Inhoud

Op de webpagina van Opgroeien vind je alle actuele richtlijnen voor kinderopvang:

-    Baby’s en peuters
-    Schoolgaande kinderen

 • Het draaiboek en de overzichtstabel  met de belangrijkste maatregelen. 
  Wanneer het aantal besmettingen in een bepaalde gemeente of regio terug toeneemt, kunnen de maatregelen terug verstrengd worden in samenspraak met het lokaal bestuur of de lokale crisiscel.
   
 • De brochure en de modelbrieven voor ouders ondersteunt je bij de aanpak van besmettingen en hoogrisico contacten.
  Je doorloopt volgende stappen:
 1. Melden: Als een kind of kinderbegeleider (of gezinslid van onthaalouder) positief test, vul je meldfiche in. Alle info vind je in de brochure.
  De  meldfiche wordt diezelfde dag door het permanentieteam van Opgroeien behandeld. Het permanentieteam bekijkt de fiche en belt de verantwoordelijke op om de nodige adviezen door te geven.
 2. Ouders verwittigen: Als de ouders verwittigd moeten worden dat hun kind een laag- of hoog-risicocontact had, geeft de verantwoordelijke de modelbrieven mee aan de ouders. 
 3. Testen: In tegenstelling tot CLB’s kan Opgroeien geen testcodes bezorgen. Verantwoordelijken worden in contact gebracht met de lokale field agent (LFA) van Zorg en Gezondheid. Die LFA geeft de gegevens van de te testen kinderen/kinderbegeleiders in in een systeem, waardoor de ouders/kinderbegeleiders een testcode krijgen op hun telefoon. Met die testcode kunnen ze een test boeken. 
 4. Quarantaineattesten: Opgroeien bezorgt geen quarantaineattesten. Hiervoor moeten ouders terecht bij hun huisarts of eventueel de arbeidsgeneesheer.
   
 • Tot eind december 2021 loopt de selectieve compensatie. 
  Meer info en de documenten voor een aanvraag vind je hier voor 
                       - de sector Baby’s en peuters
                       - de sector buitenschoolse opvang 
   
 • De Vlaamse regering voorziet een coronasubsidie VIPA.
  Deze subsidie ontvang je automatisch voor de plaatsen waarvoor je een op 16 juli 2021 een vergunning had. 
  Meer info vind je bij: Coronasubsidie VIPA
  Let op: in de mededeling staat: "de subsidie is fiscaal belastbaar". Dit is enkel voor zelfstandigen zo, voor een lokaal bestuur is hier geen nadeel aan verbonden. 
 • Tijdens de corona-epidemie blijf je extra alert om de verspreiding van infecties in de kinderopvang te vermijden.
  Wanneer is een kind te ziek voor de opvang? Met hoeveel koorts kan een kind naar de opvang? Hoe zorg je voor een goede hygiëne? Alle info vind je bij het item zieke kinderen.
   
 • Andere interessante info zoals de corona-nieuwsbrieven, contactgegevens lokale meldpunten en loketten, affiches, interessante websites en veelgestelde vragen.

Organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben van bij het begin van de corona-crisis recht op een compensatiesubsidie voor de vermindering van aanwezigheden in de opvang ten gevolge van de effecten van het COVID-19-virus. Die subsidieregeling liep tot 31 maart 2021. Op 19 maart 2021 verlengde de Vlaamse Regering de subsidieregeling een eerste keer tot 30 juni 2021. Vrijdag 19 juni 2021 besliste de Vlaamse regering de toepassing van het besluit van 13 november 2020 tot eind augustus 2021 te verlengen aangezien de gevolgen van de epidemie nog steeds voelbaar zijn, gelet op de verspreiding van het virus bij kinderen onderling. 

In de maanden juli en augustus 2021 geldt er, zowel in de kinderopvang baby en peuter als de kinderopvang van schoolkinderen, een selectieve compensatie. Dat wil zeggen dat kinderopvangvoorzieningen bij een verplichte sluiting, een doelgroepbeperking of een sluiting van scholen waarvan je kinderen opvangt, nog recht hebben op compensatie. Deze compensatie moet ook tijdig aangevraagd worden (2 maanden na de maand waarvoor je de compensatie aanvraagt).
Voor ouders geldt dat zij het opvangplan respecteren en betalen of respijtdagen gebruiken voor afwezigheden op dagen waarop er een aanwezigheid gepland was.

Voor de maand juni 2021 werd nog het volgende beslist over de compensatie:

 • voor de opvang baby en peuter schakelt de kinderopvang over op het systeem selectieve compensatie. Dat betekent concreet dat opvangvoorzieningen enkel bij verplichte sluiting, doelgroepbeperking of een sluiting van één of meer scholen waarvan normaal gezien kinderen opgevangen worden recht hebben op een compensatie. Gezinnen die gebruik maken van een inkomensgerelateerde opvang worden verondersteld terug het opvangplan te respecteren en bij afwezigheid van hun kind respijtdagen in te zetten of te betalen.
 • voor de opvang van schoolkinderen geldt wel nog de algemene compensatie. Het compensatiepercentage bedraagt 20%. 

Meer lezen: 

Onder voorbehoud dat 80% van de risicogroepen is gevaccineerd én dat er niet meer dan 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg zijn gaat de kinderopvang in Vlaanderen vanaf 9 juni in code geel. 

Code geel brengt voor de kinderopvang volgende versoepelingen mee:

 1. externe volwassenen mogen terug in de opvang komen tijdens de werking, mits het toepassen van de hygiënemaatregelen (afstand, mondmasker, handhygiëne, goede verluchting) en een zorgvuldig beleid rond het beperken van het aantal contacten met volwassenen in de opvang. Concreet betekent dit dat ouders en opvoedingsverantwoordelijken opnieuw in de leefruimte mogen, met mondmasker. Dit betekent dat kind en ouder ook terug kunnen wennen in de leefruimte (met respect voor de veiligheidsmaatregelen). Indien het contact buiten kan, dan geniet dit nog steeds de voorkeur.
  Ook groepsactiviteiten (met ouders bijvoorbeeld) kunnen georganiseerd worden volgens de evenementenmatrix (met veiligheidsmaatregelen).
  Poets- en klusjeshulp en leveranciers kunnen ook terug in de leefgroepen, maar dragen een mondmasker bij het betreden van de leefgroep en houden afstand van kinderen en kinderbegeleiders.  Bij voorkeur komen zij nog steeds buiten de werkuren.
  Individuele ondersteuning (zoals (pedagogisch) ondersteuners, stagebegeleiders, ondersteuners rond inclusie, assessoren of examinatoren en mentoren) kan bij voorkeur in de buitenruimte of een ruimte waar geen kinderen zijn, maar kan ook binnen (in de leefgroep).
  Ook Zorginspectie mag in de leefgroep mits mondmasker en afstand van de kinderen en kinderbegeleiders.
 2. kinderen kunnen verschillende opvangvormen (en hobby's) combineren. Er gelden ook geen specifieke maatregelen meer voor de groepsindeling van leeftijdsgemengde groepen (baby en peuters samen met schoolkinderen)
 3. in de opvang van schoolkinderen hoef je vanaf 9 juni (code geel) geen rekening meer te houden met klas- of schoolbubbels. Het maximaal aantal kinderen dat je tegelijk met elkaar kan samenbrengen tijdens je openingsuren is 50. Deze groep kan dagelijks wisselen.
  In de zomervakantie wordt er dan wel weer met een weekbubbel gewerkt. Je vormt per week een bubbel, exclusief begeleiding,
  1. in juli: maximum 100 verschillende kinderen
  2. In augustus: maximum 200 verschillende kinderen

   In de zomervakantie geldt er in de opvang schoolkinderen ook een ander beleid rond mondmaskers en social distancing: kinderen en de vaste begeleiders van de bubbel dragen geen mondmasker. Een begeleider die sporadisch inspringt in een bubbel draagt wel een mondmasker. Bij contacten buiten de bubbel dragen begeleiders een mondmasker.
 1. alle regels (handhygiëne, afstand houden, correct gebruik mondmaskers, zoveel mogelijk buiten, voldoende ventileren en verluchten binnen) blijven verder gelden voor iedereen, ook voor wie al gevaccineerd is. Volwassenen houden afstand van elkaar en dragen een mondmasker tijdens onderlinge contactmomenten, behalve binnen de eigen leefgroep.
 2. opleiding/ondersteuning, vorming of lerend netwerk (in groep) kan volgens de evenementenmatrix. Voorwaarden: iedereen respecteert de basisregels rond hygiëne en afstand en draagt een mondmasker in de binnenruimte.

