Netwerken werken

Het succes van het toekomstige mobipunt in uw gemeente hangt niet enkel af van het rijke palet aan vervoersmodi maar tevens van de doordachte inplanting. Duurzame mobiliteit is sturend voor de ruimtelijke ordening. De knoop -en plaatswaarde zijn doorslaggevend om te bepalen waar de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. De (inter)regionale en lokale knooppunten bezitten dan ook een intrinsiek hoog vervoerpotentieel. De potentiele verdichting van het vervoersnetwerk zal afhangen van de locatie van kern -en treinnet en attractiepolen of vervoersmagneten. 

Mobipunten vormen de fysieke en visibele plaats waar vervoer op maat het aanvullend net, kern- en treinnet gaan voeden. Idealiter gebeurt deze ‘voeding’ in een stervorm. Het mobipunt vormt de schakel tussen verschillende vervoersmodi én vervoerslagen. De vervoerregioraad dient tenslotte oog te hebben voor het voor -en natraject van de reiziger en kan verschillen naargelang het mobiliteitsprofiel van de gemeente.

Als we maximaal willen profiteren van mobipunten als schakelknooppunt van diverse vervoersmodaliteiten is het cruciaal om te werken met kruisingen van netwerken. A priori alle vervoersstromen in kaart brengen en extra gaan faciliteren is een must voor een performante netwerklogica.

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over de vervoerregiowerking? Neem contact op met Guido Vaganée of Michiel Apers