Ondersteuningskanaal sportbeleid

Voor onze leden ontwikkelden we een ondersteuningspagina met informatie in het kader van de gefaseerde exit uit de lockdownsituatie.

ga naar het ondersteuningskanaal sportbeleid

Update 1 juli: nieuwe richtlijnen sport

Op de website van Sport Vlaanderen vindt u een overzicht van de sportmaatregelen die gelden vanaf 1 juli. De protocollen en gedragscodes voor sport werden waar nodig aangepast conform het gepubliceerde Ministerieel Besluit van 30 juni 2020.

Zomeraanbod jeugdkampen

Update 8 juni:

Alle vormen van kampen zijn toegestaan vanaf 1 juli 2020 (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op ons ondesteuningskanaal via de knop hierboven.

Bekijk het ministerieel besluit en de FAQ

Bekijk de protocollen en nuttige informatie bij onze partner Bataljong.

Wat bij jeugd klinkt als basisprotocol jeugdzomer, heet bij sport "leidraad"

Het protocol sportkampen voor kinderen

Maatregelen vanuit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

update 22 juni: subsidies voor cultuur, sport en jeugd vanuit Vlaams noodfonds, uit de nieuwsflits van het Vlaams crisiscentrum

COVID-19: Lokale besturen krijgen ruim 87 miljoen euro voor het lokale verenigingsleven

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economische sectorcode is 300 (Vlaamse overheid).

Bekijk de tabel met de ramingen die de lokale besturen kunnen inschrijven (pdf).

Een handreiking op vlaanderenhelpt wordt nog verder aangevuld met goede praktijken.
Voorstel van decreet (bekrachtigd en afgekondigd)

Op ons ondersteuningskanaal ( gebruik de knop hierboven) geven we enkele praktijkvoorbeelden aangereikt op ons forum of door partners.