Op vrijdag 24 juli 2020 verstuurde het agentschap Opgroeien volgende richtlijnen voor voorzieningen kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind:

Deze richtlijnen geven een aangepaste aanpak weer in uw gemeente of stad, gebaseerd op de kleurcodes geel, oranje of rood. Er is gevraagd om zonder tegenbericht code geel te volgen. Echter, op beslissing van de provinciegouverneur van Antwerpen (28 juli 2020), zijn in deze provincie strengere maatregelen van kracht voor de volgende 4 weken. Specifiek voor volgende regio (zie kaart) zijn hierdoor de richtlijnen verstrengd naar code oranje: de stad Antwerpen in alle districten, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst en Zwijndrecht. Voor de besturen buiten deze perimeter, blijft code geel van tel.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van  Kind en Gezin.

Als lokaal bestuur kan u met concrete vragen terecht bij  de intersectorale medewerker van het lokale team van Kind en Gezin  of op  corona@opgroeien.be

Als voorziening kan u met concrete vragen terecht bij de relatiebeheerder van het lokale team van Kind en Gezin, of op corona@opgroeien.be

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft toestemming gegeven om de heropstart van de lessen geleidelijk mogelijk te maken vanaf 15 mei 2020.

Scholen die vanaf 15 mei die gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken. De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen zodat de lokale besturen, eventueel samen samen met een externe partner, opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen.

Meer informatie over hoe de lokale besturen dit moeten vorm geven, vind je hier:

De Vlaamse regering keurde op 15 mei 2020 het besluit goed dat de projectsubsidie regelt aan de lokale besturen voor de organisatie van de noodopvang van schoolkinderen vanaf 15 mei. Het gaat om een bedrag van:

 • voor de inzet van personeel: 20 euro per effectief opgevangen kind per volledige dag en 10 euro per effectief opgevangen kind per halve dag
 • voor de inzet van infrastructuur: 10 euro per effectief opgevangen kind

Op de website Lokaal bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u de documenten (besluit Vlaamse regering en nota aan de Vlaamse regering) en bijkomende informatie (onder de vorm van FAQ's). 

Het aanvraagformulier en het sjabloon eindverslag vind je nu ook online: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/aanvraag-projectsubsidie-opvang-schoolkinderen

Deadline voor indienen aanvraag is 1 september 2020. 

 

Dit draaiboek geeft richtlijnen voor een gefaseerde en veilige doorstart van de kinderopvang van baby's en peuters tijdens deze coronacrisis vanaf 4 mei, nav de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad voor de exit-strategie uit de coronamaatregelen.

Je vindt in het draaiboek de richtlijnen en ondersteunende informatie om met jouw opvang er toe bij te dragen dat de gezinnen kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en verantwoord werkende kinderopvang in deze coronatijd.

Op woensdag 14 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de corona-maatregelen van kracht blijven tot en met 3 mei.

Op vrijdag 27 maart werden de maatregelen om het coronavirus te verspreiden verlengd met 2 weken, ook in de kinderopvang. Ze blijven geldig tot 19 april 2020.

 • Ook de compensatiemaatregelen blijven verder lopen t.e.m. 19 april. Dit betekent dat in die periode: de normale regelgeving rond respijtdagen bij IKT-voorzieningen verder op pauze wordt gezet. Ouders moeten niet betalen of geen respijtdagen inzetten als hun kind niet komt omwille van de coronacrisis. Je als organisator van een kinderopvang baby en peuter verder beroep kan doen op de compensatiesubsidie van de Vlaamse overheid.
 • je open blijft, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
 • je in de opvang zoveel mogelijk rekening blijft houden met het principe van de contactbubbels.

Snelinfo Verlenging maatregelen Corona

 

De VVSG, Bataljong, VDS en Ambrassade formuleerden in een schrijven aan de bevoegde ministers de vraag naar duidelijkheid over de opvang van schoolkinderen in de paasvakantie. Immers, nadat de Vlaamse Regering, in nauw overleg met de vrijetijdssector, beslist heeft alle recreatief jeugdaanbod in de paasvakantie te schrappen, stellen er zich nieuwe uitdagingen wat betreft de noodzakelijke minimale kinderopvang in de paasvakantie. Veel ouders uit de zorg en andere vitale beroepen, schreven hun kinderen in voor bv. speelplein, jeugd- of sportkampen, om te kunnen gaan werken. Als ook de scholen sluiten in de paasvakantie, ontstaat er bij de meeste lokale besturen - in het bijzonder die zonder of met een zeer beperkt aantal IBO’s - een tekort aan kinderopvang tot 14 jaar.

De ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur, Jeugd en Welzijn beslisten om de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie bij de lokale besturen te leggen.

Ook in de paasvakantie is er opvang voor schoolkinderen, meer specifiek door de prioritaire doelgroep - zie beslissingsboom Kind en Gezin.
Daarbij gelden een aantal specifieke regels over wat ouders betalen voor deze opvang. Deze gelden voor alle schoolkinderen, ongeacht hun leeftijd, tijdens de paasvakantie.

Opvang tijdens de paasvakantie is in de door Kind en Gezin erkende, toegestemde of geattesteerde opvangvoorzieningen schoolkinderen voor alle ouders gratis. Alle ouders betalen in deze voorzieningen van 4 april tot 19 april niets voor de opvang van hun schoolkinderen.

Kinderen die in de schoolomgeving opgevangen worden door vrijwillige leerkrachten, moeten ook niet betalen voor de opvang. Dit geldt voor de opvang tijdens de schooluren, maar ook voor de zogenaamde voor- naschoolse opvang die de school zou organiseren.

Ook in de vergunde opvangvoorzieningen baby en peuter (bvb. aangesloten onthaalouders, kinderdagverblijven - ongeacht hun subsidieniveau) is de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie gratis. Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) zal dit in overleg met de betrokken sectoren vorm geven.

Voor alle andere opvang (niet door Kind en Gezin vergunde, erkende, geattesteerde, toegestemde opvang en opvang die niet gebeurd door een school) kan de organisator zelf kiezen of en wat hij als ouderbijdrage vraagt. Rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel lijkt het logisch dat in gemeenten waar een deel van de opvang gratis is (als gevolg van het besluit van de Vlaamse regering of omdat de opvang in de school doorgaat), ook het andere deel (waar de organisator vrij zou zijn om zelf de ouderbijdrage te bepalen) gratis is voor ouders.

Gemeenten zonder een door Kind en Gezin vergund, erkend, geattesteerd of toegestemd aanbod kinderopvang schoolkinderen én waar de opvang niet wordt georganiseerd door de scholen beslissen autonoom over de ouderbijdrage. De VVSG ijvert voor de gemeenten zonder of met een zeer beperkt aanbod door Kind en Gezin erkend, geattesteerd of toegestemd aanbod voor een compensatie zodat ook daar de opvang die de lokale besturen zelf of derden organiseren gratis kan zijn voor ouders.

Een voorziening kan wel een bedrag aanrekenen voor verbruik, zoals fruit, koek en drank.

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de vakantieopvang van schoolkinderen voor ouders die daar nood aan hebben en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Lokale besturen krijgen de regie voor de organisatie van die opvang tijdens de paasvakantie in handen, en doen dit in nauw overleg met de bestaande lokale partners en de scholen op hun grondgebied.

Concrete doelgroep van de opvang in de paasvakantie is: schoolkinderen, met name kleuter en lagere schoolkinderen en leerlingen secundair onderwijs tot 14 jaar. Opvang moet voorzien worden voor volgende groepen van kinderen:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job heeft in een cruciale sector of essentiële dienst (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie…). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen of waar er sprake is van onveiligheid en geweld (moeilijke thuissituatie).
 • Kinderen voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is.

Het lokale bestuur zorgt voor voldoende personeel (van de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers …), zelfs al vindt de vakantieopvang plaats in de schoolgebouwen. Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur.

Maatwerk op niveau van het lokale bestuur is nodig.

De verscherpte corona-maatregelen blijven gelden in de paasvakantie:

 • Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen.
 • Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie blijft ook tijdens de paasvakantie de opvang gegarandeerd. Organisatoren van de opvang kunnen een attest van de werkgever opvragen aan ouders.
 • Die opvang wordt georganiseerd volgens de veiligheidsprincipes: social distancing tussen volwassenen, in stand houden van bestaande ‘contactbubbels’, kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden, algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, materiaal en oppervlaktes reinigen enz. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij initiatief) niet (kunnen) voldoen aan die belangrijke veiligheidsprincipes of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het lokaal bestuur scholen en/of andere actoren in de eigen gemeente contacteren.
 • Schoolinfrastructuur blijft ook tijdens de paasvakantie ter beschikking van lokale besturen om de noodzakelijke opvang verder aan te kunnen houden. De opvang wordt zelfs bij voorkeur georganiseerd in de scholen, omwille van de contactbubbel.
 • Leerkrachten kunnen zich vrijwillig aanbieden om mee te werken in die opvang.
 • alle recreatief jeugdaanbod in de paasvakantie is geschrapt: vakantiekampen, speelpleinwerk en jeugdwerking mag in de paasvakantie niet doorgaan.

