Inhoud

Sinds de invoering van de corona-maatregelen is er een significante stijging van het aantal voetgangers en fietsers merkbaar. In die mate dat op verschillende plaatsen of tijdstippen het bewaren van ‘social distancing’ niet gevrijwaard kan worden. Dit zal wellicht nog meer het geval worden als de scholen – gedeeltelijk – heropenen en bedrijven terug opstarten.

Veel gemeenten zoeken of proberen uit hoe ze daar in de praktijk best mee kunnen omgaan. Meest gekend zijn de uitbreiding van de toepassing van fietsstraten, woonerven, zone 30, schoolstraten, fietsparkeren.
We verwijzen je hier graag door naar bestaande informatie en voorbeelden.

Probeer bij die nieuwe verkeerssituaties zoveel mogelijk te zorgen voor visuele ondersteuning (markeringen, logo’s, kleuren, bloembak,…).
Voorzie best ook een evaluatie van uw tijdelijke maatregelen.

Voor gemeenten bestaat er een subsidie voor projecten op gemeentewegen gericht op de beveiliging van schoolbuurten.
In het kader van de corona-maatregelen zijn de proceduretermijnen in dit subsidiebesluit opschort tot een nader te bepalen datum.

Sinds 11 mei passen de meeste steden en gemeenten het betalend parkeren opnieuw toe. Dat is immers de dag dat ook de meeste winkels opnieuw openden. Andere steden en gemeenten volgden in de weken erna. Bij de start van de coronacrisis hebben heel wat steden en gemeenten het betalend parkeren opgeschort: men wilde de parkeerwachters en -bedrijven beschermen tegen blootstelling aan COVID19 en doordat enkel essentiële verplaatsingen waren toegestaan, was er ook weinig verkeer. Nu het economische leven zich stilaan herneemt, is het logisch dat ook andere maatregelen opnieuw van toepassing worden. 
Betalend parkeren moet er zeker in drukke (winkel)centra voor zorgen dat er terug voldoende rotatie is op de parkeerplaatsen, zodat parkeerplaatsen regelmatig opnieuw vrijkomen. 
Sommige gemeenten waar betalend parkeren niet mogelijk is via sms of waar bij parkeerautomaten contactloos parkeren nog niet mogelijk is, voeren voor die parkeerplaatsen tijdelijk een blauwe zone in. In een blauwe zone kan de parkeertijd beperkt worden (bv tot een half uur). Zo kan ook in bv. shop&go-zones de rotatiefrequentie behouden blijven.


Op onze corona-pagina Economie vindt u onder het luik 'Heropstart' een geïntegreerd document, met onder andere aandacht voor

 • Een veilig openbaar domein garanderen (2.3.)
 • Bereikbaarheid en parkeren (2.4.)

Neem ook het aspect belevering mee in alle plannen. Met als uitgangspunt: die moet vlot kunnen blijven verlopen.

 • Wat perfect kan, mits de toegang niet belemmerd is en mét respect voor bv. lagere snelheden
 • Waar geen andere oplossingen zijn, wees flexibel in tijdelijke afwijkingen/uitbreidingen/… (maar ook hier weer: tijdelijk, met respect voor lagere snelheden, evt. drukte, …)
 • En onder het motto ‘never waste a good crisis’: profiteer nu van het moment(um) om – gezien bv. de enorme pakjesdrukte:
     o    Bestaande alternatieven (fietskoeriers, …) extra te promoten, ondersteunen, voorrang te geven, …
     o    Zelfs extra voordelen (ruimere tijdssloten, …) te geven aan de duurzamere beleveringsvormen
     o    Proefopstellingen, … effectief uit te testen
 • Bedrijven en handelszaken kunnen cargofietsen uittesten via de testkaravaan.

 

Tijdelijke maatregelen kunnen tijdelijke politiereglementen aangenomen worden door
     -    het college van burgemeester en schepenen voor tijdelijke  politieverordeningen op het wegverkeer (art. 130bis NGW)
     -    de burgemeester voor bijkomende veiligheidsmaatregelen.

 

Registreer blokkades of circulatiewijzigingen die ingevoerd zijn als COVID19-maatregel.
Bij het begin van de maatregelen is er vanuit het crisis coordinatiecentrum (CCVO) opgeroepen om deze blokkades te registreren in GIPOD.
Zodat deze zoveel mogelijk gecentraliseerd zijn en ook raadpleegbaar zijn voor hulpdiensten en andere geïnteresseerden (bv. Waze).
Er is een werkinstructie “COVID19-maatregelen registreren in GIPOD” opgemaakt, die je op deze pagina kan downloaden.
Daarnaast wordt er gevraagd vanuit het CCVO om de eigen data van de gemeenten i.v.m. evenementen of werken in eigen beheer actueel te houden.
Dit omdat hulpdiensten gebruik maken van de toepassing Hinder in Kaart om een duidelijk zicht te hebben op de situatie.
 

