Coronamaatregelen overheidsopdrachten

Aankoop mondmaskers

Andere aandachtspunten

Veel vragen aan de VVSG refereren aan de steunmaatregelen voor bedrijven door de federale overheid ivm flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten. Tal van lokale besturen krijgen immers brieven en meldingen van aannemers dat omwille van corona-redenen opdrachten niet of niet tijdig kunnen uitgevoerd worden.

Op de site van de FOD economie staat het zo verwoord :
Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19. (eigen onderstreping)

De vraag is inderdaad of dit ook zomaar kan/moet doorgetrokken worden naar Vlaamse en/of lokale overheidsopdrachten. Wellicht kan/moet iedere aanbestedende overheid dergelijke beslissing nemen voor zichzelf.

Ook komen er diverse vragen van de lokale besturen of zij beslissingen moeten nemen om bepaalde werven stil te leggen en/of overheidsopdrachten te schorsen.
Daarbij rijst dan telkens de vraag wat de gevolgen daarvan zullen zijn en hoe schadeclaims kunnen voorkomen worden.

Hierover werd intussen al belangrijk ondersteunend materiaal ontwikkeld:

Stilleggen van werven

Meer informatie:

Het zal uiteindelijk aan het bestuur zijn om (in overleg met de aannemer) uit te maken op basis van de reële situatie en de aard van de ingeroepen problemen welke wijzigingen aan de lopende overeenkomst desgevallend worden aangebracht.
Het tijdig schriftelijk melden door de aannemer van de omstandigheden waarop hij zich baseert is hierin alvast een eerste noodzakelijke stap.

Het is uiteraard ook essentieel om goede afspraken te maken met de aannemers over het veilig afsluiten van de werf en de schadebeperkingsplicht die de opdrachtnemers hebben.

 

Federale Overheid - FAQ

Op de website PublicProcurement.be van de Federale Overheid vind je ook een aantal FAQ gerelateerd aan Covid 19, zoals onder meer deze ivm onvoorzienbare omstandigheden :

Ingevolge de covid-19 crisis stel ik als aanbestedende overheid vast dat de goede uitvoering van de opdracht in het gedrang kan komen. Welke acties kan ik ondernemen ? (vraag voor de aankopers)

Wat met de naleving van de vormvoorschriften bij het inroepen van onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer ?

 

VVSG nieuwsitem :
Laat wegenwerken zo veel mogelijk hervatten

Vlaanderen :
Heropstart van infrastructuurwerken in de wegen- en waterbouw: afsprakenkader en contactpunt

 

Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten
COVID-19: aanbevelingen voor overheidsopdrachten