De draaiboeken met de richtlijnen vind je hier: 

Nav de recente versoepelingen, aangekondigd in het laatste overlegcomité stelde de VVSG vast dat er toch verwarring is over de regels waarmee het aanbod vorm moet krijgen. De aangekondigde versoepelingen maken opnieuw een kunstmatig onderscheid tussen bijvoorbeeld sport en jeugd. Zo kan niet-professioneel sporten tot 100 personen buiten vanaf 9 juni, terwijl dat voor jeugdactiviteiten nog beperkt is tot 50. In de zomer worden er geen verdere beperkingen op sport aangekondigd terwijl de jeugdactiviteiten nog wel onder bubbels en regels vallen. 

Dit onderscheid roept vragen op en werkt niet in de praktijk. Lokaal tracht men tot een afgestemd aanbod te komen dat het zowel voor vrijetijdsdiensten als onze jonge inwoners en hun ouders makkelijk en overzichtelijk maakt. Het onderscheid staat ook haaks op de inschrijvingsplatformen die steden en gemeenten hanteren voor de activiteiten. Die worden onwerkbaar als de maximale aantallen en talrijke achterliggende regels verschillen. De gebruikers denken bovendien niet in sectoren, ze zoeken een leuke activiteit op basis van de interesses van hun kind en de opvangnood. Nu creëert men verwarring bij burgers als er andere regels gelden op de gemeentelijk speelpleinwerking, het omnisportkamp, de kinderopvang, het jeugdvoetbal en de zomerscholen.

Opgroeien formuleerde recent de corona-maatregelen die gelden in de opvang van schoolkinderen tijdens de zomervakantie 2021. Volgende richtlijnen gelden voor de opvang van schoolkinderen in de zomervakantie 2021:  

 • per week vorm je een bubbel, exclusief begeleiding. In juli bestaat de bubbel uit maximum 100 verschillende kinderen. In augustus bestaat de bubbel uit maximum 200 verschillende kinderen
 • Het is mogelijk voor kinderen om meer dan één activiteit per week bij te wonen.
 • Binnen de bubbel is contact toegestaan. Kinderen en de vaste begeleiders van de bubbel dragen geen mondmasker. Een begeleider die sporadisch inspringt in een bubbel draagt een mondmasker. Bij contacten buiten de bubbel dragen begeleiders een mondmasker.
 • er kunnen meerdere bubbels per locatie opgevangen worden, als de infrastructuur het toelaat en bubbels afzonderlijk kunnen blijven.  

Opgroeien raadt ook aan om zo veel mogelijk buiten te spelen. 
Meer lezen? De regels zomervakantie zijn als een bijlage opgenomen in het draaiboek opvang schoolkinderen. Zie:  

https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang.pdf

Vanaf 17 mei 2021 schakelt de kinderopvang naar code oranje. 

De aangepaste draaiboeken vind je hier: 

Wat kan er vanaf 17 mei weer?

 • op uitstap gaan met de kinderen. Wandelen kon ook al in code Rood.
 • ook activiteiten met ouders zijn weer toegelaten. Mits uiteraard deze buiten gebeuren en de algemene regels gerespecteerd worden (handhygiëne, mondmaskers, afstand houden enz). Op een georganiseerde activiteit kunnen maximum 25 personen (kinderen en begeleiders) aansluiten. Op een niet-georganiseerde activiteit maximum 10 personen.
 • ook externe begeleiding is weer welkom in de opvang, tenminste als deze begeleiding buiten doorgaat of in een andere ruimte dan de leefgroep. Dringende assesments of stagebezoeken kunnen wel in de leefgroep.
 • wennen (o zo belangrijk voor kind, ouders en opvang) blijft behelpen: rechtstreekse contacten met ouders kunnen wel buiten. En uitzonderlijk mogen ouders (met mondmasker) in de leefgroep.  
 • ook al ben jij en je collega's gevaccineerd: alle maatregelen blijven van toepassing.
 • de algemene compensatieregeling blijft van kracht in de maand mei 2021. De opvang van schoolkinderen krijgt een compensatie van 30%.

Voor al wie schoolkinderen opvangt herhalen we nog even enkele richtlijnen (die gelden tot 30 juni):

 • begeleiders van schoolkinderen dragen een mondmasker in de opvang
 • kinderen van 5de en 6de leerjaar ook, binnen. En buiten als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • vermijd het mengen van kinderen van verschillende leeftijden, van verschillende klas- en schoolbubbels
 • speel en eet zoveel mogelijk buiten. Goed ventileren van de binnenruimte blijft belangrijk.
 • gebruik je tijdelijk een andere locatie dan de erkende locatie: meld dit aan je klantenbeheerder
 • vermijd voor verplaatsingen de bus en ander collectief vervoer. Is een bus toch onvermijdelijk, dan volg je de regels uit het draaiboek (afstand houden tussen kinderen uit verschillende klasgroepen, handen wassen voor en na de busrit enz.)

De Vlaamse Regering heeft de subsidieregeling die de afgelopen maanden in het leven is geroepen om de kosten die lokale besturen en lokale actoren maken om noodopvang te voorzien, verlengd tot eind juni.

De coronapandemie kan zorgen voor plotse sluitingen van opvanglocaties en scholen. Daarom kan het zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te voorzien. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen. De lokale besturen die noodopvang aanbieden, worden hiervoor gecompenseerd. De subsidie bedraagt 20 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet van personeel (10 euro per halve dag) en 10 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur.

Lokale besturen kunnen nu ook een ouderbijdrage vragen voor noodopvang tijdens de vakantieperiodes, maar kunnen dan maar aanspraak maken op de helft van de subsidie. Tijdens de schoolperiodes (en dus ook in de week van 29 maart tot 2 april 2021) blijft noodopvang gratis tijdens de schooluren. 

Meer info vind je hier.
Nog vragen? sofie.delcourt@vvsg.be

Het Overlegcomité besliste op 24 maart 2021 om in de week van 29 maart tot 2 april alle lessen op te schorten, behalve voor kleuterscholen.

Eerder kwam de beslissing dat vanaf 22 maart alle activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 18 jaar uitsluitend nog georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximaal 10 kinderen, de begeleiders niet meegeteld. Deze veiligheidsmaatregel zal ook toegepast worden in de buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie. Onder andere omwille van deze laatste maatregel zien veel jeugd-, sport- en vakantiekampen of reguliere opvanglocaties zich verplicht om hun initiatieven te annuleren, of in een kleinere bezetting te laten draaien.
De Vlaamse regering roept daarom de lokale besturen opnieuw op om de komende weken te voorzien in noodopvang voor alle basisschoolkinderen die nood hebben aan opvang en waarvoor de ouders zelf geen oplossing vinden via het reguliere aanbod (door de flexibele inzet van de middelen waarover de door Agentschap Opgroeien erkende en gesubsidieerde buitenschoolse opvang beschikt) of binnen hun eigen informele netwerk.

De lokale besturen die noodopvang voorzien, krijgen hiervoor een compensatie.

De Vlaamse Regering zal de subsidieregeling die hiervoor de afgelopen maanden in het leven is geroepen, verlengen tot eind juni. De subsidie bedraagt 20 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet van personeel (10 euro per halve dag) en 10 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur. Meer info op de website Lokaal Bestuur.

Lokale besturen kunnen nu ook een ouderbijdrage vragen voor noodopvang tijdens de vakantieperiodes, maar kunnen dan maar aanspraak maken op de helft van de subsidie. Tijdens de schoolperiodes (en dus ook in de loop van volgende week) blijft noodopvang gratis tijdens de schooluren.
 

Voor de organisatie van de opvang wordt de volgende flow naar voor geschoven:

 1. In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor oplossingen.
   
 2. Als er toch een opvangnood is, geldt tijdens de reguliere schoolperiodes en in de atypische week van 29 maart tot en met 2 april, de situatie zoals die bestond tijdens de extra week herfstvakantie van 9 tot en met 13 november, waarbij scholen en lokale besturen, in samenwerking met vele partners, een oplossing hebben gevonden. Indien nodig wordt een bijkomend opvangaanbod georganiseerd. Het lokale bestuur neemt hierin een regierol.
  -  Op basis van lokaal overleg kan er op zoek gegaan worden naar geschikte infrastructuur (onderwijs, jeugd, cultuur, sport) en voldoende personeel (jeugdanimatoren, kinderbegeleiders, vrijwilligers, …)  
   
 3. Tijdens de vakantieperiodes (paasvakantie) geldt volgend getrapt systeem:
  - Vooreerst wordt gezocht naar oplossingen door de flexibele inzet van beschikbare middelen in de reguliere buitenschoolse opvang;
  - Als dat niet lukt, dan wordt bijkomend opvangaanbod georganiseerd. Het lokale bestuur neemt hier een regierol. 
           * Op basis van lokaal overleg kan er op zoek gegaan worden naar geschikte infrastructuur (jeugd, cultuur, sport…) en voldoende personeel      (jeugdanimatoren, kinderbegeleiders, vrijwilligers…). Vanzelfsprekend kunnen ook scholen hier, op basis van vrijwilligheid, oplossingen aanrijken.
           * Indien je als lokaal bestuur dit aanbod niet zelf organiseert, compenseer je de aanbieder van het extra opvangaanbod, bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, voor hun inspanningen. 
           * In deze opvang is de focus natuurlijk een vakantiewerking met aandacht voor spel en beweging, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen.

