VVSG Kennisnetwerk

Wat doet de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid? 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) heeft een elektronisch netwerk uitgebouwd dat de verschillende instellingen van sociale zekerheid met elkaar verbindt:

  • Iedere instelling van sociale zekerheid is verantwoordelijk voor de opslag en het bijwerken van informatie in haar gegevensbank.
  • De Kruispuntbank zorgt voor de uitwisseling/informatiedeling.
  • Op basis van strikte machtigingen, kunnen instellingen van sociale zekerheid, via het netwerk, de informatie uit verschillende gegevensbanken raadplegen. Hierdoor vermijdt men veelvuldige inzamelingen van identieke gegevens.
  • De sociale gegevens van persoonlijke aard worden bewaard en beheerd door de instelling die, naargelang de aard van de gegevens, hiervoor het meest aangewezen is.

Enkel de instellingen die verbonden zijn aan de Kruispuntbank kunnen de informatie gebruiken.

De privacy van de mensen wordt ook beschermd. Er is een toezichtcommissie die, op basis van wetgeving, toestemming geeft om welbepaalde informatie van de ene naar de andere instelling door te sturen. De informatie blijft bovendien bij de instelling waar ze verzameld wordt.

Gedurende de laatste 10 jaren hebben de Kruispuntbank en de openbare instellingen van sociale zekerheid een aantal instrumenten voorbereid, ontwikkeld en geïmplementeerd die hen nu in staat stellen om geïntegreerde diensten aan te bieden.

Voorbeelden:

  • Loongegevens worden bewaard en bijgewerkt door de RSZ.
  • Informatie over de hoedanigheid van werkloze wordt bijgehouden door de werkloosheidssector.

Welke voordelen heeft dit?

Op het moment dat iemand klant wordt bij een bepaalde instelling, is, vanaf dat moment, de informatie beschikbaar voor de diensten die deze informatie nodig hebben.

Wat hebben de OCMW’s hiermee te maken?

OCMW’s kunnen ook bepaalde informatie consulteren via de Kruispuntbank.

Zo kunnen zij, bijv. als iemand zich aanbiedt als hulpvrager bij de sociale dienst, bepaalde identiteits-/persoonsgegevens inkijken en kunnen zij ook nagaan of deze persoon een loon of een bepaalde uitkering ontvangt. Dit zijn elementen van een sociaal onderzoek; een sociaal onderzoek dat verplicht moet gebeuren een dergelijke situatie.

Andere voorbeelden zijn de algemeen en financieel directeur. Zij kunnen ook bepaalde gegevens inkijken in het kader van de taken die zij uitoefenen binnen het lokaal bestuur.

Als een OCMW bijv. een leefloon uitkeert aan een bepaalde hulpvrager, dan registreert het OCMW dit ook. Op deze manier kunnen ook andere instellingen zien dat een bepaald OCMW een leefloon uitkeert aan een bepaalde persoon, bijv. een mutualiteit.

Er worden ook bepaalde ‘knipperlichten’ ingebouwd. Dat betekent concreet dat bijv. een maatschappelijk werker verwittigd wordt van het feit als een hulpvrager een leefloon wil aanvragen terwijl hij bijvoorbeeld ook een andere uitkering of loon ontvangt.

Ten slotte worden ook bepaalde gegevens die een OCMW registreert, gebruikt voor de zogenaamde ‘afgeleide rechten’. Denk maar aan bepaalde kortingen die iemand kan krijgen omdat hij bijv. leefloon ontvangt.

Hoe doen de OCMW’s dit concreet?

De OCMW’s kunnen bepaalde informatie consulteren en/of inbrengen, via het softwarepakket dat zij gebruiken (voor de sociale dienst) of via Primaweb.

De mate waarin bepaalde medewerkers bepaalde informatie kunnen inbrengen en/of wijzigen en/of consulteren, heeft te maken met de functie en de rol die ze hebben. Zo is -uiteraard- de rol van een maatschappelijk werker op de sociale dienst van een andere aard en orde als een administratief medewerker of een algemeen of financieel directeur. En afhankelijk van die rol, krijgt men een bepaalde toegang (tot gegevens).

De OCMW’s gebruiken deze pakketten ook voor het terugvorderen van bepaalde uitgekeerde financiële steunen bij de federale overheid.

Wat brengt de toekomst (voor de OCMW’s)?

OCMW’s en andere instellingen wensen zo geautomatiseerd mogelijk te werken. Een aantal elementen die nodig en nuttig zijn om een goed sociaal onderzoek uit te voeren, zijn reeds voorhanden via de KSZ-uitwisselingen. Deze worden steeds meer geoptimaliseerd. Daarnaast is er ook steeds aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe gegevensstromen.

Aan deze pagina wordt constant verder gewerkt.