De Lijn voert een aangepaste dienstregeling in vanaf woensdag 18 maart omdat het gebruikersaantal en het aantal chauffeurs dalen. Het aanbod aan busritten neemt af met 14% en de tramritten met 10%. Je kunt meer info over de dienstregelingen vinden op de website van De Lijn.

Deelauto’s, deelsteps en deelfietsen worden beschouwd als transportmiddel en zijn niet verboden. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Autodelen.net, de koepel van de autodeelorganisaties, geeft deze richtlijnen mee.

“Wees aandachtig voor hygiëne bij het gebruik van deelfietsen of deelsteps.”, lezen we in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’.

Blue-bike

Welk effect hebben de maatregelen concreet op onze dienstverlening en op het gebruik van Blue-bike?

 • De fiestpunten die instaan voor het onderhoud van de fietsen zijn weer aan de slag. Dit wil zeggen dat onze Blue-bikepartners opnieuw de herstellingen van onze fietsen ter harte nemen.
 • Bovendien zullen de Blue-bikes gelegen aan een fietspunt één keer per dag ontsmet worden, en de schermen van de sleutelautomaat meerder keren per dag.
 • Blijf ook zelf alle voorzorgsmaatregelen nemen om mogelijke besmetting te voorkomen: was je handen grondig voor en na het gebruik van onze deelfietsen, houd afstand,... Meer info vind je hier.
 • Een overzicht van het aantal beschikbare fietsen vind je op de website per locatie, of in de Blue-bike app.
 • Inschrijven kan enkel online en niet in het fietspunt.
 • De klantendienst blijft ondertussen bereikbaar via mail op info@blue-bike.be

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden. Uiteraard moeten de hygiëne en de social-distancingmaatregelen worden in acht genomen.

Unia formuleert deze aanbevelingen : 

 • Steden en gemeenten houden contact met minder mobiele personen om op de hoogte te zijn van lokale obstakels. 
 • Steden en gemeenten overleggen met De Lijn over hun veiligheidsbeperkingen, om de negatieve gevolgen voor reizigers met een handicap te beperken, onder andere: 
  o    De Lijn verbiedt reizigers om vooraan in te stappen, maar de podotactiele aanwijzingen leiden blinde personen naar de voorste deur. Ze kunnen dus niet meer veilig en vlot opstappen. Voor hen is het belangrijk om met de chauffeur te kunnen praten (met zicht op zijn mond voor slechtzienden) voor aanwijzingen als ze hun bestemming bereikt hebben. 
  o    De Lijn verbiedt zijn chauffeurs om fysieke assistentie te verlenen, waardoor manuele rolstoelen niet alleen de bus of tram kunnen nemen (behalve als de halte aangepast is). 
  o    Overleg met de mindermobielencentrale is nodig; ze krijgen mogelijk meer aanvragen, maar de vrijwilligers behoren vaak tot de riscogroep van de 65-plussers. Bij de Diensten Aangepast Vervoer moet de afstandsregel gerespecteerd worden, waardoor maar 1 persoon per keer vervoerd kan worden. Kunnen taxicheques een tijdelijke oplossing vormen? 
 • Deze twee overheidsmaatregelen uit de strikte lockdownperiode mogen niet opnieuw opgelegd worden aan personen met een handicap: 
  o    Niet met een begeleider in de auto mogen zitten en/of naar een park mogen rijden 
  o    Niet mogen rusten op een bankje 

Alle rijopleidingen en het terugkommoment werden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens kunt u sinds 18 mei en 25 mei opnieuw afleggen. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december 2020.

Voor gemeenten is het goed om weten dat de geldigheid van voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt van 16 maart tot en met 31 december2020, een geldigheid tot en met 31 december 2020 krijgen. De kandidaat-bestuurder zal dus met het voorlopig rijbewijs kunnen rijden tot en met 31 december.
Daarnaast worden de Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31.01.2020 en vóór 01.09.2020 met 7 maanden verlengd. Hetzelfde geldt voor de geldigheid van de categorieën en codes 95 die op het rijbewijs vermeld staan.

(28.08.2020 KB wijz. bepaalde maatregelen betr. het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, Inforumnr 338658

Meer weten over de impact op alle rijopleidingen en rijexamens (Vlaams)

Meer weten over de impact op de rijbewijzen (federaal)
 

De periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen worden vanaf maandag 4 mei veilig en gespreid opgestart in de Vlaamse keuringscentra. Dit zijn de laatste keuringen die nog niet mogelijk waren wegens de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsbewijzen wordt verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen.

