Sportbeleid in tijden van corona

Het coronavirus laat het sportleven niet onberoerd. Hier bundelen we alle relevante info voor de sportieve sector en de verschillende maatregelen en bepalingen die van tel zijn voor lokale medewerkers. Hou deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws!

Sportaanbod en infrastructuur, protocollen

 Richtlijnen sport

Op de website van Sport Vlaanderen vindt u een overzicht van de meest recente  rchtlijnen voor het sportaanbod. De protocollen en gedragscodes voor sport worden er regelmatig ge├╝pdate.

Maatregelen vanuit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Update 22 juni: subsidies voor cultuur, sport en jeugd vanuit Vlaams noodfonds (nieuwsflits Vlaams crisiscentrum)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid). De tabel met de ramingen die lokale besturen kunnen inschrijven vind je hier.