De VVSG roept de lokale besturen op om in deze situatie extra aandacht te hebben voor de kinderen in een kwetsbaar gezin.

Bij voorkeur wordt de opvang georganiseerd in de scholen, omwille van de contactbubbel. Vrijwilligers, medewerkers kinderopvang, animatoren enz. kunnen in de scholen dan de opvang voorzien. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.

De Vlaamse regering heeft bijna 690.000 euro uitgetrokken voor lokale besturen die tijdens de Paasvakantie zelf kinderopvang van schoolkinderen hebben bekostigd. De projectsubsidie is een initiatief van de vier bevoegde ministers: Bart Somers (Lokale besturen), Wouter Beke (Welzijn), Ben Weyts (Onderwijs) en Benjamin Dalle (Brussel). Het gaat om een compensatie voor gemeenten die niet of nauwelijks konden terugvallen op erkende organisaties voor buitenschoolse kinderopvang.

Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur: “Lokale besturen hebben eens te meer hun verantwoordelijkheid genomen. Ze hebben - naast vele andere taken - in een erg korte tijdsspanne en onder moeilijke omstandigheden deze kinderopvang bekostigd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Vlaamse regering deze dienstverlening vergoedt.”

Het geld zal respectievelijk via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten worden verdeeld. Deze lokale besturen komen in aanmerking voor de compensatie.

De VVSG is verantwoordelijk voor de toekenning van de middelen aan de geselecteerde lokale besturen. 

Besturen die recht hebben op de compensatie kunnen de aanvraag indienen bij de VVSG. Meer informatie over de aanvraag 'Projectsubsidie aan lokale besturen ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 gekoppeld aan de corona-crisis' vind je in deze nota.

Besturen die de subsidie willen ontvangen bezorgen aan VVSG

De VVSG zal er verplicht op toezien dat het lokaal bestuur de subsidie enkel gebruikt ter compensatie van actoren die aanbod organiseren dat voldoet aan volgende voorwaarden:

 • het aanbod is kosteloos voor ouders;
 • het aanbod werd tijdens de paasvakantie georganiseerd;
 • het gaat om niet-formeel aanbod;
 • het gaat om aanbod dat nog niet via een andere steunmaatregel gecompenseerd werd.

De VVSG bundelde over de noodopvang in de paasvakantie een aantal gegevens, onder andere het aantal opgevangen kinderen, de inzet van de scholen, opvangvoorzieningen enz.
De resultaten van de bevraging vind je hier

Kind en Gezin roept op om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Maar de kinderopvang blijft open voor ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken.
Concreet moet de opvang prioriteit geven aan:

 • kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken en niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken;
 • kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is.

Gegeven de omstandigheden is dit "open blijven" niet altijd evident: in sommige voorzieningen zijn er weinig kinderen, in sommige te weinig kinderbegeleiders om de opvang open te houden. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om te coördineren zodat minstens de opvang kan gegarandeerd worden voor die kinderen die dit nodig hebben.

Heb je op je grondgebied kinderopvangvoorzieningen die de deuren al gesloten hebben? Neem contact met hen op met de duidelijke boodschap dat ze open moeten blijven (of minstens beschikbaar moeten zijn voor ouders die opvang nodig hebben en tot de doelgroep behoren).
Ook al kunnen zij de opvang niet heropenen omdat bijv. alle kinderbegeleiders ziek zijn of tot een risico-groep behoren, vraag je hen om alle ouders te contacteren. Elke opvangvoorziening moet bereikbaar blijven voor ouders die opvang nodig hebben en dus als zij zelf die opvang kunnen bieden die meteen ook realiseren. Als zij die opvang niet langer zelf kunnen bieden, moeten zij de opvangvraag doorsturen naar het lokaal bestuur/lokaal loket dat een oplossing zoekt voor die opvangvraag.
Gaan zij niet in op de vraag om beschikbaar/bereikbaar te blijven, signaleer dit dan aan de mailbox sluitingkinderopvang@kindengezin.be met de duidelijke vermelding dat reeds contact werd opgenomen met de kinderopvang en dat men weigert mee te werken.