De concrete modaliteiten worden toegelicht op deze webpagina van de Vlaamse overheid.

Dienstverlening

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. 

Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. 

Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

(FAQ van het nationaal crisiscentrum (NCCN) (versie 6 juni, van toepassing vanaf 8 juni 2020))

Dit geldt in principe ook voor mindermobielencentrales.

Maar als de dienstverlening gebeurt voor gebruikers van zorginstellingen raden we het gebruik van chirurgische mondmaskers aan als er geen 1,5m afstand kan gehouden worden. Zie:

-        Kaderrichtlijn voor thuiszorgvoorzieningen, lokale dienstencentra en verenigingen voor mantelzorgers

-        Kaderrichtlijn voor de centra voor dagverzorging

Noodmaatregelen voor taxi-exploitanten en bestuurders

Het 'Ministerieel besluit 24.03.2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken' bevat ook enkele elementen die rechtstreeks van toepassing zijn op de exploitatie van taxidiensten:

Technische keuringen (zie ook hoger op deze pagina):

 • Voor de periodieke keuring van voertuigen, inclusief taxi en VVB: geldige keuringsbewijzen tot 13 maart blijven verlengd tot 4 november 2020. Maar wie wil kan ook voor 4 november zijn voertuig laten keuren.
 • Voor de eerste keuring van taxi en VVB: idem.

Vergunningen en kaarten:
De termijnen voor

 • het melden van wijzigingen in de vergunningsgegevens en -voorwaarden ten hoofde van de exploitant (art. 7, eerste lid, taxibesluit)
 • het terug inleveren van de vervangingskaart bij de gemeente (art. 14, tweede lid, taxibesluit)
 • het terug inleveren van de vergunnings-, de reserve-en de vervangingskaarten bij de gemeente bij stopzetting van de vergunning (art. 16, taxibesluit)
 • het indienen van een beroep tegen de weigering, schorsing of intrekking van de vergunning (art. 18, § 2, taxibesluit)  

worden geschorst zolang de exploitant ten gevolge van het COVID-19 virus niet in staat is om aan deze verplichting te voldoen.

Het aantonen door de exploitanten van een minimale kennis van het Nederlands (art. 11, 2°, taxibesluit) is pas vereist vanaf 31 december 2020.

Retributies en belastingen:
Gemeenten kunnen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toestaan van de retributie (in de nieuwe regelgeving) of belasting (in de uitdovende regelgeving). De Vlaams Regering bekrachtigde daartoe op 17 juni 2020 het decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis.

De bevoegdheid om de belasting of retributie te verminderen of niet te innen komt de gemeenteraad toe, en niet het schepencollege (Decreet Lokaal Bestuur, art. 41. 14°).

Gemeenten die van de mogelijkheid tot vrijstelling of teruggave gebruik wensen te maken, gaan - op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur - als volgt te werk.  Voor de gemeenten die eerder een reglement vaststelden, komt het neer op een (tijdelijke) wijziging van het reglement. Voor gemeenten die niet over een reglement beschikken, volstaat een gemeenteraadsbesluit. Belangrijk is dat de gemeente ook bepaalt “op welke manier de vergunninghouder het recht op een vrijstelling of teruggave van de retributie of belasting kan doen gelden”. Om een betaalde vergoeding terug te storten, moet de gemeente bijvoorbeeld beschikken over een rekeningnummer.

Bestuurderspas:
Het aantonen van een minimale kennis van het Nederlands (art. 26, 3°, taxibesluit) is pas vereist vanaf 31 december 2020 (i.p.v. 1 juli 2020)
Ter verduidelijking: De bestuurderspas moet aangevraagd (en afgeleverd) worden voor 1 juli. Om van de coronamaatregel gebruik te kunnen maken wordt er bij bewijs van taalkennis best een bewijs opgeladen dat de voorziene test is uitgesteld, of pas na 1 juli zal plaatsvinden. Indien die test het niveau A2 moet bewijzen, moet dat voor 1 oktober bezorgd worden. Voor het attest van medische keuring geldt er geen uitstel.
De geldigheidsduur van een medisch attest voor chauffeur is verlengd tot 30 september 2020 (zie Coronapagina van de FOD Mobiliteit en Vervoer).

Economische maatregelen

Sinds 17 juli kunnen de sectoren de coronasteun van de Vlaamse overheid aanvragen. Dat gebeurt via een e-loket.  

 U vindt meer informatie over het e-loket op vlaanderen.be