Provider image

Formele motiveringsverplichtingen Informatieverplichtingen Wachttermijn Beroepsmogelijkheden

Rechtsbescherming in overheidsopdrachten

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsoprachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17 maart 2017) heeft de rechtsbeschermingswet van 2013 aangepast aan de wet overheidsopdrachten van 2016 en het K.B. plaatsing van 2017

Wijzigingen ten opzichte van de oude wet rechtsbescherming:

 • Ook van toepassing op concessies
 • (art.3) Het toepassingsgebied van hoofdstuk 1 (opdrachten boven de Europese drempels) wordt uitgebreid naar opdrachten die initieel onder deze drempels geraamd waren, voor zover het uiteindelijke goed te keuren bedrag de Europese drempels met 20 % overschrijdt.
 • (art. 5) De gemotiveerde beslissing moet ook de datum van de gunningsbeslissing bevatten.
 • (art. 7/1) Voor zover een inschrijver ernaar vraagt, moet de aanbestedende overheid binnen de vijftien kalenderdagen na de vraag, informatie meedelen over het verloop van onderhandelingen.
 • (art. 9/1) De rechtsmiddelen tegen een gemotiveerde beslissing tot niet-gunning, moeten in deze beslissing meegedeeld worden op straffe van verlenging met vier maanden van de termijn van zestig dagen om een vordering tot vernietiging in te stellen. Dit geldt enkel voor de vordering tot nietigverklaring, niet tot schorsing.
 • (art. 22) Alternatieve sanctie: boete die rechter kan opleggen wordt naar 10 % in plaats van 15 % gebracht.
 • (art. 11) Wachttermijn loopt vanaf de dag na verzending gunningsbeslissing, ook belangrijk voor de beroepstermijn (art. 23).
 • (art. 16, 23, 24 en art. 11 bis geco√∂rdineerde wetten op de Raad van State: de Raad kan nu ook uitspraak doen over de vordering tot schadevergoeding.
 • Voor opdrachten tussen 30.000 en 85.000 euro is de aanbestedende overheid niet verplicht de gemotiveerde beslissing meteen te bezorgen; de inschrijver moet erom vragen.
 • De informatieverplichtingen gelden niet onder 30.000 euro. 

Rechtsbescherming in overheidsopdrachten

Er zijn 4 luiken

 • Formele motiveringsverplichtingen
 • Informatieverplichtingen
 • Wachttermijn of 'stand still'
 • Beroepsmogelijkheden

In deze presentatie vind je een schematisch overzicht.