Volgende veiligheidsmaatregelen gelden voor de noodopvang:

 • Er worden groepen gevormd van maximaal 10 unieke kinderen gedurende één week, exclusief begeleiding.
 • Laat de kinderen zo maximaal mogelijk buiten spelen en eten. Communiceer hierover met ouders, zodat hun kinderen aangepaste kledij dragen.
 • Ventileer goed indien je toch binnen activiteiten plant.  
 • Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen. Begeleiders dragen steeds een mondmasker.
 • De noodopvang past de veiligheidsmaatregelen uit het draaiboek opvang schoolkinderen, code rood, toe (meer info op de website van Kind en Gezin).

We vragen aan ouders om enkel van buitenschoolse opvang of noodopvang gebruik te maken als ze zelf geen andere oplossing zien. 

Bekijk samen voor welke kinderen opvang noodzakelijk of aangewezen is. Indien je als lokaal bestuur toch keuzes moet maken, geven we volgende richtlijnen mee: 

 • Geef voorrang aan ouders die in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector…
 • Geef voorrang aan kwetsbare ouders, ouders met een precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie.
 • Denk aan gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, alleenstaande ouders…
 • Laat ruimte voor individuele vragen. Niet elke ouder vindt zomaar een oplossing in het (in)formele netwerk. Opvang door vrienden of familie die tot een risicogroep behoren, is geen veilig alternatief. Bekijk lokaal naar oplossingen voor de gezinnen met een opvangvraag.

Zieke kinderen en kinderen in quarantaine kunnen niet in groep worden opgevangen.

In gemeenten waar volgens de Risk Assessment Group (RAG) een verhoogde waakzaamheid geldt, moet vanaf 1 besmetting in de buitenschoolse opvang, de betrokken groep kinderen en kinderbegeleiders in quarantaine. Raadpleeg de bestaande lijst van de gemeenten in kwestie (pdf). De RAG houdt deze lijst up-to-date.

De VVSG kan een ondersteunende rol opnemen om op een doordachte wijze om te gaan met een doelgroepbeperking (info@vvsg.be).

Omdat de besmettingen sterk stijgen, heeft de minister van Onderwijs vanaf 22 maart 2021 extra maatregelen genomen voor de scholen. Ook voor de buitenschoolse opvang betekent dit dat we opnieuw moeten schakelen naar meer veiligheid en voorzichtigheid

De maatregelen zijn als volgt: 

 1. Ouders wordt gevraagd om de volgende 2 weken - tot aan de paasvakantie - geen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang en andere oplossingen te zoeken voor hun kind voor- en naschools. Opgelet: opvang door grootouders is ook nog steeds te vermijden.
 2. Als de opvangvraag groter is dan wat er veilig kan georganiseerd worden, kan de organisator zelf een keuze maken wie opgevangen wordt (en wie niet). De nodige handvaten voor een dergelijk beleid staan in het draaiboek Opgroeien voor de opvang van schoolkinderen (pagina 7). https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang.pdf
 3. In gemeenten waar volgens de RAG een verhoogde waakzaamheid geldt, moet vanaf 1 besmetting in de buitenschoolse opvang, de betrokken groep kinderen en kinderbegeleiders in quarantaine. De lijst van gemeenten met verhoogde waakzaamheid vind je hier: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210317_RAG_Update%20epidemiologie_NL.pdf. Meld een besmetting of hoog-risicocontact altijd aan Opgroeien via dit formulier: https://bit.ly/316j3yL
 4. Opgroeien geeft ook volgende richtlijnen mee voor een veilige organisatie van de opvang

Opgroeien beschrijft de specifieke richtlijnen voor buitenschoolse opvang in deze snelinfo.

Vanaf eind januari 2021 gelden er bijkomende preventieve maatregelen in de buitenschoolse opvang. Zowel op schooldagen (voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag) als in de krokusvakantie.

Deze extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig in deze fase van de pandemie en volgen logisch de extra veiligheidsmaatregelen waarover het Overlegcomité heeft beslist op 28 januari 2021 voor de buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Het Overlegcomité besliste dat het ten sterkste aangeraden is om voor een kind maximaal één hobby per week te kiezen. Ook de regels omtrent de groepsgrootte en -samenstelling van de buitenschoolse activiteiten voor kinderen werden aangepast vanaf 1 februari 2021 (zie hieronder: Regels buitenschoolse activiteiten). Deze maatregelen voor de buitenschoolse activiteiten zijn niet van toepassing op de buiten-, voor- en naschoolse opvang. Deze activiteiten worden nog steeds georganiseerd volgens de regels opgenomen in de draaiboeken van het Agentschap Opgroeien. Die vanaf eind januari 2021 ook aangescherpt werden.

Buitenschoolse opvang
Het Agentschap Opgroeien maakt vanaf eind januari 2021 voor de buitenschoolse opvang een onderscheid in de werking van de buitenschoolse opvang tijdens schoolweken of tijdens vakantieweken. Deze extra veiligheidsmaatregelen blijven van kracht tot nader tegenbericht.

Tijdens schoolweken
De buitenschoolse opvang moet, net als de scholen, beschikbaar blijven. De aanpak wordt afgestemd op de werking van de scholen.

Het Agentschap Opgroeien geeft volgende veiligheidsmaatregelen mee in het Draaiboek Opvang schoolkinderen:

 • Vang kinderen per school op. Als je infrastructuur het toelaat om verschillende groepen apart te houden, kan je meerdere scholen op één locatie opvangen. Denk aan: verschillende lokalen, grote buitenruimte, aanduidingen in sanitair,..
 • Wanneer je kinderen niet per school kan opvangen, vang je kinderen uit maximum 2 verschillende scholen op. Als je binnen speelt met deze kinderen, splits je op in kleinere groepen van 10 tot 15 kinderen. Deze groepen worden zo weinig mogelijk gemengd.
 • Wanneer bovenstaande organisatorisch niet lukt, ga je lokaal in overleg om samen een oplossing te zoeken.

Tijdens de krokusvakantie
In de vakantieweken zijn de scholen gesloten en werkt de buitenschoolse opvang zoals de buitenschoolse activiteiten. Ook zij brengen kinderen van verschillende scholen samen. De richtlijnen zijn er op gericht om dit veilig te organiseren, bijvoorbeeld door te werken met contactbubbels.

Het Agentschap Opgroeien geeft volgende veiligheidsmaatregelen mee in het Draaiboek Opvang schoolkinderen:

 • Je vormt per week een bubbel van maximum 25 unieke kinderen, exclusief begeleiding.
 • Binnen de bubbel is contact toegestaan.
 • Binnen een bubbel met enkel kleuters moeten de begeleiders geen mondmasker dragen.
 • Binnen een bubbel met lagere schoolkinderen dragen begeleiders een mondmasker.
 • Bij contacten buiten de bubbel dragen de begeleiders een mondmasker.
 • Er kunnen meerdere bubbels op één locatie opgevangen worden, als de infrastructuur het toelaat dat de bubbels afzonderlijk blijven.

Verder:

 • Het is aangeraden om zoveel mogelijk buiten te spelen.
 • Zorg dat je steeds het overzicht bewaart van de contacten, zodat in geval van een coronabesmetting je snel in kaart hebt wie (volwassenen én kinderen) mogelijk een hoog-risico contact had.
 • Het in de vakantie toegelaten om kinderen uit verschillende scholen samen te brengen. Je vormt gedurende de gehele week een stabiele bubbel.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om maximum één hobby in groepsverband te kiezen. Buitenschoolse opvang wordt niet beschouwd als hobby. In de vakantie mogen kinderen de opvang met één andere vrijetijdsactiviteit combineren. Dit kan je vergelijken met een schoolweek: ze gaan én naar school én naar één hobby.
 • Gebruik je een andere (niet erkende) infrastructuur dan gewoonlijk? Meld dit aan je klantenbeheerder. Maak een risicoanalyse van de locatie die je wil gebruiken. Een goedkeuring vooraf door Zorginspectie is niet nodig.

