De VVSG wordt momenteel overstelpt door vragen van lokale besturen over de impact van de coronacrisis op de uitvoering van overheidsopdrachten.

 

  • Enerzijds zijn er een aantal vragen die refereren aan de steunmaatregel voor bedrijven die de federale overheid trof ivm flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.
    Tal van lokale besturen krijgen immers brieven en meldingen van aannemers dat omwille van corona-redenen opdrachten niet of niet tijdig kunnen uitgevoerd worden.

Op de site van de FOD economie staat het zo verwoord :
Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19. (eigen onderstreping)

De vraag is inderdaad of dit ook zomaar kan/moet doorgetrokken worden naar Vlaamse en/of lokale overheidsopdrachten. Wellicht kan/moet iedere aanbestedende overheid dergelijke beslissing nemen voor zichzelf.

  • Ook krijgen we diverse vragen van de lokale besturen of zij beslissingen moeten nemen om bepaalde werven stil te leggen en/of overheidsopdrachten te schorsen.
    Daarbij rijst dan telkens de vraag wat de gevolgen daarvan zullen zijn en hoe schadeclaims kunnen voorkomen worden.

Voor zover we weten lopen momenteel nog geen initiatieven binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid voor het formuleren van aanbevelingen of raadgevingen in dit verband. De wetgeving overheidsopdrachten is uiteraard een federale materie, dus formele wijzigingen en afwijkingen moeten in principe van de federale overheid komen.

De VVSG stelde dan ook de vraag aan ABB om de mogelijkheid te onderzoeken om, al dan niet in samenwerking met het facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid, de lokale besturen bij te staan met een aantal suggesties, aanbevelingen of goede praktijken.

De VVSG stelde ook reeds gelijkaardige vragen aan het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid en het Nationaal Crisiscentrum.

ABB gaf de VVSG wel al informeel het advies dat de besturen eventuele maatregelen het best nemen in goed overleg met de betrokken aannemers in functie van de aard van de opdrachten en de problemen die ontstaan door de corona-crisis. Veel kan immers opgevangen worden door gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de loop van de uitvoering van een overheidsopdracht.

Een goed overzicht van dat wijzigingsrecht staat op de ABB-site : https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/toelichting-regelgeving/uitvoering-van-een-overheidsopdracht/wijzigingsrecht waar je kan doorklikken naar enkele overzichtelijke en bevattelijke pagina’s over de verschillende aspecten van het wijzigingsrecht in algemene termen, telkens met verwijzing naar de desbetreffende artikelen van het KB uitvoering.

Wellicht kan dit al tot inspiratie dienen.

 

Verder kan verwezen worden naar de webpagina https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/coronacrisis-en-overheidsopdrachten-veelgestelde-vragen . Daar wordt dieper ingegaan op een aantal concrete situaties en mogelijkheden in het kader van de huidige crisis, en de begrippen onvoorziene omstandigheden en overmacht en de gevolgen daarvan op overheidsopdrachten.

 

stilleggen van werven

meer informatie hierover vind je bij

en

die ondermeer handelen over het stilleggen van werken op vraag of initiatief van de opdrachtnemer.

Het zal uiteindelijk aan het bestuur zijn om (in overleg met de aannemer) uit te maken op basis van de reële situatie en de aard van de ingeroepen problemen welke wijzigingen aan de lopende overeenkomst desgevallend worden aangebracht.
Het tijdig schriftelijk melden door de aannemer van de omstandigheden waarop hij zich baseert is hierin alvast een eerste noodzakelijke stap.

Het is uiteraard ook essentieel om goede afspraken te maken met de aannemers over het veilig afsluiten van de werf en de schadebeperkingsplicht die de opdrachtnemers hebben.