Fedasil heeft specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de opvang van verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Fedasil werkt aan een vademecum dat alle relevante informatie en richtlijnen zal bundelen.
 

Bekijk de algemene informatie van Fedasil

Meer informatie onder de documenten

Recente documenten:

Oudere documenten:

 

Zie ook OCMW's: organisatie hulpverlening met onder meer FAQ van de POD MI over dringende medische hulp (geen attest DMH tot en met 31 mei 2020), Mediprima (langere geldigheidsperiode mogelijk) en de gevolgen van het niet afleveren of niet verlengen van een verblijfsdocument voor de hulpverlening aan vreemdelingen.

Herstart registratie asielaanvragen – Aanmeldcentrum terug open

Het Aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Klein Kasteeltje gaat terug open. In toepassing van de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad werd het Aanmeldcentrum op 17 maart 2020 gesloten. De Asieldienst van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Pachecolaan 44, 1000 Brussel ging dicht op 18 maart 2020.

Dat betekent evenwel niet dat het indienen van een asielaanvraag opnieuw verloopt zoals voordien. De asielzoekers moeten online een formulier invullen in het Nederlands of in het Frans. Er is uitleg voorzien in verschillende andere talen. NGO's, OCMW's, allerlei andere hulporganisaties en vrijwilligers kunnen de asielzoekers helpen met het invullen van het aanvraagformulier (zie link hieronder). Het is een soort van pre-registratie zodat de verdere behandeling vlotter kan verlopen. Vervolgens krijgen de asielzoekers een uitnodiging om hun asielaanvraag op afspraak te komen indienen in het aanmeldcentrum. In het aanmeldcentrum werden werken uitgevoerd zoals het plaatsen van plexiglas waardoor alles veilig kan verlopen. Het aantal asielaanvragen dat dagelijks behandeld kan worden, zal beperkt blijven zodat de social distancing gegarandeerd kan worden. We weten nog niet hoeveel aanvragen er per dag mogelijk zijn. We weten ook niet hoeveel asielzoekers sinds de sluiting van het aanmeldcentrum aan het wachten zijn op de heropening om hun asielaanvraag te kunnen indienen. Bovendien is het door de hoge bezettingsgraad in het opvangnetwerk ook niet mogelijk om iedereen meteen een opvangplaats te geven. Daarom zal er voorrang gegeven worden aan niet-begeleide minderjarigen, zwangere vrouwen, gezinnen met kinderen en andere kwetsbare personen.

Opvang asielzoekers? OCMW-steun asielzoekers?

Beheer opvangnetwerk - Essentiële rol LOI - bezettingsgraad

Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken, wordt het aantal transfers binnen het opvangnetwerk sterk beperkt. Overzicht transfers opvangnetwerk 27/03/2020 Gaan onder andere wel nog door: transfers naar de LOI van kwetsbaren en in het kader van het opvangmodel (transitie positieve beslissing en hoge beschermingsgraad). De transfers van kwetsbare personen zijn prioritair. De transfers n.a.v. een positieve beslissing (transitie) zullen verminderen nu het CGVS minder beslissingen kan nemen (zie verder).

Er is enige ongerustheid ontstaan bij de LOI i.v.m. de transfers vanuit de collectieve opvangcentra. Dat leidt soms tot het weigeren van de toewijzing of tot het schorsen van LOI-plaatsen. Dat is begrijpelijk. Toch roepen we op om de vrije LOI-plaatsen maximaal beschikbaar te houden. Temeer omdat er al minder LOI-plaatsen vrijkomen nu de uitstroom stropt door de stilgevallen huurmarkt. De meest kwetsbare personen moeten immers zo snel mogelijk de overvolle collectieve opvangcentra kunnen verlaten zodat zij zich kunnen afzonderen. Fedasil benadrukt dat er geen zieke bewoners getransfereerd worden.

Er zijn een aantal bezorgdheden over de opvolging van de corona-maatregelen in het opvangnetwerk. Daarom organiseert Fedasil overleg met de gemeenten en provincies. Hier lezen jullie meer. Naar aanleiding van de ongerustheid bij de LOI verstuurde Fedasil ook een oproep aan de burgemeesters om de LOI toch maximaal inzetbaar te houden. In deze oproep staan een aantal actiepunten die niet op maat van de LOI zijn. Fedasil bevestigt dat deze actiepunten slechts suggesties zijn en geen verplichtingen. De burgemeester en de lokale politie zijn het best geplaatst om in overleg met het OCMW en de LOI-medewerkers te bekijken of een specifiek plan van aanpak voor het LOI nodig is of niet. De maatregelen die voor alle andere inwoners gelden, zijn uiteraard ook van toepassing op de LOI-bewoners. Verder vraagt Fedasil momenteel slechts een minimale begeleiding van de LOI-bewoners. Essentieel is het informeren en sensibiliseren van de LOI-bewoners zodat zij de coronamaatregelen kennen en naleven. Eventuele problemen kunnen met de regiomedewerkers van Fedasil besproken worden. Hier vinden jullie communicatiemateriaal in verschillende talen.

Nu de uitstroom uit de LOI stropt door het stilvallen van de huurmarkt, kan een derde verlenging van de uitstroomtermijn aangevraagd worden. Fedasil zegt dat het zich soepel en flexibel zal opstellen en sluit ook verlengingen na een derde verlenging niet uit. 