Lees alles in het Draaiboek Opvang schoolkinderen: https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang.pdf

Combinatie opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen
Kinderopvangvoorzieningen die baby’s en peuters opvangen mogen in dezelfde locatie waar baby’s en peuters opgevangen worden, ook schoolkinderen blijven opvangen. Zij houden dan wel rekening met de nieuwe maatregelen voor opvang van schoolkinderen die gelden vanaf eind januari 2021.

Meer duidelijkheid over de regels die voor deze opvang gelden, vind je in het Draaiboek opvang baby’s en peuters. Dit draaiboek vind je hier: https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-corona-kleurcodes-opvang-benp.pdf

Wat met de paasvakantie 2021?
Het is vandaag nog onmogelijk om de situatie in de paasvakantie te voorspellen. Mogelijk grijpt het Agentschap Opgroeien terug - voor de paasvakantie 2021 - naar de voorgaande regeling (bubbel van 50). Hiervoor moeten we de evolutie van de epidemie afwachten. Bovenstaande maatregelen zijn dus voorlopig enkel van toepassing tijdens de krokusvakantie.

Niet meer in staat om alle ouders en kinderen opvang aan te bieden
Als gevolg van de extra veiligheidsmaatregelen kan het dat je als organisator van de buitenschoolse opvang niet langer aan elke opvangvraag kan tegemoet komen.
Het Agentschap Opgroeien formuleert volgende handvaten die kunnen helpen om keuzes te maken:

 • geef voorrang aan ouders die in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector…
 • geef voorrang aan kwetsbare ouders, ouders met een precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie.
 • denk aan gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, alleenstaande ouders…

Laat ruimte voor individuele vragen. Niet elke ouder vindt zomaar een oplossing in het formele netwerk. Bekijk lokaal (ook met de betrokken school) of jullie samen een oplossing kunnen vinden voor de gezinnen met een opvangvraag.

Subsidie noodopvang voor extra opvangaanbod tijdens krokusvakantie

Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op de projectsubsidie om de  noodopvang die wordt georganiseerd tijdens de krokusvakantie te bekostigen. Leer er alles over in deze nota.

Regels buitenschoolse activiteiten
Vanaf 1 februari 2021 moeten kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. Meer lezen over de regels voor buitenschoolse activiteiten, check: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/jeugdbeleid-1

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week.

Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Indien de georganiseerde activiteit buiten de krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Aantal deelnemers: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken.
 • Locatie:
 1. Voor kinderen tot en met 12 jaar, dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te worden verlucht;
 2. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd.

Indien de georganiseerde activiteit tijdens de krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Aantal deelnemers:
 1. Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 25 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
 2. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
 • Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de krokusvakantie blijven gelden.

Organiseer je als lokaal bestuur een bijkomend opvangaanbod voor de noodopvang van schoolkinderen? Dan kan je een projectsubsidie aanvragen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Digitaal Loket. Je dient hiervoor uiterlijk op 1 juni 2021 via de functionaliteit 'Subsidiebeheer' van digitaal Loket voor Lokale Besturen (je opent het digitaal loket best in Google Chrome).  

Het was voorlopig enkel mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor noodopvang georganiseerd in het kader van de verlengd herfstvakantie. Heel wat lokale besturen organiseren ook occasioneel noodopvang, buiten de verlengde herfstvakantie. Vanaf nu kan je ook voor deze ‘losse’ noodopvang een subsidieaanvraag indienen.

In het Loket voor Lokale Besturen zijn momenteel drie luiken beschikbaar om de subsidie aan te vragen. De luiken zijn geclusterd in periodes: 

 • Herfstvakantie (9/11 tot en met 13/11)
 • Winter 2020 (16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020)
 • Winter 2021 (01/01/2021 t.e.m. 12/02/2021)

Voor de periodes “Herfstvakantie” en “Winter 2020”, kan het lokaal bestuur de aanvraag invullen en meteen doorsturen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Voor de periode “Winter 2021” kan het bestuur al gegevens invullen en deze bewaren als concept, zodat na afloop van de periode de aanvraag in één keer kan worden doorgestuurd. Hierdoor hoef je de gegevens dus niet eerst meer op een andere plaats te bewaren.

De periode “Krokusvakantie” zal bij het begin van de krokusvakantie worden opengezet.

Om de projectsubsidie voor noodopvang aan te vragen in het Digitaal Loket moet je over de nodige rechten beschikken. Die kan je aanvragen bij je Lokale Beheerder. De Lokale Beheerder kan je toegang geven tot de context ‘Subsidies’ via het Gebruikersbeheer voor Lokale Besturen

Op zoek naar jouw lokale beheerder? In het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale beheerder. Ook een lokaal bestuur heeft een eigen verantwoordelijke die gebruikersrechten kan beheren. De leidend ambtenaar van een lokaal bestuur is initieel verantwoordelijk voor alle activiteiten in het Gebruikersbeheer en kan ook iemand anders aanduiden om dat namens hem te doen.
Ben je lokale beheerder? Lees hier hoe je gebruikersrechten kunt beheren.

Vragen over het digitaal loket? Hiervoor kan je terecht bij het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.

Meer weten over de projectsubsidie? Op de website lokaal bestuur vind je meer informatie. 

 

Sinds 18 december 2020 kan je als lokaal bestuur de subsidie aanvragen voor de nood opvang van schoolkinderen van 9 tot en met 13 november 2020 via de functionaliteit ‘Subsidiebeheer’ in het digitaal Loket voor Lokale Besturen.  

Je dient hiervoor een aanvraag in met de volgende informatie:

 1. de identificatiegegevens van het lokaal bestuur;
 2. per lokale actor, waar de opvang heeft plaatsgevonden, het aantal effectief opgevangen kinderen in het licht van de getrapte organisatie van de noodopvang;
 3. een verklaring op eer dat “De gegevens over het aantal effectief opgevangen kinderen correct zijn.”;
 4. een verklaring op eer dat: “De organisator de voorwaarden vermeld in dit besluit heeft nageleefd.”; 
 5. de datum en (digitale) ondertekening.

De subsidie is open tot uiterlijk 1 juni 2021. De uitbetaling gebeurt uiterlijk op 30 september 2021.  Op de website lokaal bestuur vind je meer informatie

Opgelet: bij het aanvragen van de subsidie in het Loket moet je over de nodige rechten beschikken. Die kan je aanvragen bij de Lokale Beheerder. De Lokale Beheerder kan je toegang geven tot de context ‘Subsidies’ via het Gebruikersbeheer voor Lokale Besturen. 

 

Door de corona-epidemie krijgen sommige gezinnen het financieel moeilijk. Daarom beslist de Vlaamse regering dat sommige gezinnen een tijdelijke vermindering krijgen van het inkomenstarief dat ze betalen in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Aanvankelijk was deze vermindering beperkt tot 2 maanden, maar deze termijn is verlengd tot 6 maanden. 

Dit zogenaamde COVID-tarief is een vermindering van 25% van het huidig IKT-tarief.  

In aanmerking komen gezinnen die

 • een daling van het gezinsinkomen hebben van minstens 10% EN
 • een gezamenlijk gezinsinkomen hebben van 44.493,55 euro of minder


In de loop van de maand november zullen ouders het COVID-tarief kunnen aanvragen via ‘Mijn Kind en Gezin’ en dit tot en met 31 januari 2021. 
De berekening is niet evident dus ondersteuning, eventueel via het lokaal loket, is wellicht aangewezen. 


Aangezien het minimumtarief na vermindering 5,32 euro is, is het voor gezinnen die nu reeds een lager IKT-tarief hebben dan 5,32 euro niet zinvol om de (her)berekening te doen.  

Het coronacrisisteam van het Agentschap Opgroeien heeft beslist om vanaf 2 november voor de kinderopvang te schakelen naar code rood.

Aan deze code zijn voor de door Agentschap Opgroeien erkende en vergunde kinderopvang bepaalde veiligheidsmaatregelen gekoppeld die de opvang veilig moeten doen verlopen. Deze veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de draaiboeken die Agentschap Opgroeien ter beschikking stelt van de kinderopvang. https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang

Ten opzichte van code oranje wijzigt in code rood het volgende:

 • Uitstappen zijn niet meer toegelaten
 • Ouders mogen niet meer in de leefgroep komen
 • Het aantal bezoeken van Zorginspectie wordt tot het absolute minimum beperkt
 • Individuele ondersteuning kan enkel digitaal doorgaan. In hoogdringende gevallen kan er een bezoek in de buitenlucht plaatsvinden.

