nijlen3.jpg
Provider image

De VVSG lanceert een oproep om lokale initiatieven te ondersteunen die een innovatieve en participatieve oplossing bieden voor de maatschappelijke uitdagingen die vervat zijn in de Agenda 2030.

Waarom deze projectoproep?

Op 25 september 2015 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Agenda 2030 met zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) goed. Deze universele, inclusieve en transformatieve agenda biedt een antwoord op de meest prangende globale uitdagingen en moet de wereld tegen 2030 op het pad richting een duurzame toekomst zetten. Het is een globale agenda, maar vergis je niet: als eerstelijnsoverheid zijn lokale besturen cruciaal voor de realisatie van de SDG’s. Zij zijn de sleutel om lokaal en van onder uit dynamieken op gang te brengen die de transitie naar een duurzame wereld aanvuren. De actieve betrokkenheid van het lokale niveau is noodzakelijk voor de realisatie van maar liefst 65% van de Agenda 2030. Omgekeerd hebben de SDG’s lokale besturen ook heel wat te bieden. De 17 doelstellingen bieden een unieke kapstok voor een kwalitatief, geïntegreerd, inclusief en ambitieus lokaal beleidsplan. Alle SDG’s raken aan de bevoegdheden van lokale besturen. Er zit dus eten en drinken in voor iedere mandataris en ambtenaar die vanuit zijn eigen werkveld en expertise een bijdrage kan leveren. Tegelijkertijd stimuleren de SDG’s transversale samenwerking over de diensten heen en helpen ze om verkokering te overstijgen, want alle SDG’s zijn onderling met elkaar verbonden. Bovendien kunnen de SDG’s de focus, relevantie en zichtbaarheid van je beleid versterken. Je maakt immers duidelijk dat lokale beleidsacties niet enkel inspelen op lokale behoeften, maar ook relevant zijn in het ‘grotere geheel der dingen’. Je geeft je beleid een internationale, duurzame dimensie en laat zien dat je op lange termijn durft plannen.

Vlaamse lokale besturen zijn één van de voorlopers wereldwijd wat betreft de lokale vertaling van de SDG’s. De voorbije jaren verhoogden ze het bewustzijn over en het politiek engagement voor de SDG’s en integreerden ze de SDG’s op concrete manieren in hun beleidsplannen. Enkele cijfers:

De eerste stappen zijn dus alvast stevig gezet, maar in de transitie richting duurzame ontwikkeling – met Agenda 2030 als kompas – liggen nog verschillende belangrijke vraagstukken voor lokale besturen.

 • Agenda 2030 is een integraal kader: alle 17 SDG’s zijn met elkaar verbonden. Als we echt werk willen maken van de SDG’s moeten we dan ook samenwerken; samenwerking met partners, maar ook binnen het gemeentebestuur. Diensten en thematische experten moeten de handen in elkaar slaan om de SDG’s te realiseren. Hoe kunnen we, door het gebruik van het kader van de SDG’s, meer geïntegreerd en transversaal gaan werken binnen de organisatie? Hoe stemmen we de organisatiestructuur en de SDG’s op elkaar af?
 • Hoe kan je als lokaal bestuur verschillende stakeholders (bedrijven, burgers, verenigingen, kennisinstellingen, lokaal bestuur …) verbinden om samen naar innovatieve oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen; maatschappelijke uitdagingen die ook vervat zitten in de SDG’s?
 • Onze wereld is voortdurend in beweging. Wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, is steeds meer voelbaar bij ons en omgekeerd. Vlaamse lokale besturen nemen daarom bij de opstart van nieuwe projecten best ook het mondiale perspectief in achting. Hoe maak je vanuit de lokale context de verbinding met internationale uitdagingen en agenda’s? Hoe stel je de antennes van je gemeente open voor inspiratie van lokale besturen wereldwijd?

Wat?

Om lokale besturen te inspireren en bij te staan in hun aanpak van deze vraagstukken, lanceert de VVSG een projectoproep waarbij ze innovatieve lokale projecten wil ondersteunen die antwoorden bieden op deze prangende uitdagingen.

Uiteraard willen we in de eerste plaats beroep doen op jullie creativiteit bij het uitdenken en uitwerken van een project, maar om voor wat extra inspiratie te zorgen geven we hierbij enkele ideeën voor projectvoorstellen mee:

 • ontwikkeling van een SDG-scan voor alle gemeentelijke projecten
 • introductie van een SDG-coach op transversaal niveau
 • werken met SDG-ambassadeurs binnen de verschillende gemeentelijke stakeholders
 • een SDG-impactanalyse van het lokaal beleid uitvoeren waarbij alle gemeentelijke stakeholders betrokken worden
 • SDG-lunchcauserieën organiseren
 • ontwikkelen van instrumenten zoals een onlineplatform, podcast, … over internationale beleidsagenda’s en internationale praktijkvoorbeelden i.v.m. duurzame ontwikkeling
 • een internationaal partnerschap aangaan (met een lokaal bestuur, kennisinstelling en/of bedrijf) rond één van de pijlers van duurzame ontwikkeling

Hoe?

Minstens twee en maximaal drie lokale besturen krijgen een financiële ondersteuning om een innovatief project te bedenken dat antwoord(en) biedt op bovenstaande vraagstukken en dit concreet uit te voeren in de gemeente.

De geselecteerde projecten ontvangen een financiële ondersteuning van maximaal €8000. Daarnaast vragen we een eigen bijdrage van minimaal één vierde van het aangevraagde budget. De VVSG vergoedt enkel werkingskosten, na indienen van facturen.

De resultaten van de projecten zullen voorgesteld worden op de internationale SDG-conferentie ‘Global Goals Local Focus’, georganiseerd door de VVSG op 24 september 2020 te Mechelen. De praktijken zullen vertaald worden naar het Engels en het Frans en verspreid worden op Europese en internationale fora, en via de pers- en communicatiekanalen van de VVSG.

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op

 • repliceerbaarheid / voorbeeldfunctie
 • verankering / continuïteit naar de toekomst toe
 • inzet op partnerschappen en participatie (zowel intern, extern als regionaal en met oog voor quadruple-helix)
 • link met internationale rechtvaardigheid

Tijdens de looptijd van het project kan je rekenen op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van een VVSG-personeelslid, in de vorm van

 • deelname aan een startvergadering
 • deelname aan (een) tussentijdse opvolgvergadering(en)

Enkel lokale besturen kunnen een project indienen.

Samenvatting overzicht projectverloop

 • begin januari 2020: lancering projectoproep
 • 21 februari 2020:deadline voor het indienen van projectvoorstellen
 • 6 maart 2020: bekendmaking van de genomineerde besturen en start uitvoering van de projecten
 • Begin september 2020: einde looptijd van het project
 • 24 september 2020: presentatie projecten op conferentie ‘Global Goals Local Focus’

Project indienen?

Dien vóór 21 februari 2020 je projectvoorstel in via dit inschrijvingsformulier.

Contact?