Zorg en Gezondheid vraagt lokale besturen en ouders die nood hebben aan kinderopvang ENKEL beroep te doen op de bestaande kinderopvang.

 • Organiseer zelf geen nieuwe kinderopvang voor kinderen (ook niet voor je eigen kinderen). De professionele kinderopvang blijft open. Zij kregen richtlijnen om die kinderopvang te organiseren vanuit principe van de contactbubbel: kinderen die al frequent contact hadden blijven bij elkaar in vaste groepen. Groepen worden niet gemengd.
 • Organiseer geen kinderopvang met een kinderoppas voor kinderen thuis (of voor je eigen kind thuis). De opvang gaat door in het eigen gezin thuis (met de eigen gezinsleden) of in de kinderopvang. Als het niet anders kan en er voor de opvangnood enkel kan beroep gedaan worden op een kinderoppas thuis, zet dan een vaste persoon in die geen andere gezinnen helpt.

Lees meer

Heb je als lokaal bestuur vragen over en bij deze rol, doe dan beroep op:

 1. Wouter Boeckmans (wouter.boeckmans@vvsg.be, gsm: 0486-50 84 99
 2. Hanne Van Nuffel (hanne.vannuffel@vvsg.be, tel. 02-211 56 55)
 • AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) : Lokale besturen kunnen in het kader van hun regieopdracht met al hun vragen over onderwijs terecht bij corona.agodi@vlaanderen.be

Snelinfo coronacrisis lokale besturen

Kind en Gezin beschrijft in een nieuwe snelfinfo (19 maart) volgende maatregelen:

Kind en Gezin roept alle ouders op om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Zeker zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.
Kinderopvang blijft open, prioritair voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorgsector, veiligheidsdiensten en voedingssector) uitoefenen én voor kinderen in kwetsbare thuissituatie waarvoor opvang thuis moeilijk is.

Kinderopvang MOET verzekerd zijn voor de doelgroep. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om dit te coördineren.

Hier vind je de lijst van essentiële diensten en cruciale sectoren.
De groepssamenstelling behouden is cruciaal. Bestaande groepen vormen een ‘contactbubbel’ en probeer je te behouden. Dit basisprincipe moet altijd en overal gerespecteerd worden. Indien je slechts één of meerdere kinderen in de opvang overhoudt, hou je open voor hen.

De sluiting van een locatie kan enkel als al het personeel ziek is. In dergelijke situatie contacteer je het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal aanspreekpunt kinderopvang.
Indien er geen opvangvragen zijn, blijf je een aanspreekpunt voor mogelijke opvangvragen. Je doet terug open als een opvangvraag komt van jouw kinderen (die behoren tot de doelgroep).

Ouders die hun kind niet naar de opvang brengen moeten niet betalen (in welke opvang ook) voor de periode van 14 maart tot en met 5 april voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang gaat. De normale regelgeving rond respijtdagen bij IKT-voorzieningen wordt tijdelijk op pauze gezet in de periode van 16 maart t.e.m. 5 april. Ouders moeten dan niet betalen of geen respijtdagen inzetten.

Het positieve nieuws is dat de vraag van de VVSG naar financieel compenserende maatregelen is gehoord en er zullen komen, zowel voor gezins- als groepsopvang. Technische werkloosheid kan niet omdat er Vlaamse compensatie wordt voorzien. Hou de kinderbegeleiders beschikbaar en oproepbaar.

Kinderopvanginitiatieven die dat willen, mogen zich lokaal organiseren. De lokale besturen zullen een oproep krijgen om hierin initiatief te nemen. 

De kinderopvang van baby's en peuters krijgt een financiële compensatie voor de periode van 14 maart tot minstens 5 april.

