdag 3 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waardoor woonzorgcentra aanspraak kunnen maken op een subsidiëring managementondersteuning voor crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak. Vanaf 28 april kunnen ook de groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen en de centra voor herstelverblijf hiervoor in aanmerking komen. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 • meerdere bewoners in de voorziening zijn vermoedelijk besmet met COVID-19;
 • de voorziening kent een grote personeelsuitval ten gevolge van de uitbraak van COVID-19;
 • de lokale directie dreigt de controle over de operationele werking te verliezen of is deze al verloren en krijgt zelf geen toegang tot bijkomende managementondersteuning;
 • het agentschap heeft de lokale situatie in kaart gebracht en de precariteit ervan bevestigd.

Voorzieningen die zelf problemen ondervinden met de beheersing van een cluster/uitbraak kunnen steeds advies vragen via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.

Voorzieningen die nood aan ondersteuning van het management ervaren, kunnen mailen naar ouderenzorg@vlaanderen.be. Meer info op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid

5.2 Pychosociaal ondersteuningsaanbod

 • Neem een kijkje op het platform De ZorgSamen ter ondersteuning van de veerkracht van iedereen die in zorg- en welzijn werkt. VVSG is hier partner van en ondersteunt mee de uitbouw van dit platform.
 • Neem een kijkje op de webpagina van het actieplan Zorgen voor Morgen van minister Beke. Dit omvat een brede waaier aan acties om het veerkracht en het psychosociaal welbevinden van mensen te boosten.
 • Goede voorbeelden voor sociaal contact tussen bewoners en hun familie of vrienden vind je via deze link.
 • Een flyer met een overzicht van alle externe diensten die een luisterend oor bieden, vind je op de website van Zorg en Gezondheid. Je kan deze uitrpinten en ophangen in de voorziening of uitdelen aan bewoners. 
 • VVSG nam het initiatief voor een inspiratienota 'heropstart dagactiviteiten en - structuur'. De kwaliteit van leven van bewoners en de kwaliteit van werk van medewerkers zijn hierbij het uitgangspunt. Je kan de nota hier terugvinden. 
 • Voor een overzicht van de initiatieven ter ondersteuning van de psychosociale gezondheid, verwijzen we naar onze webpagina Gezondheidsbeleid.

5.3 Financiële compensaties covid-19

De omzendbrief en algemene instructies m.b.t. de financiële compensatiemaatregelen vind je terug op deze overzichtspagina van het Agentschap.

Op 17 juli werd het BVR van 24 april mbt de financiële compensatiemaatregelen voor de ouderenzorg. De VVSG heeft een gecoördineerde versie van het nieuwe BVR gemaakt zodat die vlotter leesbaar is.

5.3.1 Subsidie voor extra kosten n.a.v. covid-19

De Vlaamse Regering erkent de omvangrijke kosten die de residentiële voorzieningen maakten n.a.v. de covid-19 crisis en keurde een besluit goed dat in een financiële tegemoetkoming voorziet. De belangrijkste punten van dit besluit:

 • Dit besluit is o.a. van toepassing op de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf;
 • Dit besluit dekt de volgende kosten:
  • de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in haar oorspronkelijke staat te herstellen;
  • de financiering van het beschermingsmateriaal, de desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale afvalverwerking.
 • De woonzorgcentra en centra voor kortverblijf hebben recht op een forfaitaire subsidie van €200 per erkende woongelegenheid. Voor deze forfaitaire subsidie hoeven zij geen kosten te verantwoorden.
 • De woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen naast deze forfaitaire subsidie, een bijkomende subsidie aanvragen om de kosten te vergoeden. Het totale bedrag van de subsidie bedraagt maximaal €600 per erkende woongelegenheid.
  • De voorziening moet in dit geval de volledige kosten kunnen aantonen en dient op elektronische wijze een dossier in bij het VIPA.
  • Aantoonbare kosten zijn de kosten (zoals hierboven omschreven) die gemaakt zijn tussen 1 maart 2020 en 29 mei 2020. De facturen en stavingstukken die dateren van na 29 mei 2020 kunnen alleen worden ingediend als de voorziening kan aantonen dat de bestelling voor 29 mei 2020 werd geplaatst.