De bezettingsgraad in het opvangnetwerk is bijzonder hoog (quasi 100%). Vooral in de collectieve opvangcentra maar ook in de lokale opvanginitiatieven. Fedasil werkt intussen aan bijkomende opvangplaatsen. Er is gelukkig zicht op een aantal nieuwe opvangcentra. Een aantal opvangstructuren blijft toch beschikbaar nu ze door de coronacrisis niet ingezet kunnen worden voor het toeristisch seizoen (lees het persbericht van Fedasil over open blijvende campings). De (her-)opening van heel wat bijkomende opvangplaatsen heeft echter vertraging opgelopen door het deels vertragen, deels stilvallen van de werken. Daarnaast moet er ook voldoende personeel gevonden worden.

Niet geregistreerde asielzoekers (verzoekers internationale bescherming)

Door de sluiting van het aanmeldcentrum was het tijdelijk niet mogelijk om een asielaanvraag in te dienen. Nu het aanmeldcentrum terug open gaat (zie hierboven) wordt de opgelopen achterstand stap per stap weggewerkt. Zonder (geregistreerde) asielaanvraag wordt er geen materiële opvang gegeven. Asielzoekers die niet bij familie of vrienden terecht kunnen, staan bijgevolg nog steeds op straat. Dat is des te meer een probleem nu ook de daklozenopvang onder druk staat door de coronacrisis. Er worden inspanningen geleverd om toch opvang te voorzien voor alle daklozen, m.i.v. de dakloze asielzoekers, transmigranten en mensen zonder wettig verblijf. Daarnaast worden ook specifieke bedden voorzien ingeval er iemand ziek is maar niet ziek genoeg voor een opname in het ziekenhuis. Meer info over Opvang van dak- en thuislozen

Opvang is ook nog mogelijk via het Infopunt van Fedasil voor door Fedasil uitgenodigde personen n.a.v. een veroordeling of het einde van een tijdelijke uitsluiting, voor personen met recht op opvang die de gesloten centra moeten verlaten en voor kwetsbare NBM.

OCMW's kunnen geconfronteerd worden met hulpvragen allerhande van asielzoekers die hun asielaanvraag (nog) niet hebben kunnen indienen. Dat kan voor bijkomende druk op de OCMW's zorgen. Het is nog onduidelijk wat de OCMW's aan hulpverlening kunnen aanbieden. Zonder enig bewijs van een lopende asielprocedure of enig ander verblijfsdocument, zijn deze personen juridisch ofwel toeristen ofwel mensen zonder wettig verblijf. Dat zou dan betekenen dat, onder strikte voorwaarden, dringende medische hulp toegekend kan worden. We wachten op verdere informatie van de POD Maatschappelijke Integratie.

Asielzoekers die het opvangcentrum verlaten met maaltijdcheques

De hoge bezettingsgraad van het opvangnetwerk (quasi 100%) maakt het onmogelijk om eventuele zieke bewoners voldoende te isoleren. Daarom moet de bezettingsgraad in het opvangnetwerk dringend naar beneden. Daarom kunnen bewoners onder bepaalde voorwaarden het opvangcentrum verlaten met maaltijdcheques. Meer informatie in de Instructie Fedasil Vrijwillig Vertrek uit Opvangcentra met maaltijdcheques. Deze bewoners krijgen deze beslissing van Fedasil

Zolang deze asielzoekers nog een lopende asielprocedure (check code 206) en een (geldige) code 207 Opvangcentrum hebben (opmerking: In de instructie is er ook sprake van een code 207 no show maar dat is een vergissing.), hebben zij geen recht op OCMW- hulpverlening (artikel 57ter OCMW-wet). Als zij een positieve beslissing krijgen van het CGVS of de RVV, ontvangen zij meteen maaltijdcheques voor de transitieperiode van 2 maanden (560 euro/volwassene en 240 euro/kind). De code 207 is dan niet meer geldig. Als erkend vluchteling of subsidiair beschermde vreemdeling hebben zij recht op maatschappelijke integratie (leefloon) indien ook alle andere toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. De maaltijdcheques zijn geen vrijgesteld bestaansmiddel en moeten dus in rekening gebracht worden. Lees ook de FAQ van de POD MI (nummer 11)

Vrijwillige terugkeer tijdelijk opgeschort, terugkeerloketten gesloten

Het gaat om een preventieve maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De terugkeerloketten van Fedasil zijn tot nader order gesloten. Er worden geen nieuwe terugkeerdossiers geopen. Voor lopende terugkeerdossiers proberen Fedasil en IOM in de mate van het mogelijke de terugkeerreizen alsnog te organiseren. Personen die nog geen vrijwillige terugkeer hebben aangevraagd, moeten bijgevolg wachten tot de situatie weer stabieler is.

CGVS: gehoren opgeschort - maximaal verder behandelen

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft de persoonlijke gehoren opgeschort maar werkt wel verder achter gesloten deuren. Indien er geen enkele beslissing meer genomen zou worden, zou dat immers ook de verblijfsduur in de al overvolle opvangstructuren verlengen. Het CGVS werkt dossiers af waarin al een persoonlijk onderhoud plaatsvond en gaat na voor welke dossiers er een beslissing genomen kan worden zonder persoonlijk onderhoud. 

RvV: zittingen uitgesteld

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) herhaalt dat alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 19 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum. Enkel terechtzittingen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in de versnelde procedures zullen doorgaan.

Meer info en contactgegevens: https://www.rvv-cce.be/nl