Een organisator moet daarvoor aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De ouders betalen niet als hun kind niet naar de opvang kwam, de afwezigheden worden niet meegeteld als respijtdag
 • De kinderopvang is open of beschikbaar voor ouders die nood aan opvang hebben. Of zijn gesloten door overmacht.
 • Het lokaal bestuur kan vragen dat je medewerkers worden ingezet voor ruimere opdrachten (bijvoorbeeld: opvang van schoolkinderen)
 • Medewerkers blijven in dienst en beschikbaar en worden niet in het stelsel van tijdelijke werkloosheid gebracht of doen geen beroep op andere tegemoetkomingen. Sui-generis onthaalouders doen geen beroep op de opvanguitkering (RVA).

Kinderbegeleiders in het sociaal statuut voor aangesloten onthaalouders krijgen een kostenvergoeding van 17,5 euro voor een volledige opvangdag.

Er is voor elke organisator - ongeacht welke subsidietrap - een compensatiebedrag per afwezigheidsdag, een dag waarvoor het gezin opvang had besteld en waarop het kind afwezig was.
Het bedrag is per type opvang verschillend en hangt af de duur. De concrete bedragen vind je in de bijlage.
Men kan maximaal een compensatie krijgen voor een volledige bezetting.

De opvang van schoolkinderen is, ook in de vergunde opvang, gratis tijdens de paasvakantie. Een compensatie wordt nog uitgewerkt.

Snelinfo Ouderbijdrage en compensatie schoolkinderen

Vergunde opvangvoorzieningen baby's en peuters hebben voor het gratis aanbieden van opvang aan schoolkinderen in de paasvakantie recht op een compensatie.
Opgroeien Regie betaalt de ouderbijdrage die ouders normaal gezien zouden betaald hebben voor de gerealiseerde opvang.

Voor een T2-voorziening (opvang die inkomensgerelateerd werkt) heb je voor de gratis opvang van schoolkinderen in de paasvakantie recht op de gebruikelijke prestatievergoeding (bedrag verschillend voor gezins- en groepsopvang en ifv van de aanwezigheid van het kind).
Met de aanvraag compensatie vraag je het volgende aan (en zal Kind en Gezin jou dat betalen):

(1) de IKT-ouderbijdrage die je voor dat kind op de dagen dat het kind effectief aanwezig is zou factureren (dagen paasvakantie en beperkt tot opvang van een schoolkind) en
(2) de eventuele extra's die je normaal gezien factureert voor die opvangdagen en die voorzien zijn in het huishoudelijk reglement of schriftelijke overeenkomst (vb. vergoeding warme maaltijd).

Kind en Gezin heeft een snelinfo opgesteld over hoe de opvang van schoolkinderen moet of kan worden georganiseerd in het kader van de maatregelen die de federale regering gisteren heeft afgekondigd om het coronavirus te bestrijden.
Wat betreft de opvang van schoolkinderen voor en na de paasvakantie geldt het volgende:

 • Kinderen worden zo veel mogelijk thuis opgevangen. Zieke kinderen blijven thuis.
 • De buitenschoolse opvang blijft open en geeft voorrang aan kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken of met een kwetsbare thuissituatie.
 • Ook al zijn er slechts 1 of enkele kinderen: de opvang blijft open. Zijn er geen kinderen? Je blijft beschikbaar en bereikbaar voor ouders. Je doet terug open als dat nodig zou zijn. Kinderbegeleiders zijn oproepbaar voor andere opdrachten.
 • Respecteer de zogenaamde contactbubbels: de samenstelling van de groep kinderen blijft ongewijzigd. Breng je kinderen uit verschillende contactbubbels samen op één locatie, dan vang je ze op in van elkaar afgescheiden ruimtes. Ook de kinderbegeleiders blijven zo veel mogelijk bij dezelfde groep.
 • Al je medewerkers ziek? Contacteer het lokaal loket en lokaal bestuur om oplossingen te zoeken.
 • Er komen ook voor de opvang van schoolkinderen compenserende maatregelen voor het verlies aan inkomsten uit de ouderbijdrage (omdat het gebruik enorm gedaald is)

Richtlijnen voor de paasvakantie komen er volgende week. Maar deze zullen vertrekken van dezelfde principes (doelgroep, contactbubbels enz)
Met al je vragen kan je als lokaal bestuur of kinderopvang georganiseerd door een lokaal bestuur altijd terecht bij je regionale medewerker ondersteuning IBO's. We doen er alles aan om deze richtlijnen samen met jullie te vertalen naar de praktijk.

Voor vragen kun je terecht bij hanne.vannuffel@vvsg.be en ann.lobijn@vvsg.be

De Vlaamse Regering voorziet gratis kinderopvang in de paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, prioritair voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in essentiële sectoren en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. De aanbieders krijgen daarvoor een compensatie.