Het kabinet melde dat het forfait van 200 euro per erkende woongelegenheid WZC/CVK zal uitbetaald worden in de loop van juli. De bijkomende subsidie op basis van facturen zal aangevraagd kunnen worden vanaf ingebruikname e-loket VIPA (voorzien begin november).

5.4 Uitstel kwaliteitsmetingen

In overleg met de belangrijkste stakeholders werd beslist om alle lopende metingen omtrent zorgkwaliteit voorlopig 'on hold' te zetten, en dit alvast voor de komende 6 weken. Concreet betreft dit voor de woonzorgcentra de geplande metingen omtrent fixatie, zorg omtrent levenseinde en onbedoelde gewichtsafname. Meer informatie over de heropstart van de metingen volgt later.

5.5 Help in de zorg

Door de coronacrisis zijn er handen tekort in de zorg- en welzijnssector. Woonzorgcentra kunnen op de website van de VDAB 'help in de zorg' hun vacatures registreren. 

Het cascadedocument gepubliceerd door het Agentschap geeft een overzicht van initiatieven binnen de sector zelf en van externe ondersteuning. 

5.6 Wat is juist in tijden van corona?

VVSG en Diverscity krijgen deze dagen regelmatig dilemma’s voorgeschoteld vanuit lokale besturen, lastige vraagstukken in de context van de coronacrisis waar voor beide opties argumenten te vinden zijn, en het moeilijk is om te beslissen wat ‘juist’ is om te doen. We hebben deze veelgestelde vragen gebundeld en voorgelegd aan twee filosofen, gespecialiseerd in het ondersteunen van (semi)overheidsorganisaties in het omgaan met moreel netelige kwesties.

In de video’s analyseren Alexander De Waele en Julien Topal deze veelgestelde vragen. Wij hopen dat de analyses lokale besturen op weg helpen in de omgang met de eigen (morele) vraagstukken. De voorliggende casuïstiek mag dan specifiek zijn, de wijze van onderzoeken is toepasbaar op alle (moreel) lastige kwesties. Een aantal morele vraagstukken die actueel zijn voor de ouderenzorg voorzieningen en behandeld worden op onze website: 

 • 'Zet Ik in op tijdelijke verlofstelsels en/of tijdelijke krachten, of niet?': bekijk het filmpje hier.
 • 'Wat dient de woonassistent te doen als bewoners zich niet aan de corona-maatregelen houden?': bekijk het filmpje hier
 • 'Wie draagt welke verplichting om besmetting te voorkomen – in deze context van tekorten en overmacht?': bekijk het filmpje hier
 • 'Kan ik mijn medewerker verplichten tot kinderopvang als het opnemen van verlof de enige andere optie is?': bekijk het filmpje hier
 • 'Mag ik als werkgever medewerkers, die niet met het coronavirus besmette mensen werken, mondmaskers weigeren?': bekijk het filmpje hier

6. Draaiboeken

Update 22 oktober

 • Draaiboek voor woonzorgcentra met bijkomende (voorzorgs)maatregelen en teststrategie bij (mogelijke) COVID-19 bewoner(s) en medewerker(s)
 • Draaiboek cohorteren – woonzorgcentra – COVID-19 
 • Draaiboek contactonderzoek – woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf – COVID-19 

7. Linken met andere thema's

 •  Dienstencheques: bekijk de specifieke regelgeving i.k.v. de coronacrisis
 • Werk: bekijk het regelgevend kader rond het inwisselen van personeel in een andere dienst (zie ook hieronder)

8. Nog vragen?

In onze FAQ lees je de antwoorden op en aantal veelgestelde vragen. We werken deze antwoorden regelmatig bij, maar laat je zeker leiden door de richtlijnen die door het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurd worden. De meest recente versie van de FAQ lees je hier .

Vragen voor het Agentschap kan je mailen naar ouderenzorg@vlaanderen.be. Je kan ook bellen naar het nummer 02 553 35 79 (enkel tijdens de kantooruren). 

Heb je nog vragen of aandachtspunten? Bezorg ze ons via ouderenzorg@vvsg.be, we nemen ze graag mee in verder overleg met het kabinet van minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

En dat het applaus terecht is!

