Resultaat van deze stap:

Resultaat 1

Binnen jouw bestuur is iedereen die betrokken is en zou moeten zijn bij de uitrol van het decreet op de hoogte van de inhoud van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. De interne betrokkenen kennen de doelstellingen van het decreet en de opdrachten die er voor het lokaal bestuur volgen uit dit decreet.
Er is intern draagvlak binnen het lokaal bestuur om als lokaal bestuur de regierol voor de buitenschoolse opvang op te nemen.


Ter info: (definitie van Pröpper) Regie is een bijzondere vorm van sturing en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat.

De regie door het lokaal bestuur moet de verschillende sectoren en actoren er toe aanzetten om samen te werken. Die samenwerking moet een meerwaarde zijn voor het kind (rijker aanbod), de ouders, de maatschappij en de actoren zelf.

Met het decreet krijgt het lokaal bestuur op termijn ook een grote doorzettingsmacht om dit beleid vorm te krijgen (want het zal o.a. middelen krijgen van Vlaanderen waarover het zelf qua besteding kan beslissen).


Concreet denken we aan volgende interne betrokkenen: uitvoerend mandatarissen, algemeen directeur, leden managementteam, diensthoofden of verantwoordelijken jeugd, cultuur, sport, directeur gemeentelijk onderwijs, directeur deeltijds kunstonderwijs, verantwoordelijke kinderopvang, verantwoordelijke armoedebeleid, verantwoordelijke huis van het kind enz.

Werken maken van dit decreet kan nooit een eenmansactie zijn of de bezorgdheid van één dienst/afdeling op zich. Er moet een bewustmakingsproces op gang komen over dit decreet bij verschillende interne betrokkenen.

Resultaat 2

Binnen jouw bestuur is er een engagement om één of meerdere trekkers aan te duiden die de duidelijke opdracht hebben om de uitrol van dit decreet in deze fase te trekken. Formuleer dit als een tijdelijke opdracht.
Er is nu éénmaal minstens één iemand, maar bij voorkeur meerdere trekkers, nodig om dit proces op gang te trekken. Diegene(n) die nu die verantwoordelijkheid opnemen hoeven niet persé ook diegene te zijn die later deze opdracht blijven uitvoeren.
Besef dat dit nu op een lokaal bestuur afkomt zonder dat het al meteen duidelijk is wat dit concreet zal betekenen aan werklast, welke subsidie of middelen een lokaal bestuur ter beschikking krijgt enz.

 

Resultaat 3

Binnen jouw bestuur is er een engagement om een interne werkgroep samen te stellen die mee de uitrol van dit decreet kan trekken. In deze fase is het belangrijk dat enkele sleutelfiguren zich engageren om werk te maken van de uitrol van dit decreet. Hou deze werkgroep eerder klein. En zorg vooral voor geëngageerde positieve krachten die overtuigd zijn van de meerwaarde van dit decreet. Zorg dat je er als trekker/trekkers niet alleen voor staat.

Wat kan je doen?

Actie 1

Decreet toelichten op college, MAT, diensthoofdenoverleg, aan de jeugd-, sport-, cultuurdienst, enz.
 

Actie 2

Bevraag bij de collega’s of er engagement/goesting is om dit decreet mee uit te rollen en daarbij deel uit te maken van een interne werkgroep en/of trekker te zijn.

Informeer de collega’s over het decreet, maar verwijs ze zeker ook naar ander inhoudelijk materiaal over het decreet zodat ze zich kunnen inlezen, informeren en vanuit hun situatie een visie/mening vormen. Op www.vvsg.be (https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/meer-lezen) vind je op de pagina’s over het decreet buitenschoolse opvang een pagina ‘Meer lezen’ met o.a. linken naar pagina’s op de website van VDS, ISB enz. over het decreet en de samenwerking met kinderopvang. 

 

Actie 3

Doe op het college, MAT of bij je algemeen directeur het concreet voorstel om een interne werkgroep samen te stellen en een trekker(s) aan te duiden. Geef indien je interesse voelde bij je collega’s eventueel al een mogelijke samenstelling mee van deze interne werkgroep en/of trekkers.  

Te gebruiken instrumenten

Voor actie 1

Gebruik de powerpoint die Katrien Schryvers gebruikte om het decreet toe te lichten op dag 1 van het Lerend netwerk
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/dag-1-lerend-netwerk-regie-buitenschoolse-opvang-ism-vele-partners-kind-centraal

 

Voor actie 2

Verwijs de collega’s naar www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/meer-lezen waar ze o.a. linken vinden naar pagina’s op de website van VDS, Het Netwerk Lokaal Sportbeleid, enz. over het decreet en de samenwerking met kinderopvang.