(laatste update 11 oktober 2021)

Hieronder staan een reeks van maatregelen die de Vlaamse overheid nam op het vlak van omgevingsgerelateerde materies. 

 

Vrijstelling van vergunnings- en meldingsplicht voor zorginfrastructuur

Handelingen of exploitaties die kaderen in een civiele noodsituatie zijn voorlopig vrijgesteld van vergunningsplicht of meldingsplicht. Zo kunnen ziekenhuizen snel noodgebouwen plaatsen. Wel is er een minimum aan bekendmaking noodzakelijk. De instantie die gebruik wil maken van bovenstaande regeling dient uiterlijk de dag voor de start een mail of brief te versturen aan de gemeente, de provincie én het Departement met de nodige info én uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handeling of de exploitatie dit via een aanplakking ter plekke bekend te maken. De gemeente publiceert de kennisgeving, net als gewest en provincie op haar website. 

De noodtoestand loopt nog tot en met 21 februari 2022. Tot dan is het dus mogelijk om beroep te doen op de afwijkingsregeling op vlak van omgevingsvergunnings- en meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten (vaccinatiecentra), bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Meer info lees je hier

Termijnen omgevingsvergunning

In verband met corona besloot de Vlaamse regering eind maart 2020 dat gemeenten meer tijd kregen om over een omgevingsvergunning te beslissen. Bovendien werden lopende openbare onderzoeken 'on hold' gezet, nieuwe openbare onderzoeken niet gestart en werd de termijn om tegen een beslissing in beroep te gaan verlengd. Die keuze om openbare onderzoeken op te schorten werd gemaakt omdat om een dossier volledig te kunnen inzien een verplaatsing naar het gemeentehuis nog altijd noodzakelijk is. Ondanks dat de documenten digitaal beschikbaar zijn, mag het ontwerp van een project omwille van het auteursrecht niet zomaar worden rondgestuurd. 

Deze regeling stopt echter op 24 april. Dit betekent dat voor aanvragen die vanaf 25 april worden ingediend, weer de 'normale' maximale termijnen gelden. Bovendien kunnen de lopende openbare onderzoeken worden afgerond en nog niet gestarte openbare onderzoeken worden gestart. 

De VVSG was géén vragende partij om deze noodregeling te verlengen of in de tweede golf van het najaar van 2020 weer in te voeren. Een vlotte vergunningverlening is essentieel om het land draaiende in deze moeilijke tijden.  Met de nodige inspanningen van de lokale besturen menen we dat een beslissing nemen binnen de ‘normale’ termijnen haalbaar is. De dienstverlening van lokale besturen behoort immers tot de essentiële dienstverlening. Dit betekent dat de burgers zich mogen verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de documenten (tijdens openbaar onderzoek, voor info over de gemene muur of om kennis te nemen van de eindbeslissing). We wijzen er in dit verband op dat het vanaf 23 oktober 2020 sowieso mogelijk is dat een informatievergadering digitaal wordt georganiseerd via electronische middelen, bv door een webinar of een youtube-film. 

Het is aan gemeenten om zich dan zo te organiseren dat zowel de burger als het eigen personeel op een veilige manier toegang heeft tot informatie en er uitleg over kan verschaffen. Dat op een veilige manier organiseren zal niet overal evident zijn, omdat je soms zit met fysieke beperkingen van een gebouw of met aanvragen waarvoor heel veel belangstelling voor inzage is. Tips voor een veilige inzage

De gemeenten dringen er wel op aan dat Vlaanderen het expliciet toelaat dat alle documenten van een vergunningsdossier online (via het Omgevingsloket) gepubliceerd (mogen) worden, dus ook die waarop auteursrecht rust. Sinds de eerste golf van corona maakte Vlaanderen meer documenten raadpleegbaar via het loket. De plannen zijn echter niet raadpleegbaar, terwijl het daar vaak om draait. We menen dat het Auteursrecht gerspecteerd wordt als expliciet bij de plannen is vermeld dat ze enkel mogen worden geraadpleegd, een watermerk wordt toegevoegd en het loket belet dat de documenten worden gedownload. Zolang deze documenten niet raadpleegbaar zijn roepen we architecten op zich soepel op te stellen in het verlenen van toestemming  om hun plannen digitaal door te kunnen geven. Een volledig digitale inzage mogelijk maken voorkomt dat bezoekers én gemeentepersoneel risico lopen. Aangezien de documentatie toch al digitaal beschikbaar is, stoot het zich toch moeten verplaatsen naar het gemeentehuis, nu op heel wat onbegrip.

 

Gemeentewegen

Einde noodmaatregelen gemeentewegen

In verband met corona werd een reeks van noodmaatregelen goedgekeurd om procedures die betrekking hebben op aanpassingen van gemeentewegen in goede bannen te leiden. Het ging onder andere om de schorsing van lopende openbare onderzoeken.  Deze noodmaatregelen eindigen echter op 27 april 2020.

Meer informatie over de aangepaste termijnen 

Meer informatie over de beëindiging vande  aangepaste termijnen 


 

Beleidsplannen, RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten, plan-MER's en complexe projecten

Procedures tot 24 april geschorst

De Vlaamse regering nam eerder  een beslissing over hoe in deze coronacrisis moet worden omgegaan met lopende planprocessen. 

Daarom is bepaald dat lopende planprocessen worden opgeschort tot  24 april. Deze periode is niet verlengd. Daarna wordt de resterende periode verder gezet. 

Gecoro's die in deze periode een vergadering hebben gepland, gaan best na of uitstel van een 'fysieke' vergadering mogelijk is. De regelgeving maakt het echter ook mogelijk dat deze vergadering digitaal of schriftelijk plaatsvindt. Ook de plenaire vergadering mag op digitale wijze plaatsvinden.

Meer info lees je hier.

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Tot slot is een regeling uitgewerkt voor de inventarisatie van leegstaande bedrijfsruimten.

De lopende of beginnende termijnen na herinneringsschrijven in het kader van beroep tegen de registratie in de inventaris  worden tot 24 april 2020 opgeschort. Dit geldt ook voor de lopende of beginnende termijnen voor uitspraak over een verzoek tot schrapping . De termijn om subsidies aan te vragen wordt verlengd met 60 dagen.  Meer info lees je hier

Haalbaarheidsonderzoeken herbestemming kerken

Meer info

Lees hier actuele informatie over het coronavirus van de VVSG voor lokale besturen.

 

Je bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag? Neem contact op met Xavier Buijs of Steven Verbanck.