(laatste update 27 april 2020)

Hieronder staan een reeks van maatregelen die de Vlaamse overheid nam op het vlak van omgevingsgerelateerde materies. 

 

Vrijstelling van vergunnings- en meldingsplicht voor zorginfrastructuur

Handelingen of exploitaties die kaderen in een civiele noodsituatie zijn vrijgesteld van vergunningsplicht of meldingsplicht. Zo kunnen ziekenhuizen snel noodgebouwen plaatsen. Wel is er een minimum aan bekendmaking noodzakelijk. De instantie die gebruik wil maken van bovenstaande regeling dient uiterlijk de dag voor de start een mail of brief te versturen aan de gemeente, de provincie én het Departement met de nodige info én uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handeling of de exploitatie dit via een aanplakking ter plekke bekend te maken. De gemeente publiceert de kennisgeving, net als gewest en provincie op haar website.  De periode van de noodtoestand is per besluit vastgelegd tussen 20 maart en 17 juli. Lees hier de tekst zoals goedgekeurd in het Vlaams parlement of via  Inforum 334666 en het uitvoeringsbesluit dat de periode van de noodtoestand en dus van deze vrijstelling bepaalt. 

Termijnen omgevingsvergunning

In verband met corona besloot de Vlaamse regering eind maart dat gemeenten meer tijd kregen om over een omgevingsvergunning te beslissen. Bovendien werden lopende openbare onderzoeken 'on hold' gezet, nieuwe openbare onderzoeken niet gestart en werd de termijn om tegen een beslissing in beroep te gaan verlengd. Die keuze om openbare onderzoeken op te schorten werd gemaakt omdat om een dossier volledig te kunnen inzien een verplaatsing naar het gemeentehuis nog altijd noodzakelijk is. Ondanks dat de documenten digitaal beschikbaar zijn, mag het ontwerp van een project omwille van het auteursrecht niet zomaar worden rondgestuurd. 

Deze regeling stopt echter op 24 april. Dit betekent dat voor aanvragen die vanaf 25 april worden ingediend, weer de 'normale' maximale termijnen gelden. Bovendien kunnen de lopende openbare onderzoeken worden afgerond en nog niet gestarte openbare onderzoeken worden gestart. 

De VVSG was géén vragende partij om de huidige regeling te verlengen. Een vlotte vergunningverlening is essentieel om het land draaiende in deze moeilijke tijden.  Met de nodige inspanningen van de lokale besturen menen we dat een beslissing nemen binnen de ‘normale’ termijnen haalbaar is. De dienstverlening van lokale besturen behoort immers tot de essentiële dienstverlening. Dit betekent dat de burgers zich mogen verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de documenten (tijdens openbaar onderzoek, voor info over de gemene muur of om kennis te nemen van de eindbeslissing).

Het is aan gemeenten om zich dan zo te organiseren dat zowel de burger als het eigen personeel op een veilige manier toegang heeft tot informatie en er uitleg over kan verschaffen. Dat op een veilige manier organiseren zal niet overal evident zijn, omdat je soms zit met fysieke beperkingen van een gebouw of met aanvragen waarvoor heel veel belangstelling voor inzage is. Tips voor een veilige inzage. Voor gemeenten is het de komende weken ook extra druk: zij dienen de aanvragers te goed informeren en de data van de openbare onderzoeken op de gemeentelijke website en de gele affiches aan te passen. 

De gemeenten zijn dan ook vragende partij dat Vlaanderen, -minstens tijdelijk- het expliciet toelaat dat alle documenten van een vergunningsdossier online gepubliceerd mogen worden, dus ook die waarop auteursrecht rust. Architecten roepen we op zich soepel op te stellen in het verlenen van toestemming  om hun plannen digitaal door te kunnen geven. Een volledig digitale inzage mogelijk maken voorkomt dat bezoekers én gemeentepersoneel risico lopen. Aangezien de documentatie toch al digitaal beschikbaar is, stoot het zich toch moeten verplaatsen naar het gemeentehuis, nu op heel wat onbegrip.

 

Gemeentewegen

Einde noodmaatregelen gemeentewegen

In verband met corona werd een reeks van noodmaatregelen goedgekeurd om procedures die betrekking hebben op aanpassingen van gemeentewegen in goede bannen te leiden. Het ging onder andere om de schorsing van lopende openbare onderzoeken.  Deze noodmaatregelen eindigen echter op 27 april 2020.

Meer informatie over de aangepaste termijnen 

Meer informatie over de beëindiging vande  aangepaste termijnen 


 

Beleidsplannen, RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten, plan-MER's en complexe projecten

Procedures tot 24 april geschorst

De Vlaamse regering nam eerder  een beslissing over hoe in deze coronacrisis moet worden omgegaan met lopende planprocessen. 

Daarom is bepaald dat lopende planprocessen worden opgeschort tot  24 april. Deze periode is niet verlengd. Daarna wordt de resterende periode verder gezet. 

Gecoro's die in deze periode een vergadering hebben gepland, gaan best na of uitstel van een 'fysieke' vergadering mogelijk is. De regelgeving maakt het echter ook mogelijk dat deze vergadering digitaal of schriftelijk plaatsvindt. Ook de plenaire vergadering mag op digitale wijze plaatsvinden.

Meer info lees je hier.

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Tot slot is een regeling uitgewerkt voor de inventarisatie van leegstaande bedrijfsruimten.

De lopende of beginnende termijnen na herinneringsschrijven in het kader van beroep tegen de registratie in de inventaris  worden tot 24 april 2020 opgeschort. Dit geldt ook voor de lopende of beginnende termijnen voor uitspraak over een verzoek tot schrapping . De termijn om subsidies aan te vragen wordt verlengd met 60 dagen.  Meer info lees je hier

Haalbaarheidsonderzoeken herbestemming kerken

Meer info

Lees de website van het departement Omgeving, met oa een FAQ.

Lees het recente uitvoeringsbesluit dat enkel zaken duidt rond de beëindiging van de geschorste termijnen.

Lees het oorspronkelijke uitvoeringsbesluit over de geschorste termijnen vergunningen en de toelichting.

Lees het  oorspronkelijke uitvoeringsbesluit over de geschorste termijnen plannen en toelichting.

Lees hier actuele informatie over het coronavirus van de VVSG voor lokale besturen.

 

Je bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag? Neem contact op met Xavier Buijs of Steven Verbanck.