Als team ouderenzorg hebben we gezien en ervaren hoe corona jullie veerkracht in de verf zet. We zagen de meest creatieve oplossingen om de bewoners toch maar hun geliefden ‘in het echt’ te kunnen zien, om ook van de cohorte-afdelingen een thuis voor bewoners te maken en nog veel meer. Jullie verdienen het vertrouwen om samen met de bewoners meer eigen invulling te geven aan jullie werking en hierop geëvalueerd te worden. Als team is dat in elk geval iets waar wij voor gaan. Het artikel dat hierover in Lokaal verscheen, vind je hier.

Terugblik campagne 'IedereenZiA'

De vele mooie foto’s, filmpjes en getuigenissen die jullie ons doorstuurden voor onze IedereenZiA actie, gaven ons een authentieke inkijk in het leven zoals het is in het woonzorgcentrum. Ook zonder deze campagne blijven we erkentelijk voor de inzet die jullie dagelijks leveren. De gedrevenheid en inventiviteit waarmee jullie de voorbije maanden en vandaag het virus het hoofd bieden, is bijzonder bewonderenswaardig. We plaatsen hieronder  eens alle 'IedereenZiA' filmpjes op een rijtje om terug te blikken op de afgelopen maanden.

Meer mooie praktijken vind je op de website van netwerk thuiszorg of op de facebookpagina van 'wonen en leven in het woonzorgcentrum'. 

Vind hier alle filmpjes gebundeld!

Een getuigenis uit WZC De Notelaar (Beveren)

"Wat ooit begon als een triest verhaal met veel angst en onzekerheid, in het kader van de corona-miserie, werd een ongelooflijk mooi verhaal. Een periode van intens samen zijn. De mooiste verhalen zijn hier boven gekomen. We hebben elke dag opnieuw gezocht naar een mooi evenwicht om met elkaar om te gaan en ... gevonden. Ieder heeft zijn steentje bijgedragen, heeft begrip getoond, heeft de ander geholpen. Van zowel bewoners als personeel is veel begrip, creativiteit en verdraagzaamheid gevraagd.

Ondertussen vechten we tegen de Corona-kilo's en zullen terugblikken op een mooi, waardevol, intens samenzijn".

Vraag en antwoord beschermingsmateriaal

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde een FAQ over beschermingsmateriaal. Lees de meest recente aanbevelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, hun infographics over het gebruik van beschermingsmateriaal en de richtlijnen van Sciensano om correct en rationeel met beschermingsmateriaal om te gaan. Op de webpagina van het Agentschap vind je ook heel wat instructiemateriaal over het voorkomen van besmetting, het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en actuele informatie over de levering en bevoorrading van mondmaskers.

Leveringen

 

De Vlaamse Regering besliste op 26 juni 2020 om de leveringen van chirurgische mondneusmaskers en handalcohol aan zorg- en welzijnsactoren die onder Vlaamse bevoegdheid vallen, verder te zetten tot eind 2020. Dit betekent dat er de komende maanden opnieuw op regelmatige basis leveringen zullen plaatsvinden aan alle woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1 en erkende centra voor herstelverblijf. De aantallen worden bepaald op basis van de capaciteit van en het tewerkgestelde personeel in de voorziening zoals meegedeeld in de RaaS-webtoepassing. De geplande levering in de maand juli 2020 voorziet in een voorraad voor twee maanden, zodat de zomer kan overbrugd worden. De handalcohol en de chirurgische mondneusmaskers worden wellicht apart geleverd.

Woonzorgcentra die nog of opnieuw geconfronteerd worden met een uitbraak, zullen zelf beschermingsmaterialen kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. Per geregistreerde COVID-19 bewoner kan de voorziening extra materiaal voor één maand bestellen. Aanvragen voor deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen vanaf 13 juli 2020 gebeuren via een webformulier via de website Zorg en Gezondheid.

Vragen over leveringen, richt je vanaf nu aan: covid19logistiek@vlaanderen.be (NIEUW MAILADRES).

