Vanuit de bevoegdheid sociale economie werden twee tijdelijke, ondersteunende en beschermende maatregelen genomen om het behoud, de heropstart of graduele opbouw van de activiteiten of dienstverlening van maatwerkbedrijven en  lokale diensteneconomieondernemingen (LDE)-ondernemingen te ondersteunen en hiermee de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en begeleiders op een veilige manier te organiseren, rekening houdend met de regels rond social distancing en andere voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Deze tijdelijke maatregelen zijn gericht op het nemen van extra hygiëne-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen binnen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Om deze kost voor deze tijdelijke maatregel op te vangen keurt de Vlaamse Regering een herverdelingsbesluit goed van 1,5 miljoen euro vanuit de ‘Provisie voor maatregelen voor de ondersteuning van het werkgelegenheidsbeleid’ naar het begrotingsartikel van Collectief Maatwerk.    

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat werknemers in maatwerkbedrijven, die tijdelijk werkloos worden, ook recht geeft op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Maatwerkbedrijven (de voormalige beschutte werkplaatsen) stellen mensen met een beperking of ernstige ziekte aan het werk die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze mensen hebben omwille van hun ziekte een hogere levenskost. Daarom mogen zij sinds twee jaar hun (gedeeltelijke) inkomen combineren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die regeling had echter tot gevolg dat zij geen aanspraak konden maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ze mogen immers geen twee uitkeringen combineren.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat die werknemers nu toch aanspraak kunnen maken op een uitkering. Iedere werknemer van een maatwerkbedrijf die sinds de coronacrisis tijdelijk werkloos is geworden, komt in aanmerking.

De Vlaamse Regering vaardigde vijf crisismaatregelen uit ter ondersteuning van de sociale economie, die tegemoet komen aan de financiële en economische gevolgen van de Covid-19-pandemie. De maatregelen richten zich naar maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, lokale diensteneconomieondernemingen en arbeidszorginitiatieven.

Het besluit van de Vlaamse Regering omvat de volgende maatregelen om deze ondernemingen te ondersteunen de financiële en economische gevolgen van de coronapandemie Covid-19 te ondervangen.

1. Opschorting van de externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van collectief maatwerkbedrijven

Gezien de huidige context zijn evaluatiegesprekken door VDAB, de begeleiding van werknemers in doorstroomtrajecten en de effectieve zoektocht naar stageplaatsen geen evidentie. Bijgevolg zullen tijdelijk geen nieuwe doorstroomtrajecten opgestart worden.
Huidige doorstroomtrajecten kunnen worden opgeschort waarbij de looptijd van het doorstroomtraject wordt verlengd met de periode van opschorting (duur van de crisis). Tijdens de periode van opschorting van het extern doorstroomtraject blijft de doelgroepwerknemer in dienst bij het maatwerkbedrijf.

2. Opschorting van de externe doorstroomtrajecten en het verlengen van de inschakelingstrajecten voor de doelgroepwerknemers van lokale diensteneconomieondernemingen

Eenzelfde maatregel geldt voor de doelgroepwerknemers binnen de lokale diensteneconomie. De opstart van nieuwe doorstroomtrajecten wordt tijdelijk opgeschort. Lopende trajecten worden verlengd in functie van de opstart van het doorstroomtraject en het doorlopen van het doorstroomtraject na afloop van de openbare crisis.
Tijdens de periode van opschorting of in afwachting van de opstart van een extern doorstroomtraject kan de doelgroepwerknemer in dienst blijven van de lokale diensteneconomieonderneming. Het inschakelingstraject wordt verlengd met de duur van de opschorting van het doorstroomtraject (duur van de crisis).

3. Opschorting van de regel voor de ‘90% invulling voor het contingent van 2020’ en de bijhorende herverdeling in 2021

Als gevolg van de crisis ondervinden vele ondernemingen moeilijkheden om aangepast werk te vinden voor hun werknemers. Werknemers in sociale economie-ondernemingen voeren veelal manuele taken of een lokale dienstverlening uit, die bemoeilijkt worden door de maatregelen rond social distancing. Daarnaast zijn vele van deze bedrijven afhankelijk van andere ondernemingen, wiens productie en orders ook stilvallen.
Maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen beschikken over een begrensd aantal doelgroepwerknemers die aanleiding geven tot ondersteunende maatregelen en subsidies. De ondernemingen worden aangemoedigd om jaarlijks minimaal 90% van dit toegekend contingent in te vullen met doelgroepwerknemers om een vermindering en herverdeling te voorkomen.
Gelet op de huidige crisis zal deze regel tijdelijk niet toepast worden (met name de automatische herverdeling in 2021 op het contingent 2020). Hiermee wordt de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers vandaag en in de toekomst gegarandeerd.

