METHODIEK VOOR RAPPORTAGE LEKP

De rapportage die moet gebeuren voor het LEKP, is gebaseerd op de volgende passages uit het Besluit van de Vlaamse Regering: 

"Om een opvolging van de gerealiseerde klimaatacties mogelijk te maken, wordt voorzien in een jaarlijks opvolgmoment. De gemeente bezorgt uiterlijk op 1 maart 2023 een rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact nadat deze aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeente laadt de gemeenteraadsbeslissing op via het digitaal loket."

"De gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021."

Voor de inhoudelijke rapportage aan de gemeenteraad tegen 1 maart heeft Netwerk Klimaat als hulpmiddel de onderstaande methodiek uitgewerkt. Dit is een aanbod dat niet verplicht is, de gemeente kan ook zijn eigen methodiek uitwerken (die uiteraard eveneens een zicht moet geven op de vooruitging van de doelstellingen van het pact en de inspanningen die de gemeente daarvoor doet). 

Stap 1:  groenblauwpeil

Zorg dat de initiatieven die het lokaal bestuur nam voor de adaptatiewerven 1 (vergroening) en 4 (water) vervolledigd worden in het groenblauwpeil.be. Je doet dit bij voorkeur voor 31/12/2022. In dat geval zullen deze cijfers na 1 januari verschijnen in het LEKP-rapport. Dat kan later uiteraard ook nog aangevuld worden, maar voorlopig is er een maandelijkse update van de cijfers uit het groenblauwpeil (in een later stadium is het de bedoeling om dat wekelijks te doen - UPDATE: sinds 10/01/2023 is er een wekelijkse update van de cijfers uit groenblauwpeil). Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf manueel de nodige info toe te voegen in je rapportage om dit op te vangen.

Bekijk de handleiding

Stap 2: lokaal klimaatpactportaal

Controleer de cijfers voor jouw lokaal bestuur die in het klimaatpactportaal te vinden zijn. Speciale aandachtspunten: 

  • Er is nog geen monitoring voor de doelstelling rond fietspaden
  • Er is nog geen afbakening van het begrip ‘lokaal sloopbeleidsplan’ en dus ook geen monitoring. Dat is nog in overleg maar hoeft dus niet in rekening gebracht worden voor 2022.
  • De monitoring rond collectieve renovaties is nog onvolledig. Ten eerste wordt momenteel enkel de burenpremie van Fluvius als databron genomen (dit wordt in de toekomst nog uitgebreid). Ten tweede is er slechts een jaarlijkse update, en die gebeurt in mei. De cijfers opgenomen in de rapportage zullen dus maar heel partieel zijn voor 2022.
  • Het cijfer bij de doelstelling rond coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten houdt nog geen rekening met de grootte van het project. 1 groot project is uiteraard evenwaardig aan vele kleintjes. Daarnaast worden momenteel nog alle projecten die in de energiekaart van VEKA (kaartlaag 'Energiecoöperaties in Vlaanderen') opgenomen zijn meegeteld in plaats van de projecten sinds 2021 (start LEKP). Dit cijfer is dus nog niet betrouwbaar. 
  • de cijfers rond de verledding volgen momenteel nog niet de publicatiekalender. De cijfers dateren van 31/08/2022, terwijl de meest recente update volgens de publicatiekalender 31/12/2022 zou moeten zijn. Er wordt momenteel gekeken hoe dat zo snel mogelijk actueel te krijgen. 

 
Je kan indien relevant via de formulieren op het digiloket voor lokale besturen aanvullende informatie of correcties bezorgen. Er is een formulier “melding correctie authentieke bron” om aanvullingen, schrappingen of correcties te bezorgen die dan ook doorgestuurd worden naar de authentieke bron van de data. En via het formulier ‘toelichtingen’ kan je uitleg geven bij het LEKP-rapport van jouw gemeente, als je commentaar wenst te geven bij een specifieke doelstelling. Bekijk de handleiding formulieren wanneer je hiermee aan de slag gaat.

De stand van zaken rond publicatie van data vind je in de publicatiekalender
Software- of andere technische problemen die zich voordoen (en die de eerste weken van januari spijtig genoeg parten speelden) kan je nakijken op deze pagina

Stap 3: LEKP-rapport

Genereer via het klimaatpactportaal het LEKP-rapport van jouw stad of gemeente. Dit zorgt ervoor dat je aan de gemeenteraad kan tonen hoe ver de doelstellingen van het pact gevorderd zijn.

Opgelet: het rapport voor het volledige jaar 2022, dat vanaf 1/1/2023 had moeten beschikbaar zijn, verscheen nog niet online. Er waren (opnieuw) problemen met de doorstroming van de data vanuit het groenblauwpeil. Sinds 11/01/2023 zijn een aantal van de problemen opgelost. Wie voor die datum het rapport genereerde om de rapportage voor de gemeenteraad voor te bereiden, doet dat best nog eens opnieuw indien mogelijk voor de timing.

Het rapport is beschikbaar in Word, dus het is steeds mogelijk om zelf manueel zaken aan te passen volgens noodzaak.  

Stap 4: sjabloon

Pas het gegenereerde rapport als volgt aan, gebruik makend van het sjabloon van Netwerk Klimaat:

 

  • Gezien LEKP 2.0 niet voor alle lokale besturen van toepassing is, en het werken aan deze doelstelling niet noodzakelijk al opgestart is, kan je alle verwijzigingen naar de versie 2.0 schrappen. Er is in het sjabloon o.a. een tabel opgenomen met enkel de doelstellingen van de versie 1.0.
  • Vul per werf of per doelstelling het rapport aan met welke initiatieven jouw lokaal bestuur. In sommige gevallen is het logischer om dit voor de hele werf te doen (bvb. werf 1 vergroening waar vele projecten ve rschillende elementen -bomen/hagen/natuurgroenperk- zullen bevatten), in andere gevallen zal het logischer zijn om dit per doelstelling te doen. Je vult de informatie aan naargelang het van toepassing is (niet elk initiatief vraagt bvb. een financiële uitgave). Indien de LEKP-middelen gebruikt worden om bijkomende personeelsleden aan te trekken, is het ook belangrijk om dit te vermelden.


 (zie tabel in sjabloon)

Op deze manier toon je aan de gemeenteraad welke inspanningen (financiële en andere) de gemeente of stad deed om de doelstellingen van het LEKP te realiseren.

Het gehanteerde voorbeeldsjabloon is een hulpmiddel dat ter beschikking gesteld wordt. Het is geen verplichting om dit te gebruiken. Een andere vorm van rapportage dat dezelfde doelstellingen realiseert, is ook mogelijk. 

Stap 5: ontwerp gemeenteraadsbesluit

Het rapportagedocument dat op deze manier gegenereerd wordt, moet ter kennisgeving en bespreking op de gemeenteraad geagendeerd worden, volgens de tekst van het Ministerieel Besluit uiterlijk op 1 maart. 
Vrijblijvend kan je voor de kennisname door de gemeenteraad dit sjabloon gebruiken. 

Het rapportagedocument en de notulen van de gemeenteraad moeten daarna opgeladen worden op het digiloket van Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit dient te gebeuren via de module subsidie, waarna je via het LEKP 1.0 naar stap 3 "opvolgmoment" gaat. Hier vul je de gegeven informatie in en dien je de opgevraagde documenten van de gemeenteraad in.