Kinderopvang van baby’s en peuters en voor schoolkinderen blijft maximaal open voor alle kinderen die er nood aan hebben.

Het Agentschap Opgroeien vraagt de organisatoren om de opvang, onder alle omstandigheden (dus ook in geval van code rood), zo maximaal mogelijk open te houden voor iedereen.

Agentschap Opgroeien begrijpt dat, bijvoorbeeld omwille van personeelsgebrek, gedeeltelijke sluiting of quarantainemaatregelen, er door organisatoren mogelijk keuzes moeten worden gemaakt over wie nog kan gebruik maken van de opvang. Gezien dit lokaal en per organisator kan verschillen, doet het Agentschap Opgroeien hier op Vlaams niveau geen algemene uitspraak over. Wel geeft het Agentschap Opgroeien de organisatoren een aantal handvatten mee, om deze keuzes te maken:

 • De opvang van baby’s en peuters moet beschikbaar blijven voor alle ouders die nood hebben aan opvang. In plaats van voorrang te geven aan bepaalde ouders (en dus andere te vragen om hun kind zelf op te vangen) vragen we aan voorzieningen om met ouders in gesprek te gaan over bijvoorbeeld het tijdelijk verminderen van het opvangplan en zo de druk op de kinderopvang te beperken. Op die manier is er continuïteit voorzien (kind moet niet opnieuw wennen) en worden ouders die (thuis)werken toch nog gedeeltelijk geholpen;
 • Geef voorrang aan ouders werkzaam in cruciale beroepen en essentiële diensten, bijvoorbeeld politie, gezondheidszorg, kinderopvang, winkelbediende of vrachtwagenchauffeur …;
 • Geef voorrang aan kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld ouders met precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie;
 • Geef bijzondere aandacht aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;

Laat ruimte voor individuele vragen. Niet elke ouder vindt zomaar een oplossing in het informele netwerk. Ook ouders die thuiswerken kunnen nood hebben aan opvang.

Voor kinderopvang van baby’s en peuters bekijkt een organisator dit, in de mate van het mogelijke, best samen met het lokaal loket kinderopvang of het lokaal aanspreekpunt kinderopvang in uw gemeente.

Voor buitenschoolse opvang bekijkt een organisator dit, in de mate van het mogelijke, best samen met het lokaal bestuur.

Wil je als burgemeester strengere maatregelen opleggen aan de kinderopvang op je grondgebied en bijvoorbeeld een doelgroepbeperking opleggen, dan geldt de volgende procedure:

 • De burgemeester roept de lokale crisiscel samen om lokale maatregelen te bespreken. Agentschap Opgroeien sluit daar bij aan (algemeen contactpersoon binnen Agentschap Opgroeien: linda.stijnen@kindengezin.be);
 • Op basis van dit lokale overleg doet de burgemeester een voorstel van maatregelen voor de lokale kinderopvang van baby’s en peuters en voor buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) sluiting of een doelgroepbeperking;
 • Agentschap Opgroeien beslist of het voorstel van de burgemeester wordt aanvaard;
 • Agentschap Opgroeien informeert hierover dan de burgemeester, de gouverneur, de Vlaamse minister-president, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en het Nationaal crisiscentrum, en uiteraard ook de voorzieningen zelf.

Het Agentschap Opgroeien kan, samen met de VVSG, een ondersteunende rol spelen bij het maken van een weloverwogen keuze.

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 13 november 2020 de nieuwe regeling goed voor de compensatiesubsidie corona aan de kinderopvang. Deze regeling geldt van 1 november tot 31 maart 2021. 
In deze nieuwe regeling is voorzien dat, afhankelijk van de ernst van de pandemie, kan geschakeld worden tussen een algemene compensatie en een selectieve compensatie in geval van sluiting en doelgroepbeperking. 

De erkende en vergunde kinderopvang heeft voor de maand november en december 2020 recht op de algemene compensatie voor afwezigheden. Meer info over de compensatie vanaf november 2020 vind je hier.

Ouders betalen de gebruikelijke prijs, maar moeten niet betalen als zij beslissen om hun kind thuis te houden. De respijtdagen worden on hold gezet, maar maandelijks wel met een twaalfde verminderd. Op die manier zal mogelijks ook de druk op de kinderopvang beperkt blijven.

De lokale besturen worden opgeroepen om op dagen dat scholen of opvanglocaties sluiten, onder meer door een verlenging van de schoolvakantie (bijvoorbeeld op 9, 10, 12 en 13 november) of door overmacht omwille van COVID-19, te voorzien in noodopvang voor alle basisschoolkinderen die nood hebben aan opvang en waarvoor de ouders zelf geen oplossing vinden.

Dit kan zowel tijdens de vakantieperiodes als tijdens de schoolperiodes. Lokale besturen kunnen voor deze opvang een subsidie aanvragen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (maximaal 30 euro per kind per dag). Meer informatie over de wijze van aanvragen volgt later.

Voor de organisatie van deze noodopvang wordt de volgende flow naar voor geschoven:

 • In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor oplossingen;
 • Tijdens de schoolperiodes, als er toch een opvangnood is, geldt hetzelfde getrapt systeem als voor de noodopvang in mei/juni;
  • De school voorziet eerst maximaal zelf opvang/toezicht tijdens de lesuren binnen de mogelijkheden (opgepast: de verlening van de herfstvakantie tot en met 13 november wordt gezien als een vakantieperiode, en valt dus niet onder deze regelgeving);
  • Vervolgens wordt gekeken naar een flexibele inzet van de beschikbare middelen van de door Agentschap Opgroeien erkende en gesubsidieerde buitenschoolse opvang;
  • Ten slotte, en enkel indien bovenstaande opties geen soelaas bieden, wordt bijkomend opvangaanbod georganiseerd. Het lokale bestuur speelt hierin een regierol.
 • Tijdens de vakantieperiodes geldt volgend getrapt systeem:
  • Vooreerst wordt gezocht naar oplossingen door de flexibele inzet van de middelen waarover de door Agentschap Opgroeien erkende en gesubsidieerde buitenschoolse opvang beschikt;
  • Als dat niet lukt, dan wordt bijkomend opvangaanbod georganiseerd. Het lokale bestuur speelt hierin een regierol. Vanzelfsprekend kunnen ook scholen hier, op basis van vrijwilligheid oplossingen aanrijken.

Bijkomend opvangaanbod wordt zoveel als mogelijk georganiseerd volgens de geldende kwaliteitsvoorwaarden. Kinderen die al frequent contact hadden, worden bij voorkeur niet uit elkaar gehaald en gemengd. Daarbij moet maximaal rekening gehouden worden met de richtlijnen uit het draaiboek rond de organisatie van opvang voor schoolgaande kinderen van het Agentschap Opgroeien.

Lokale besturen en de betrokken opvanginitiatieven kunnen op basis van noden en mogelijkheden prioritering opmaken. Gezien dit lokaal kan verschillen, doen we hier op Vlaams niveau geen algemene uitspraak over.

Wel geeft Agentschap Opgroeien een aantal handvatten mee, om deze keuzes te maken:

 • Geef voorrang aan ouders werkzaam in cruciale beroepen en essentiële diensten, bijvoorbeeld politie, gezondheidszorg, kinderopvang, winkelbediende of vrachtwagenchauffeur …;
 • Geef voorrang aan kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld ouders met precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie;
 • Geef bijzondere aandacht aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;

Laat ruimte voor individuele vragen. Niet elke ouder vindt zomaar een oplossing in het informele netwerk.

De VVSG kan een ondersteunende rol opnemen om op een doordachte wijze om te gaan met een doelgroepbeperking (info@vvsg.be).

Het bijkomend aanbod noodopvang op dagen / momenten waarop er normaal gezien school was, is gratis voor de ouders.

Het Agentschap Opgroeien ontwikkelde een oplossing voor asymptomatische kinderen (zonder ziektesymptomen) die omwille van een hoogrisico-contact niet meer naar de opvang/school kunnen en waarvan de ouders niet zelf in opvang kunnen voorzien.

Voor opvang van deze kinderen kan je contact opnemen met de diensten thuisopvang van zieke kinderen

Lees meer.