Kind en Gezin communiceerde eerder - verkeerdelijk - dat ook buiten de paasvakantie op schoolvrije dagen de opvang gratis moest worden aangeboden en dat dit zal worden gecompenseerd. De gratis opvang voor schoolkinderen geldt enkel tijdens de paasvakantie, van 4 april tot en met 19 april. Daarna wordt de opvang aangeboden aan het gangbare tarief, ook op schoolvrije dagen en in het weekend. Een voorstel tot aanpassing van de regelgeving in die zin ligt momenteel voor bij Vlaamse regering.

Wie een aanvraag deed voor een compensatie voor gratis opvang van schoolgaande kinderen vóór de paasvakantie, kan deze compensatie evenwel nog krijgen. Het aangepaste besluit zal pas ingaan vanaf 1 april 2020.

Dit geldt voor de opvang van schoolkinderen in alle opvang met een erkenning, een toestemming of een attest van toezicht en een vergunning voor de opvang van baby’s en peuters. In deze laatste categorie zijn ook de (zelfstandige en aangesloten) onthaalouders inbegrepen.

Tegelijk zullen veel ouders hun kinderen thuishouden. Daarom voert de regering ook voor de buitenschoolse opvang een financiële compensatieregeling in, zodat de inkomsten gegarandeerd zijn. De initiatieven krijgen een forfaitair bedrag per erkende of geattesteerde plaats voor buitenschoolse kinderopvang.

Minister Beke heeft aanbevolen om het beschikbare zorgpersoneel flexibel in te zetten, teneinde de tekorten in de zorg door ziekte op te kunnen vangen en de continuïteit van zorg te kunnen verzekeren. Bij de agentschappen Zorg en Gezondheid en Opgroeien komen heel wat vragen binnen over de mogelijkheden of beperkingen voor het flexibel inzetten van zorgpersoneel.

De agentschappen Zorg en Gezondheid en Opgroeien hebben samen een richtlijn opgesteld die we kunnen aanleveren aan de lokale besturen en de voorzieningen.

Principes:

 • Contactbubbels:

Kinderen die samen in een leefgroep zitten of ouderen die in het WZC in 1 unit wonen, vormen een zogenaamde ‘contactbubbel’. Zij hadden, vóór de coronacrisis, al frequent contact. Het maakt niet uit hoe groot deze groep is. Begeleider of zorgpersoneel werkt best steeds binnen één en dezelfde contactbubbel en liefst in één aansluitende periode.

 • Generaties:

We weten vanuit de wetenschappelijke literatuur dat men moet vermijden generaties te mixen. Dit is van groot belang om de risicogroep te beschermen.

 • Veranderen van contactbubbel:

Wanneer de tewerkstelling in een bepaalde contactbubbel afgelopen is, kan men wel tewerkgesteld worden in een andere contactbubbel, liefst ook weer voor een aaneensluitende periode van minstens een week, en mits men geen klachten heeft. Indien er wel klachten zijn, moeten de actueel geldende richtlijnen voor zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel gevolgd worden.

Advies:

Rekening houdend met bovenstaande principes, is het ten sterkste afgeraden dat zorgpersoneel in verschillende contactbubbels of verschillende generaties afwisselend tewerk gesteld wordt. Er moet steeds een keuze gemaakt worden om in 1 setting en 1 contactbubbel te werken en dit liefst voor een aaneensluitende periode van minstens een week.

Indien kinderbegeleiders worden ingeschakeld in WZC mogen zij noch verpleegkundige noch zorgkundige handelingen stellen.

Zij kunnen echter perfect worden ingeschakeld bij de zorg voor de ouderen op basis van wat vrijwilligers & mantelzorgers mogen doen ten aanzien van de bewoners. Op die manier kunnen zij zeker hun steentje bijdragen aan de beheersing van de COVID-19 crisis.

De voorwaarde is dat zij voor een hele week worden ingeschakeld en deze opdracht niet mengen met hun opdracht als kinderbegeleider.

Er zijn tijdelijke wijzigingen van kracht voor de invulling van de werkplekcomponent binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider. Lees meer: https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/wijzigingen-duaal-leren-n-a-v-coronavirus

Voor beide opleidingen wordt de situatie op de voet gevolgd.