Nieuwe taxireglementering vanaf 1 januari 2020

Het nieuwe taxidecreet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019.

Het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering dat de concrete toepassing regelt is nog steeds niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. We gaan er van uit dat dit ontwerp - op enkele kleinere aanpassingen na advies van de Raad van State na - goedgekeurd wordt. De Vlaamse regering keurt de definitieve versie wellicht vrijdag 8 november goed.

Gemeenten verlenen de machtiging bij aanvragen voor het gebruik van taxistandplaatsen op hun grondgebied. Daartoe moeten ze een gemeentelijk reglement opmaken. Dit voorbeeld van gemeentelijk reglement voor machtiging standplaatstaxi's kan hiervoor als inspiratie dienen.
Het is een voorbeeld, gemeenten kunnen - binnen het kader van de Vlaamse regelgeving uiteraard - vrij bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze een machtiging verlenen.
Het voorbeeld kan na 'voortschrijdend inzicht' nog aangepast worden. Ook suggesties hiertoe zijn welkom (aan erwin.debruyne@vvsg.be). 

Dit voorbeeld van machtingskaart voor standplaatstaxi, of een eigen variatie erop, kunt u uitreiken aan de exploitant, voor de voertuigen waarvoor hij een machtiging heeft gekregen.

Opleidingen

Om gemeenten hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseert de VVSG in samenwerking met de Vlaamse overheid (departement MOW) opleidingssessies:

Er wordt stilgestaan bij het decreet, het ontwerp-BVR, de formulieren en kaarten.
De opleiding richt zich op de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitreiking van de taxivergunningen (dienst lokale economie, mobiliteitsdienst, financiële dienst,...).

Dit is de ppt-presentatie van de opleiding.

Voor de vernieuwde Centaurusdatabank zal het departement een instructievideo aanmaken.

De huidige taxireglementering in een notendop

Op basis van de Vlaamse regelgeving en geïnspireerd door de vele vragen die we hierover krijgen stelde de VVSG een toelichtend document samen. Het bevat de hoofdlijnen van de regelgeving in verband met taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Mobielvlaanderen.be, de mobiliteitswebsite van de Vlaamse overheid, wijdt ook webpagina aan taxi en VVB.

Taxistandplaatsen

De gemeente moet zorgen dat er genoeg taxistandplaatsen zijn. 'Genoeg' is evenwel een relatief begrip.

Over het aantal is het volgende geregeld:

In het taxibesluit lezen we:
Art. 43.
De wegbeheerders zorgen voor voldoende en geschikte taxistandplaatsen op de gemeente-, provincie- en gewestwegen, in verhouding tot het aantal vergunningen, uitgereikt aan taxi's die mogen gebruikmaken van taxistandplaatsen op de openbare weg,.
Het overleg met betrekking tot de taxistandplaatsen, bedoeld in artikel 39 van het decreet, gebeurt jaarlijks op initiatief van de gemeente.
Aan de hoofdhaltes van de VVM, bepaald in artikel 1, 6°, van het besluit van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse Gewest, wordt er door de wegbeheerder ten minste één taxistandplaats opgericht.

En in het taxidecreet
Art. 39.
Het voorzien, het wijzigen en het afschaffen van standplaatsen op de openbare weg in een bepaalde gemeente gebeurt in overleg met de VVM en met de taxi-exploitanten met een vergunning van de betrokken gemeente. De wijze van overleg wordt door de Vlaamse regering bepaald.

Kortom,
De gemeenteraad beslist wel over de taxistandplaatsen, maar dit gebeurt na overleg met de taxi-exploitanten.
Het aantal is

  • “voldoende”
  • “ in verhouding tot het aantal vergunningen, uitgereikt aan taxi's die mogen gebruikmaken van taxistandplaatsen op de openbare weg,”
  • ten minste één taxistandplaats aan de hoofdhaltes van De Lijn

Een exact aantal wordt (gelukkig) niet bepaald. Hoeveel er best voorzien worden, wordt dus bepaald op basis van voornoemd overleg en van het gezond verstand.

Al ingeschreven?

06 nov '19