4. Opschorting van de inhoudingen op de voorschotten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie voor bedrijven die economische of financiële hinder ondervinden ten gevolge van de coronapandemie Covid-19

Voor de maatwerkbedrijven, –afdelingen  en lokale diensteneconomieondernemingen die economische of financiële hinder ondervinden ten gevolge van de door de overheid genomen maatregelen om het coronavirus Covid-19 in te dijken, en hierdoor betalingsproblemen ondervinden, zal het Departement WSE geen automatische inhoudingen doen op de maandelijkse voorschotten. Het betreft echter onverschuldigde betalingen die in een later stadium moeten worden terugbetaald. Met dit voorstel geven we de betreffende bedrijven tijdelijk financiële ademruimte.

5. Tijdelijke regeling alternatieve financiering van de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers

Bij arbeidszorg in sociale economie financieren we de begeleiding van personen die onbetaald arbeidsmatige activiteiten verrichten. Nu deze initiatieven om economische of andere redenen hun activiteiten opschorten, dreigt de financiering van de begeleiding van de arbeidszorgin het gedrang te komen.
Gedurende de coronacrisis met een ernstige en economische impact kan een alternatieve financiering gehanteerd worden, berekend op basis van de gemiddelde prestaties van de twee maanden voorafgaand aan de coronapandemie. Op deze manier is een financiële tussenkomst in de loonkost van de begeleiders bij arbeidszorg verzekerd, zonder dat dit afhankelijk is van de werkelijke prestaties van arbeidszorgmedewerkers.

Bron: https://www.socialeeconomie.be/nieuws/vijf-ondersteuningsmaatregelen-voor-de-sociale-economie-naar-aanleiding-van-de-covid-19

Door Covid-19 is het voor bedrijven en zelfstandigen niet altijd mogelijk om de tewerkstelling van hun werknemers te garanderen. De Vlaamse Regering heeft daarom op 27 maart voorzien dat de uitvoering van de bestaande tewerkstellingsmaatregelen aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden (AWI), transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) en Arbeidskaarten tijdelijk kan worden aangepast.

Meer info.

Omwille van Covid-19 is er bij vele ondernemingen een daling in hun omzet, productie of bestellingen. Hierdoor kunnen ze hun personeel slechts verminderd aan het werk zetten.

Werknemers van bedrijven die kunnen aantonen dat hun productie, omzet of bestellingen met minstens 20% substantieel gedaald zijn, kunnen deze premie aanvragen als zij arbeidsherverdelende maatregelen nemen De premie wordt uitgekeerd aan de werknemers. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een aanvullende premie bovenop tijdelijke werkloosheid. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het percentage dat wordt verminderd. De werknemers moeten evenwel nog steeds minstens 50% van een voltijds uurrooster aan de slag blijven.

Meer info.

Meld je vacatures met #COVID19

Besturen en ondernemingen met plotse vacatures door de coronacrisis kunnen deze melden bij VDAB met #COVID19. Zo weten zowel de bemiddelaars als werkzoekenden dat het gaat om dringende jobs door de coronacrisis. Meer info vind je op vdab.be/coronacrisis/vacatures.

 

Help de oogst - www.helpdeoogst.be

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen sinds kort hun vacatures melden op een gloednieuwe website: www.helpdeoogst.be. Anderzijds kunnen mensen die zich tijdelijk willen inzetten voor een job in de land- of tuinbouw zich kandidaat stellen op de website. Zo maken we met uw medewerking de match.

 

Tijd om te binge-leren

Onder het motto ‘Blijf binnen, blijf leren’ biedt de VDAB vandaag meer dan 500 online opleidingen aan. Wie wil kan dus aan het binge-leren, of je nu werknemer, werkgever of tijdelijk werkloos bent. Van boekhouden tot artificiële intelligentie. Ontdek het volledige aanbod aan opleidingen, workshops en webinars op vdab.be/onlineleren.