Op vrijdag 24 juli 2020 verstuurde het agentschap Opgroeien volgende richtlijnen voor voorzieningen kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind:

Deze richtlijnen geven een aangepaste aanpak weer in uw gemeente of stad, gebaseerd op de kleurcodes geel, oranje of rood. Er is gevraagd om zonder tegenbericht code geel te volgen. Echter, op beslissing van de provinciegouverneur van Antwerpen (28 juli 2020), zijn in deze provincie strengere maatregelen van kracht voor de volgende 4 weken. Specifiek voor volgende regio (zie kaart) zijn hierdoor de richtlijnen verstrengd naar code oranje: de stad Antwerpen in alle districten, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst en Zwijndrecht. Voor de besturen buiten deze perimeter, blijft code geel van tel.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van  Kind en Gezin.

Als lokaal bestuur kan u met concrete vragen terecht bij  de intersectorale medewerker van het lokale team van Kind en Gezin  of op  corona@opgroeien.be

Als voorziening kan u met concrete vragen terecht bij de relatiebeheerder van het lokale team van Kind en Gezin, of op corona@opgroeien.be

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft toestemming gegeven om de heropstart van de lessen geleidelijk mogelijk te maken vanaf 15 mei 2020.

Scholen die vanaf 15 mei die gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken. De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen zodat de lokale besturen, eventueel samen samen met een externe partner, opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen.

Meer informatie over hoe de lokale besturen dit moeten vorm geven, vind je hier:

De Vlaamse regering keurde op 15 mei 2020 het besluit goed dat de projectsubsidie regelt aan de lokale besturen voor de organisatie van de noodopvang van schoolkinderen vanaf 15 mei. Het gaat om een bedrag van:

 • voor de inzet van personeel: 20 euro per effectief opgevangen kind per volledige dag en 10 euro per effectief opgevangen kind per halve dag
 • voor de inzet van infrastructuur: 10 euro per effectief opgevangen kind

Op de website Lokaal bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u de documenten (besluit Vlaamse regering en nota aan de Vlaamse regering) en bijkomende informatie (onder de vorm van FAQ's). 

Het aanvraagformulier en het sjabloon eindverslag vind je nu ook online: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/aanvraag-projectsubsidie-opvang-schoolkinderen

Deadline voor indienen aanvraag is 1 september 2020. 

 

Dit draaiboek geeft richtlijnen voor een gefaseerde en veilige doorstart van de kinderopvang van baby's en peuters tijdens deze coronacrisis vanaf 4 mei, nav de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad voor de exit-strategie uit de coronamaatregelen.

Je vindt in het draaiboek de richtlijnen en ondersteunende informatie om met jouw opvang er toe bij te dragen dat de gezinnen kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en verantwoord werkende kinderopvang in deze coronatijd.

Op woensdag 14 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de corona-maatregelen van kracht blijven tot en met 3 mei.

Op vrijdag 27 maart werden de maatregelen om het coronavirus te verspreiden verlengd met 2 weken, ook in de kinderopvang. Ze blijven geldig tot 19 april 2020.

 • Ook de compensatiemaatregelen blijven verder lopen t.e.m. 19 april. Dit betekent dat in die periode: de normale regelgeving rond respijtdagen bij IKT-voorzieningen verder op pauze wordt gezet. Ouders moeten niet betalen of geen respijtdagen inzetten als hun kind niet komt omwille van de coronacrisis. Je als organisator van een kinderopvang baby en peuter verder beroep kan doen op de compensatiesubsidie van de Vlaamse overheid.
 • je open blijft, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
 • je in de opvang zoveel mogelijk rekening blijft houden met het principe van de contactbubbels.

Snelinfo Verlenging maatregelen Corona

 

De VVSG, Bataljong, VDS en Ambrassade formuleerden in een schrijven aan de bevoegde ministers de vraag naar duidelijkheid over de opvang van schoolkinderen in de paasvakantie. Immers, nadat de Vlaamse Regering, in nauw overleg met de vrijetijdssector, beslist heeft alle recreatief jeugdaanbod in de paasvakantie te schrappen, stellen er zich nieuwe uitdagingen wat betreft de noodzakelijke minimale kinderopvang in de paasvakantie. Veel ouders uit de zorg en andere vitale beroepen, schreven hun kinderen in voor bv. speelplein, jeugd- of sportkampen, om te kunnen gaan werken. Als ook de scholen sluiten in de paasvakantie, ontstaat er bij de meeste lokale besturen - in het bijzonder die zonder of met een zeer beperkt aantal IBO’s - een tekort aan kinderopvang tot 14 jaar.

De ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur, Jeugd en Welzijn beslisten om de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie bij de lokale besturen te leggen.

Ook in de paasvakantie is er opvang voor schoolkinderen, meer specifiek door de prioritaire doelgroep - zie beslissingsboom Kind en Gezin.
Daarbij gelden een aantal specifieke regels over wat ouders betalen voor deze opvang. Deze gelden voor alle schoolkinderen, ongeacht hun leeftijd, tijdens de paasvakantie.

Opvang tijdens de paasvakantie is in de door Kind en Gezin erkende, toegestemde of geattesteerde opvangvoorzieningen schoolkinderen voor alle ouders gratis. Alle ouders betalen in deze voorzieningen van 4 april tot 19 april niets voor de opvang van hun schoolkinderen.

Kinderen die in de schoolomgeving opgevangen worden door vrijwillige leerkrachten, moeten ook niet betalen voor de opvang. Dit geldt voor de opvang tijdens de schooluren, maar ook voor de zogenaamde voor- naschoolse opvang die de school zou organiseren.

Ook in de vergunde opvangvoorzieningen baby en peuter (bvb. aangesloten onthaalouders, kinderdagverblijven - ongeacht hun subsidieniveau) is de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie gratis. Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) zal dit in overleg met de betrokken sectoren vorm geven.

Voor alle andere opvang (niet door Kind en Gezin vergunde, erkende, geattesteerde, toegestemde opvang en opvang die niet gebeurd door een school) kan de organisator zelf kiezen of en wat hij als ouderbijdrage vraagt. Rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel lijkt het logisch dat in gemeenten waar een deel van de opvang gratis is (als gevolg van het besluit van de Vlaamse regering of omdat de opvang in de school doorgaat), ook het andere deel (waar de organisator vrij zou zijn om zelf de ouderbijdrage te bepalen) gratis is voor ouders.

Gemeenten zonder een door Kind en Gezin vergund, erkend, geattesteerd of toegestemd aanbod kinderopvang schoolkinderen én waar de opvang niet wordt georganiseerd door de scholen beslissen autonoom over de ouderbijdrage. De VVSG ijvert voor de gemeenten zonder of met een zeer beperkt aanbod door Kind en Gezin erkend, geattesteerd of toegestemd aanbod voor een compensatie zodat ook daar de opvang die de lokale besturen zelf of derden organiseren gratis kan zijn voor ouders.

Een voorziening kan wel een bedrag aanrekenen voor verbruik, zoals fruit, koek en drank.

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de vakantieopvang van schoolkinderen voor ouders die daar nood aan hebben en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Lokale besturen krijgen de regie voor de organisatie van die opvang tijdens de paasvakantie in handen, en doen dit in nauw overleg met de bestaande lokale partners en de scholen op hun grondgebied.

Concrete doelgroep van de opvang in de paasvakantie is: schoolkinderen, met name kleuter en lagere schoolkinderen en leerlingen secundair onderwijs tot 14 jaar. Opvang moet voorzien worden voor volgende groepen van kinderen:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job heeft in een cruciale sector of essentiële dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie…). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen of waar er sprake is van onveiligheid en geweld (moeilijke thuissituatie).
 • Kinderen voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is.

Het lokale bestuur zorgt voor voldoende personeel (van de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers …), zelfs al vindt de vakantieopvang plaats in de schoolgebouwen. Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur.

Maatwerk op niveau van het lokale bestuur is nodig.

De verscherpte corona-maatregelen blijven gelden in de paasvakantie:

 • Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen.
 • Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie blijft ook tijdens de paasvakantie de opvang gegarandeerd. Organisatoren van de opvang kunnen een attest van de werkgever opvragen aan ouders.
 • Die opvang wordt georganiseerd volgens de veiligheidsprincipes: social distancing tussen volwassenen, in stand houden van bestaande ‘contactbubbels’, kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden, algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, materiaal en oppervlaktes reinigen enz. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij initiatief) niet (kunnen) voldoen aan die belangrijke veiligheidsprincipes of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het lokaal bestuur scholen en/of andere actoren in de eigen gemeente contacteren.
 • Schoolinfrastructuur blijft ook tijdens de paasvakantie ter beschikking van lokale besturen om de noodzakelijke opvang verder aan te kunnen houden. De opvang wordt zelfs bij voorkeur georganiseerd in de scholen, omwille van de contactbubbel.
 • Leerkrachten kunnen zich vrijwillig aanbieden om mee te werken in die opvang.
 • alle recreatief jeugdaanbod in de paasvakantie is geschrapt: vakantiekampen, speelpleinwerk en jeugdwerking mag in de paasvakantie niet doorgaan.