Tekorten melden

Voorzieningen of organisaties die onder de bevoegdheid vallen van Vlaanderen kunnen met vragen over tekorten aan materiaal (chirurgische maskers, FFP2-maskers, schorten, handschoenen, handgel, faceshields en spatbrillen) terecht bij beschermingsmiddelen@vlaanderen.be. Ook noden aan handalcoholgel of problemen rond leveringen van materiaal vanuit de Vlaamse overheid kan je daar melden. Het agentschap benadrukt dat voorzieningen ook zelf in beschermingsmateriaal kunnen voorzien, bij voorkeur via de vertrouwde kanalen en voor zover dat mogelijk is.

De bevoorrading van de ziekenhuizen, triagecentra, huisartsenwachtposten, ambulances, zorgverstrekkers in de eerste lijn (artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers, kinesisten, …) gebeurt door de federale overheid. Gezondheidsprofessionals erkend door de federale overheid kunnen een aanvraag indienen voor medisch materiaal, geneesmiddelen of beschermingsmateriaal.

Wie nood heeft aan zuurstofcencentratoren kan terecht op de website van Sciensano of mailen naar coronashortages@fagg-afmps.be.

Wegende de druk op het zorgpersoneel, zeker bij de woonzorgcentra, krijgen we veel vragen over de inzet van bijvoorbeeld verzorgenden of ander personeel in de woonzorgcentra. Ook in de schakelzorgcentra zal zorgpersoneel worden ingesteld.

Voor de juridische informatie, verwijzen we hiervoor door naar het onderdeel personeel en organisatie.

Registratie en subsidiëring gezinszorg bij tewerkstelling in een andere zorgvoorziening (woonzorgcentrum/schakelzorgcentrum)

Het uitgangspunt is dat de zorg die verleend wordt binnen andere voorzieningen (schakelzorgcentra, woonzorgcentra,…) tijdens de coronacrisis, zoveel als mogelijk verder gesubsidieerd wordt via de bestaande – en voor de organisaties gekende – reguliere manier.
Voor de diensten voor gezinszorg  betekent dit dat ze de geleverde prestaties moeten kunnen doorsturen naar respectievelijk Vesta zodat die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring. Een prestatie die doorgestuurd wordt naar Vesta, moet gekoppeld worden aan (het dossier van) de gebruiker. Voor die situaties tijdens de coronacrisis, waarbij de zorg niet gekoppeld kan worden aan een dossier van de dienst, is de volgende oplossing uitgewerkt: de dienst geeft bij de prestaties die doorgestuurd worden naar Vesta en VO, als gebruiker diezelfde medewerker op. Het dossier wordt dus opgemaakt als zou de medewerker de gebruiker zijn. Meer informatie in de richtlijnen thuiszorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte deze nota over de inschakeling van personeel uit andere sectoren in de woonzorgcentra.

Digitaal lesmateriaal: verpleegkundige handelingen

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie vaardigde een risk/benefit analyse uit voor bewoners die mogelijk besmet zijn met Covid-19. De flowchart, die de huidige ethische voorschriften volgt, helpt woonzorgcentra om samen met de bewoner en diens familie voor de meest gepaste zorg te kiezen. Hoewel een opname in het ziekenhuis nog altijd mogelijk is,  is het de bedoeling om bewoners zoveel mogelijk in de vertrouwde setting van het woonzorgcentrum op te vangen. Dit om de ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren en indien relevant om de zorg voor het levenseinde zo waardig mogelijk te organiseren.  

Om bewoners met mogelijke COVID-19 die uit een ziekenhuissetting komen, of bewoners die best in het woonzorgcentrum blijven zo adequaat mogelijk op te vangen, delen we graag digitaal lesmateriaal over 1) het aspireren van een beademde bewoner en 2) het inbrengen van een perifeer infuus. 

Zit je nog met vragen of zijn er zaken die ontbreken? Laat het ons weten via ouderenzorg@vvsg.be

Coronavirus: gids voor verzorgenden

Coronavirus: gids voor mantelzorgers en vrijwilligers 

Er zijn tijdelijke wijzigingen van kracht voor de invulling van de werkplekcomponent binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider. Lees meer: https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/wijzigingen-duaal-leren-n-a-v-coronavirus

Voor beide opleidingen wordt de situatie op de voet gevolgd.