(laatste update 30 maart 2020)

Hieronder staan een reeks van maatregelen die de Vlaamse overheid nam op het vlak van omgevingsgerelateerde materies. 

 

Vrijstelling van vergunnings- en meldingsplicht voor zorginfrastructuur

Handelingen of exploitaties die kaderen in een civiele noodsituatie zijn vrijgesteld van vergunningsplicht of meldingsplicht. Zo kunnen ziekenhuizen snel noodgebouwen plaatsen. Wel is er een minimum aan bekendmaking noodzakelijk. De instantie die gebruik wil maken van bovenstaande regeling dient uiterlijk de dag voor de start een mail of brief te versturen aan de gemeente, de provincie én het Departement met de nodige info én uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handeling of de exploitatie dit via een aanplakking ter plekke bekend te maken. De gemeente publiceert de kennisgeving, net als gewest en provincie op haar website.  De periode van de noodtoestand is per besluit vastgelegd tussen 20 maart en  17 juli. Lees hier de tekst zoals goedgekeurd in het Vlaams parlement of via  Inforum 334666 en het uitvoeringsbesluit dat de periode van de noodtoestand en dus van deze vrijstelling bepaalt. 

Opschorting termijnen omgevingsvergunning

Vergunningstermijnen tot (minstens) 24 april geschorst

Inleiding

De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar  er gelden wel langere beslistermijnen . Die keuze is gerechtvaardigd omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden, en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden.  De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het college langer op zich laat wachten. Omwonenden mogen wachten tot na 24 april om een dossier in openbaar onderzoek te gaan inkijken in het gemeentehuis.

De tijdelijke regeling geldt voor alle  lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend. De minister kan de datum van 24 april verlengen.

Aanpassing termijnen

Overzichtstabel aanpassing termijnen.

Overzichtsschema aanpassing termijnen.

Lopende openbare onderzoeken 1 maand geschorst

Het is vanzelfsprekend dat iedereen op een goede en veilige manier kennis kan nemen van voorgenomen projecten. Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek is echter omwille van de federale maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” echter zeer moeilijk.  Voor aanvragen met openbaar onderzoek geldt dan ook het volgende:

  • reeds gestarte openbare onderzoeken worden geschorst en na 24 april 2020 hernomen. Een openbaar onderzoek dat 22 dagen liep zal na 24 april 2020 dus nog 8 dagen lopen.
  • nieuwe openbare onderzoeken starten na 24 april.    

De minister kan de datum van 24 april verlengen.

De informatie op de gemeentelijke  website in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken moet actueel gehouden worden.

Geen verandering termijn aktename meldingen en wel bij beroepstermijn Raad voor Vergunningsbetwistingen

Voor meldingen blijven de proceduretermijnen ongewijzigd. Het is een termijn van orde dus meldingen mogen geakteerd en bekendgemaakt worden, ook al is de voorziene periode van 30 dagen verstreken. De reeds langer geleden goedkeurde regelgeving dat in een stilzwijgende aktename voorziet bij niet tijdige aktename, is overigens nog niet in werking. Vandaar dus dat ook na het verlopen van de termijn wordt geakteerd.

De termijn om in beroep te gaan naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen is verlengd door een Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 2020. Onder meer de termijnen om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen.     

Digitaal vergaderen en adviesverlening

De regelgeving werkt tot slot bepalingen uit over digitaal vergaderen (omgevingsvergunningscommissie en hoorzittingen) en bepaalt dat adviezen die niet tijdig worden verleend niet als ‘stilzwijgend gunstig’ moeten worden beschouwd, maar dat aan die adviesverplichting voorbij kan worden gegaan.

Beleidsplannen, RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten, plan-MER's en complexe projecten

Procedures tot 24 april geschorst

De Vlaamse regering nam een beslissing over hoe in deze coronacrisis moet worden omgegaan met lopende planprocessen. Gewoon doorgaan met deze planprocessen is haast onmogelijk. Veel van deze planprocessen zijn immers gekoppeld aan infoavonden of inzage en uitleg op het gemeentehuis. In een tijd dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven en afstand moet houden is het  voor burgers en bedrijven dan ook veel moeilijker om kennis te nemen van een voorgenomen project. En ook plannende overheden missen de waardvolle input. 

Daarom is bepaald dat lopende planprocessen worden opgeschort tot (ten minste) 24 april. Daarna wordt de resterende periode verder gezet. 

Gecoro's die in deze periode een vergadering hebben gepland, gaan best na of uitstel van een 'fysieke' vergadering mogelijk is. De regelgeving maakt het echter ook mogelijk dat deze vergadering digitaal of schriftelijk plaatsvindt.

Meer info lees je hier.

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Tot slot is een regeling uitgewerkt voor de inventarisatie van leegstaande bedrijfsruimten.

De lopende of beginnende termijnen na herinneringsschrijven in het kader van beroep tegen de registratie in de inventaris  worden tot 24 april 2020 opgeschort. Dit geldt ook voor de lopende of beginnende termijnen voor uitspraak over een verzoek tot schrapping . De termijn om subsidies aan te vragen wordt verlengd met 60 dagen.  Meer info lees je hier

Haalbaarheidsonderzoeken herbestemming kerken

Meer info

Lees de website van het departement Omgeving.

Lees het uitvoeringsbesluit over de geschorste termijnen vergunningen en de toelichting.

Lees het uitvoeringsbesluit over de geschorste termijnen plannen en toelichting.

Lees hier actuele informatie over het coronavirus voor lokale besturen.

Je bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag? Neem contact op met Xavier Buijs of Steven Verbanck.