De VVSG roept de lokale besturen op om in deze situatie extra aandacht te hebben voor de kinderen in een kwetsbaar gezin.

Bij voorkeur wordt de opvang georganiseerd in de scholen, omwille van de contactbubbel. Vrijwilligers, medewerkers kinderopvang, animatoren enz. kunnen in de scholen dan de opvang voorzien. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.

De Vlaamse regering heeft bijna 690.000 euro uitgetrokken voor lokale besturen die tijdens de Paasvakantie zelf kinderopvang van schoolkinderen hebben bekostigd. De projectsubsidie is een initiatief van de vier bevoegde ministers: Bart Somers (Lokale besturen), Wouter Beke (Welzijn), Ben Weyts (Onderwijs) en Benjamin Dalle (Brussel). Het gaat om een compensatie voor gemeenten die niet of nauwelijks konden terugvallen op erkende organisaties voor buitenschoolse kinderopvang.

Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur: “Lokale besturen hebben eens te meer hun verantwoordelijkheid genomen. Ze hebben - naast vele andere taken - in een erg korte tijdsspanne en onder moeilijke omstandigheden deze kinderopvang bekostigd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering deze dienstverlening vergoedt.”

Het geld zal respectievelijk via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten worden verdeeld. Deze lokale besturen komen in aanmerking voor de compensatie.

De VVSG is verantwoordelijk voor de toekenning van de middelen aan de geselecteerde lokale besturen. 

Besturen die recht hebben op de compensatie kunnen de aanvraag indienen bij de VVSG. Meer informatie over de aanvraag 'Projectsubsidie aan lokale besturen ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 gekoppeld aan de corona-crisis' vind je in deze nota.

Besturen die de subsidie willen ontvangen bezorgen aan VVSG

De VVSG zal er verplicht op toezien dat het lokaal bestuur de subsidie enkel gebruikt ter compensatie van actoren die aanbod organiseren dat voldoet aan volgende voorwaarden:

 • het aanbod is kosteloos voor ouders;
 • het aanbod werd tijdens de paasvakantie georganiseerd;
 • het gaat om niet-formeel aanbod;
 • het gaat om aanbod dat nog niet via een andere steunmaatregel gecompenseerd werd.

De VVSG bundelde over de noodopvang in de paasvakantie een aantal gegevens, onder andere het aantal opgevangen kinderen, de inzet van de scholen, opvangvoorzieningen enz.
De resultaten van de bevraging vind je hier

Kind en Gezin roept op om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Maar de kinderopvang blijft open voor ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken.
Concreet moet de opvang prioriteit geven aan:

 • kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken en niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken;
 • kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is.

Gegeven de omstandigheden is dit "open blijven" niet altijd evident: in sommige voorzieningen zijn er weinig kinderen, in sommige te weinig kinderbegeleiders om de opvang open te houden. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om te coördineren zodat minstens de opvang kan gegarandeerd worden voor die kinderen die dit nodig hebben.

Heb je op je grondgebied kinderopvangvoorzieningen die de deuren al gesloten hebben? Neem contact met hen op met de duidelijke boodschap dat ze open moeten blijven (of minstens beschikbaar moeten zijn voor ouders die opvang nodig hebben en tot de doelgroep behoren).
Ook al kunnen zij de opvang niet heropenen omdat bijv. alle kinderbegeleiders ziek zijn of tot een risico-groep behoren, vraag je hen om alle ouders te contacteren. Elke opvangvoorziening moet bereikbaar blijven voor ouders die opvang nodig hebben en dus als zij zelf die opvang kunnen bieden die meteen ook realiseren. Als zij die opvang niet langer zelf kunnen bieden, moeten zij de opvangvraag doorsturen naar het lokaal bestuur/lokaal loket dat een oplossing zoekt voor die opvangvraag.
Gaan zij niet in op de vraag om beschikbaar/bereikbaar te blijven, signaleer dit dan aan de mailbox sluitingkinderopvang@kindengezin.be met de duidelijke vermelding dat reeds contact werd opgenomen met de kinderopvang en dat men weigert mee te werken.

Zorg en Gezondheid vraagt lokale besturen en ouders die nood hebben aan kinderopvang ENKEL beroep te doen op de bestaande kinderopvang.

 • Organiseer zelf geen nieuwe kinderopvang voor kinderen (ook niet voor je eigen kinderen). De professionele kinderopvang blijft open. Zij kregen richtlijnen om die kinderopvang te organiseren vanuit principe van de contactbubbel: kinderen die al frequent contact hadden blijven bij elkaar in vaste groepen. Groepen worden niet gemengd.
 • Organiseer geen kinderopvang met een kinderoppas voor kinderen thuis (of voor je eigen kind thuis). De opvang gaat door in het eigen gezin thuis (met de eigen gezinsleden) of in de kinderopvang. Als het niet anders kan en er voor de opvangnood enkel kan beroep gedaan worden op een kinderoppas thuis, zet dan een vaste persoon in die geen andere gezinnen helpt.

Lees meer

Heb je als lokaal bestuur vragen over en bij deze rol, doe dan beroep op:

 1. Wouter Boeckmans (wouter.boeckmans@vvsg.be, gsm: 0486-50 84 99
 2. Hanne Van Nuffel (hanne.vannuffel@vvsg.be, tel. 02-211 56 55)
 • AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) : Lokale besturen kunnen in het kader van hun regieopdracht met al hun vragen over onderwijs terecht bij corona.agodi@vlaanderen.be

Snelinfo coronacrisis lokale besturen

Kind en Gezin beschrijft in een nieuwe snelfinfo (19 maart) volgende maatregelen:

Kind en Gezin roept alle ouders op om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Zeker zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.
Kinderopvang blijft open, prioritair voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorgsector, veiligheidsdiensten en voedingssector) uitoefenen én voor kinderen in kwetsbare thuissituatie waarvoor opvang thuis moeilijk is.

Kinderopvang MOET verzekerd zijn voor de doelgroep. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om dit te coördineren.

Hier vind je de lijst van essentiële diensten en cruciale sectoren.
De groepssamenstelling behouden is cruciaal. Bestaande groepen vormen een ‘contactbubbel’ en probeer je te behouden. Dit basisprincipe moet altijd en overal gerespecteerd worden. Indien je slechts één of meerdere kinderen in de opvang overhoudt, hou je open voor hen.

De sluiting van een locatie kan enkel als al het personeel ziek is. In dergelijke situatie contacteer je het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal aanspreekpunt kinderopvang.
Indien er geen opvangvragen zijn, blijf je een aanspreekpunt voor mogelijke opvangvragen. Je doet terug open als een opvangvraag komt van jouw kinderen (die behoren tot de doelgroep).

Ouders die hun kind niet naar de opvang brengen moeten niet betalen (in welke opvang ook) voor de periode van 14 maart tot en met 5 april voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang gaat. De normale regelgeving rond respijtdagen bij IKT-voorzieningen wordt tijdelijk op pauze gezet in de periode van 16 maart t.e.m. 5 april. Ouders moeten dan niet betalen of geen respijtdagen inzetten.

Het positieve nieuws is dat de vraag van de VVSG naar financieel compenserende maatregelen is gehoord en er zullen komen, zowel voor gezins- als groepsopvang. Technische werkloosheid kan niet omdat er Vlaamse compensatie wordt voorzien. Hou de kinderbegeleiders beschikbaar en oproepbaar.

Kinderopvanginitiatieven die dat willen, mogen zich lokaal organiseren. De lokale besturen zullen een oproep krijgen om hierin initiatief te nemen. 

De kinderopvang van baby's en peuters krijgt een financiële compensatie voor de periode van 14 maart tot minstens 5 april.

Een organisator moet daarvoor aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De ouders betalen niet als hun kind niet naar de opvang kwam, de afwezigheden worden niet meegeteld als respijtdag
 • De kinderopvang is open of beschikbaar voor ouders die nood aan opvang hebben. Of zijn gesloten door overmacht.
 • Het lokaal bestuur kan vragen dat je medewerkers worden ingezet voor ruimere opdrachten (bijvoorbeeld: opvang van schoolkinderen)
 • Medewerkers blijven in dienst en beschikbaar en worden niet in het stelsel van tijdelijke werkloosheid gebracht of doen geen beroep op andere tegemoetkomingen. Sui-generis onthaalouders doen geen beroep op de opvanguitkering (RVA).

Kinderbegeleiders in het sociaal statuut voor aangesloten onthaalouders krijgen een kostenvergoeding van 17,5 euro voor een volledige opvangdag.

Er is voor elke organisator - ongeacht welke subsidietrap - een compensatiebedrag per afwezigheidsdag, een dag waarvoor het gezin opvang had besteld en waarop het kind afwezig was.
Het bedrag is per type opvang verschillend en hangt af de duur. De concrete bedragen vind je in de bijlage.
Men kan maximaal een compensatie krijgen voor een volledige bezetting.

De opvang van schoolkinderen is, ook in de vergunde opvang, gratis tijdens de paasvakantie. Een compensatie wordt nog uitgewerkt.

Snelinfo Ouderbijdrage en compensatie schoolkinderen

Vergunde opvangvoorzieningen baby's en peuters hebben voor het gratis aanbieden van opvang aan schoolkinderen in de paasvakantie recht op een compensatie.
Opgroeien Regie betaalt de ouderbijdrage die ouders normaal gezien zouden betaald hebben voor de gerealiseerde opvang.

Voor een T2-voorziening (opvang die inkomensgerelateerd werkt) heb je voor de gratis opvang van schoolkinderen in de paasvakantie recht op de gebruikelijke prestatievergoeding (bedrag verschillend voor gezins- en groepsopvang en ifv van de aanwezigheid van het kind).
Met de aanvraag compensatie vraag je het volgende aan (en zal Kind en Gezin jou dat betalen):

(1) de IKT-ouderbijdrage die je voor dat kind op de dagen dat het kind effectief aanwezig is zou factureren (dagen paasvakantie en beperkt tot opvang van een schoolkind) en
(2) de eventuele extra's die je normaal gezien factureert voor die opvangdagen en die voorzien zijn in het huishoudelijk reglement of schriftelijke overeenkomst (vb. vergoeding warme maaltijd).

Kind en Gezin heeft een snelinfo opgesteld over hoe de opvang van schoolkinderen moet of kan worden georganiseerd in het kader van de maatregelen die de federale regering gisteren heeft afgekondigd om het coronavirus te bestrijden.
Wat betreft de opvang van schoolkinderen voor en na de paasvakantie geldt het volgende:

 • Kinderen worden zo veel mogelijk thuis opgevangen. Zieke kinderen blijven thuis.
 • De buitenschoolse opvang blijft open en geeft voorrang aan kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken of met een kwetsbare thuissituatie.
 • Ook al zijn er slechts 1 of enkele kinderen: de opvang blijft open. Zijn er geen kinderen? Je blijft beschikbaar en bereikbaar voor ouders. Je doet terug open als dat nodig zou zijn. Kinderbegeleiders zijn oproepbaar voor andere opdrachten.
 • Respecteer de zogenaamde contactbubbels: de samenstelling van de groep kinderen blijft ongewijzigd. Breng je kinderen uit verschillende contactbubbels samen op één locatie, dan vang je ze op in van elkaar afgescheiden ruimtes. Ook de kinderbegeleiders blijven zo veel mogelijk bij dezelfde groep.
 • Al je medewerkers ziek? Contacteer het lokaal loket en lokaal bestuur om oplossingen te zoeken.
 • Er komen ook voor de opvang van schoolkinderen compenserende maatregelen voor het verlies aan inkomsten uit de ouderbijdrage (omdat het gebruik enorm gedaald is)

Richtlijnen voor de paasvakantie komen er volgende week. Maar deze zullen vertrekken van dezelfde principes (doelgroep, contactbubbels enz)
Met al je vragen kan je als lokaal bestuur of kinderopvang georganiseerd door een lokaal bestuur altijd terecht bij je regionale medewerker ondersteuning IBO's. We doen er alles aan om deze richtlijnen samen met jullie te vertalen naar de praktijk.

Voor vragen kun je terecht bij hanne.vannuffel@vvsg.be en ann.lobijn@vvsg.be

De Vlaamse Regering voorziet gratis kinderopvang in de paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, prioritair voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in essentiële sectoren en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. De aanbieders krijgen daarvoor een compensatie.

Kind en Gezin communiceerde eerder - verkeerdelijk - dat ook buiten de paasvakantie op schoolvrije dagen de opvang gratis moest worden aangeboden en dat dit zal worden gecompenseerd. De gratis opvang voor schoolkinderen geldt enkel tijdens de paasvakantie, van 4 april tot en met 19 april. Daarna wordt de opvang aangeboden aan het gangbare tarief, ook op schoolvrije dagen en in het weekend. Een voorstel tot aanpassing van de regelgeving in die zin ligt momenteel voor bij Vlaamse regering.

Wie een aanvraag deed voor een compensatie voor gratis opvang van schoolgaande kinderen vóór de paasvakantie, kan deze compensatie evenwel nog krijgen. Het aangepaste besluit zal pas ingaan vanaf 1 april 2020.

Dit geldt voor de opvang van schoolkinderen in alle opvang met een erkenning, een toestemming of een attest van toezicht en een vergunning voor de opvang van baby’s en peuters. In deze laatste categorie zijn ook de (zelfstandige en aangesloten) onthaalouders inbegrepen.

Tegelijk zullen veel ouders hun kinderen thuishouden. Daarom voert de regering ook voor de buitenschoolse opvang een financiële compensatieregeling in, zodat de inkomsten gegarandeerd zijn. De initiatieven krijgen een forfaitair bedrag per erkende of geattesteerde plaats voor buitenschoolse kinderopvang.

Minister Beke heeft aanbevolen om het beschikbare zorgpersoneel flexibel in te zetten, teneinde de tekorten in de zorg door ziekte op te kunnen vangen en de continuïteit van zorg te kunnen verzekeren. Bij de agentschappen Zorg en Gezondheid en Opgroeien komen heel wat vragen binnen over de mogelijkheden of beperkingen voor het flexibel inzetten van zorgpersoneel.

De agentschappen Zorg en Gezondheid en Opgroeien hebben samen een richtlijn opgesteld die we kunnen aanleveren aan de lokale besturen en de voorzieningen.

Principes:

 • Contactbubbels:

Kinderen die samen in een leefgroep zitten of ouderen die in het WZC in 1 unit wonen, vormen een zogenaamde ‘contactbubbel’. Zij hadden, vóór de coronacrisis, al frequent contact. Het maakt niet uit hoe groot deze groep is. Begeleider of zorgpersoneel werkt best steeds binnen één en dezelfde contactbubbel en liefst in één aansluitende periode.

 • Generaties:

We weten vanuit de wetenschappelijke literatuur dat men moet vermijden generaties te mixen. Dit is van groot belang om de risicogroep te beschermen.

 • Veranderen van contactbubbel:

Wanneer de tewerkstelling in een bepaalde contactbubbel afgelopen is, kan men wel tewerkgesteld worden in een andere contactbubbel, liefst ook weer voor een aaneensluitende periode van minstens een week, en mits men geen klachten heeft. Indien er wel klachten zijn, moeten de actueel geldende richtlijnen voor zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel gevolgd worden.

Advies:

Rekening houdend met bovenstaande principes, is het ten sterkste afgeraden dat zorgpersoneel in verschillende contactbubbels of verschillende generaties afwisselend tewerk gesteld wordt. Er moet steeds een keuze gemaakt worden om in 1 setting en 1 contactbubbel te werken en dit liefst voor een aaneensluitende periode van minstens een week.

Indien kinderbegeleiders worden ingeschakeld in WZC mogen zij noch verpleegkundige noch zorgkundige handelingen stellen.

Zij kunnen echter perfect worden ingeschakeld bij de zorg voor de ouderen op basis van wat vrijwilligers & mantelzorgers mogen doen ten aanzien van de bewoners. Op die manier kunnen zij zeker hun steentje bijdragen aan de beheersing van de COVID-19 crisis.

De voorwaarde is dat zij voor een hele week worden ingeschakeld en deze opdracht niet mengen met hun opdracht als kinderbegeleider.

Er zijn tijdelijke wijzigingen van kracht voor de invulling van de werkplekcomponent binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider. Lees meer: https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/wijzigingen-duaal-leren-n-a-v-coronavirus

Voor beide opleidingen wordt de situatie op de voet gevolgd.